Skip to content

Personliga tjänster inom yrkesutbildning

""

Församlings- och begravningsservice | Hår- och skönhetsbranschen | Idrott och motion | Rengörings- och fastighetsserviceTurism och kosthållsbranschen

Inom de personliga tjänsterna ingår utbildning inom hår- och skönhetsvård, församlings- och begravningstjänster, hotell- och restaurangbranschen, huslig ekonomi, turism och fritid, idrott och motion.


Examina inom församlings- och begravningsservice

Inom branschen för församlings- och begravningsservice finns inom utbildning på andra stadiet bara en examen: Yrkesexamen inom församlings- och begravningsservice.

Arbetsuppgifter och -platser: Om du avlagt kompetensområdet för församlingsservice kan du arbeta exempelvis som kyrkvaktmästare, församlingsmästare, vaktmästare eller gravplatsskötare inom olika församlingar eller församlingsenheter. Du kan arbeta i kyrkor, församlingshus, begravningskapell, krematorier eller på gravplatser som kyrkvaktmästare eller vaktmästare.

Om du avlagt kompetensområdet inom begravningsservice kan du arbeta vid begravningsbyråer i kundbetjäningsuppgifter, sköta om transport av avlidna, ge anhöriga råd om bouppteckning och dödsboets bankärenden eller sköta kommunikations- och marknadsföring vid en begravningsbyrå.

Efter avlagd examen inom församlings- och begravningsservice kan du också verka som självständig företagare.

Krav inom branschen: Om du avlagt kompetensområdet för församlingsservice kan du ställa i ordning kyrkans eller församlingens utrymmen för gudstjänst och andra kyrkliga förrättningar. Du kan göra förberedelser för olika andaktstillfällen, se till att utrymmena är rena och säkra och ta i beaktande övervaknings- och skötselskyldigheter ifråga om kulturhistoriskt värdefulla lokaler och lösöre. Du kan ge handledning för dem som använder lokalerna. Du kan samarbeta med begravningsbyråer och andra samarbetspartner som ansvarar för begravningar.

Om du avlagt kompetensområdet för begravningsservice kan du utföra kundbetjänings- och säljarbete i en begravningsbyrå och sköta olika åtgärder i samband med begravningar. Du kan sköta om en begravning i samarbete med en församling eller ett avskedstillfälle för personer som inte hör till trosbekännelse. Du kan sköta kommunikationen och försäkra dig om att begravningsprocessen flyter smidigt.

Ansökan: Du kan söka till utbildningen i kontinuerlig ansökan året om.

Yrkesinriktade examina

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen inom församlings- och begravningsservice, Kyrkvaktmästare, Arbetstagare på begravningsbyrå

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.


Examina inom hår- och skönhetsbranschen

Med examina inom hår- och skönhetsbranschen (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) får du det kunnande som behövs inom hår- och skönhetsbranschen. Med tjänsterna kan du främja kundernas välmående och ge upphov till skönhet och välbehag, estetiska upplevelser och trivsel.

Arbetsuppgifter och -platser: Efter att du har avlagt examen inom hår- och skönhetsbranschen kan du arbeta i företag som producerar tjänster inom hår- och skönhetsbranschen. Du kan också arbeta som egenföretagare.

Krav inom branschen: Inom branschen behöver du goda kommunikations-, samarbets- och kundtjänstfärdigheter, flexibilitet och organisationsförmåga. Du bör vara i god fysisk form, vara psykiskt stabil och kunna kommunicera med människor av olika slag.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktad grundexamen

 • Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
  • kompetensområdet för hudvård, Kosmetolog
  • kompetensområdet för skönhetsvård och produktrådgivning, Kosmetikrådgivare
  • kompetensområdet för frisörarbete, Frisör
  • kompetensområdet för barberararbete, Barberare

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.


Examina inom idrott och motion

Med examina inom idrott och motion (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) får du kunnande inom idrott och motion.

Arbetsuppgifter och -platser: Du kan arbeta vid bland annat företag som erbjuder idrotts- och motionstjänster och inom offentliga organisationer. Exempel på arbetsplatser är enheter inom idrott och motion samt idrottsföreningar. Med hjälp av tjänsterna inom idrott och motion kan du främja kundernas välmående och funktionsförmåga och förebygga eventuella hälsorisker och sociala problem.

Krav inom branschen: Inom branschen behöver du goda kommunikations-, samarbets- och kundbetjäningsfärdigheter, flexibilitet och organisationsförmåga. Arbetet är kundinriktat och omväxlande och ger möjlighet att växla mellan olika arbetsuppgifter. Inom branschen finns dessutom goda möjligheter att studera vidare eller att verka som egenföretagare.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktad grundexamen

 • Grundexamen i idrott, Idrottsledare
  • kompetensområdet för serviceproduktion inom idrott
  • kompetensområdet för hälsofrämjande idrottsrådgivning
  • kompetensområdet för träning och föreningsverksamhet

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen i idrott och träning
 • Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar
 • Specialyrkesexamen i träning

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.


