Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Hälsovård och välfärd inom yrkesutbildning

"" Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

 

Inom området för hälsovård och välfärd presenteras examina inom pedagogisk verksamhet och handledning samt examina inom social- och hälsovård.

Examina inom pedagogisk verksamhet och handledning

Med examina inom pedagogisk verksamhet och handledning (yrkesinriktade grundexamina,  yrkesexamina, specialyrkesexamina) uppnår du den kompetens som behövs i många olika slags uppgifter inom handledning, fostran och kommunikation. Du producerar tjänster och ordnar varierande verksamhet för människor i olika åldrar och för familjer, tolkningstjänster för invandrare samt handledning och assistans för dem som behöver teckenspråk eller alternativa kommunikationsmetoder.

Arbetsuppgifter och -platser: Kommuner, församlingar, organisationer och många sammanslutningar erbjuder arbetsplatser.  Daghem och den öppna småbarnsfostran, skolor och läroanstalter, ungdomscentraler, företag och institutioner sysselsätter yrkeskunniga inom branschen. Du kan också fungera som företagare eller självständig yrkesutövare. Sysselsättningen inom branschen är god. Behovet av handlednings- och språktjänster samt pedagogiska tjänster kommer att öka i framtiden.

Krav inom branschen: För att arbeta inom branschen behöver du social kompetens och goda interaktionsfärdigheter samt förmåga att beakta behoven av stöd och handledning hos personer i olika åldrar med olika bakgrund. I många yrken inom branschen måste man också ta ansvar för säkerheten hos klienterna eller dem man handleder. Du bör dessutom ha en bra kommunikationsförmåga för att du ska kunna förmedla budskapet och informationen på ett förståeligt sätt. Eftersom arbetet görs i mångprofessionella arbetsgrupper och nätverk förutsätter det att du har samarbetsförmåga.

Vid antagningen av studerande beaktas särskilda krav på hälsotillstånd. Bekanta dig med de examensspecifika kraven på hälsotillstånd.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktad grundexamen

 • Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
  • kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper, Ledare för ungdomar och gemenskaper
  • kompetensområdet för kommunikation och teckenspråkshandledning, Ledare i kommunikation och teckenspråk
  • kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet, Barnledare

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster
  • Kompetensområdet för funktionshinderområdet och särskilt stöd, Specialhandledare inom funktionshinderområdet
  • Kompetensområdet för handledning i synrehabilitering, Specialsakkunnig på handledning i synrehabilitering
  • Kompetensområdet för arbetslivsträning, Arbetslivstränare

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.

Examina inom social- och hälsovård

Med examina inom social- och hälsovård (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) får du det kunnande som krävs för olika arbetsuppgifter inom social- och hälsovård, läkemedelsbranschen och tandteknik. Du kan främja klienternas eller patienternas hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga, förebygga hälso- och sociala problem och öka människors trygghet.

Arbetsuppgifter och -platser:

Den som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen kan arbeta med olika uppgifter inom

 • vård och omsorg
 • äldre- och handikappservice
 • mentalhälsoarbete och missbrukarvård
 • hemvård
 • småbarnspedagogik
 • barnskydd
 • barnfamiljer
 • öppenvård inom social- och hälsovårdsbranschen samt
 • inom institutionsvården.

Arbetsplatserna kan finnas inom primärvården och specialsjukvården, bl.a. på bäddavdelningar, polikliniker, munhälsovårdsenheter, akutvård på grundnivå, perioperativa enheter, terminalvård eller hemsjukhus.

Arbetet är kundorienterat och omväxlande och det är möjligt att växla mellan olika arbetsuppgifter inom området, studera vidare eller fungera som egenföretagare. Sysselsättningsutsikterna inom branschen är huvudsakligen goda. Du kan arbeta antingen dagtid eller i skiftarbete.

Krav inom branschen: I arbetsuppgifterna inom branschen behöver du goda kommunikationsfärdigheter, samarbets- och kundbetjäningsförmåga samt flexibilitet och organisationsförmåga. Du arbetar enligt yrkesetiken, kunskapsunderlaget och bestämmelserna inom branschen. Du beaktar säkerheten och sköter ditt arbete ansvarsfullt. Du har god människokännedom, goda språkkunskaper och känner till olika kulturer. Arbetsuppgifterna kräver god fysisk kondition, psykisk stabilitet och förmåga att kommunicera med människor av olika slag.

Inom branschen finns särskilda hälsokrav.

Ansökan: Till yrkesinriktade grundexamina kan du söka via gemensam ansökan eller via kontinuerlig ansökan året om. Inom kontinuerlig ansökan kan du söka till samtliga yrkesinriktade examina.

Yrkesinriktade examina

Yrkesinriktade grundexamina

 • Grundexamen inom tandteknik, Tandlaborant
 • Grundexamen inom läkemedelsbranschen, Läkemedelstekniker
  • kompetensområdet för apoteksbranschen
  • kompetenområdet för läkemedelsbranschen
 • Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
  • kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre, Närvårdare
  • kompetensområdet för fotvård, Närvårdare
  • kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga, Närvårdare
  • kompetensområdet för mentalhälsoarbete och missbrukarvård, Närvårdare
  • kompetensområdet för akutvård på grundnivå, Akutvårdare på grundnivå
  • kompetensområdet för sjukvård och omsorg, Närvårdare
  • kompetensområdet för munhälsovård, Närvårdare
  • kompetensområdet för arbete med personer med funktionsnedsättning, Närvårdare
 • Grundexamen i instrumentvård, Instrumentvårdare

Yrkesexamina

 • Yrkesexamen inom funktionshinderområdet (ny från 1.8.2021)
 • Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen
 • Yrkesexamen i massage
 • Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård
 • Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (utgår 31.7