Examina inom rengörings- och fastighetsservice

Efter att du har avlagt grundexamen i rengörings- och fastighetsservice kan du sköta uppgifter inom fastighetsservice, hemarbetsservice och rengöringstjänster och i olika kundtjänstuppgifter enligt serviceavtalet. Du kan inrikta dig på fastighetsskötsel, hemarbetsservice eller lokalvård enligt ditt val av kompetensområde.

Efter att du har avlagt yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen kan du sköta uppgifter inom fastighetsservice, hemarbetsservice och rengöringsservice och sköta kundtjänstuppgifter enligt serviceavtalet. Du kan inrikta dig på personlig assistans, fastighetsskötsel, hemarbetsservice, anstaltsvård, teknisk fastighetsskötsel eller lokalvård.

Efter att du har avlagt specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen kan du planera och leda serviceproduktionen inom det egna ansvarsområdet och upprätthålla och utveckla kundkontakterna inom området. Du kan ansvara för servicekvaliteten och utvecklandet av den samt ansvara för ledningen av verksamhetens lönsamhet. Du kan dessutom fungera som förman inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, förutse personalbehov och rekrytera ny personal. Du kan organisera introduktionen av personal och utveckla din egen och hela arbetssamfundets kunnande.

Arbetsuppgifter och -platser: De olika delområdena inom branschen går i allt högre grad in i varandra. Till exempel kan sakkunniga inom rengöringsbranschen sköta uppgifter som hör till lokalvårdsservice, såsom mötesarrangemang eller sköta uppgifter som hör till fastighetsservice, såsom att låsa dörrar.

Krav inom branschen: För att fungera inom branschen bör du vara mångkunnig och kundserviceinriktad. Förutom goda grundkunskaper bör du ha färdighet för livslångt lärande.

Ansökan: Du kan söka till yrkesinriktade grundexamina i gemensam ansökan på våren eller i kontinuerlig ansökan året om. Via kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
  • kompetensområdet för fastighetsskötsel, Fastighetsskötare
  • kompetensområdet för hemarbetsservice, Hemvårdare
  • kompetensområdet för lokalvård, Lokalvårdare

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
  • kompetensområdet för fastighetsskötsel, Fastighetsskötare (YE), Teknisk fastighetsskötare
  • kompetensområdet för hemarbetsservice, Personlig assistent, Hemskötare (YE)
  • kompetensområdet för lokalvård, Anstaltsvårdare, Lokalvårdare

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.


Examina inom turism och kosthållsbranschen

Med examina inom turism och kosthåll (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina) får du kunnande för olika och mångsidiga serviceuppgifter inom turism, inkvartering och kosthåll. Inom branschen producerar du tjänster och produkter kundinriktat för vardag, fest och fritid. Med hjälp av tjänsterna kan du påverka kundernas välmående, trivsel och trygghet.

Arbetsuppgifter och -platser: Arbetet är kundinriktat, mångsidigt och omväxlande. Du kan inom branschen växla mellan olika uppgifter. Det finns goda möjligheter att avancera till förmansuppgifter eller internationella arbetsplatser. Exempel på arbetsplatser är:

 • turistcentra och -företag
 • resebyråer
 • hotell och andra inkvarteringsföretag
 • fartyg
 • restauranger, kaféer, catering-företag
 • skolor, vård- och omsorgsanstalter.

Krav inom branschen: Inom branschen behöver du goda kommunikations-, samarbets- och kundbetjäningsfärdigheter, flexibilitet och organisationsförmåga. Du är sälj- och serviceinriktad och förhåller dig positivt och ansvarsfullt till ditt arbete och kunderna. Eftersom branschen är internationell, förutsätter det att du har goda språkkunskaper och känner till olika kulturer.

För att arbeta inom branschen bör du dessutom ha god fysisk kondition. Livsmedelslagen ställer särskilda krav på hälsa och klädsel för den som arbetar inom branschen.

Olika allergier och etiska övertygelser kan utgöra hinder för att på arbetsplatser inhämta tillräckligt kunnande för examen och kan inverka på det praktiska utförandet i arbetslivet. Fråga mera om eventuella hinder av läroanstalterna.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom turismbranschen
  • kompetensområdet för inkvarteringstjänster, Receptionist
  • kompetensområdet för försäljning av resetjänster, Reseexpert
  • kompetensområdet för turismservice, Producent av turismservice
 • Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
  • kompetensområdet för kundservice, Servitör
  • kompetensområdet för matservice, Kock

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen i turismservice
 • Yrkesexamen i guideservice
 • Yrkesexamen i kundservice på restaurang
 • Yrkesexamen i matservice

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost
 • Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och kosthållsbranschen

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.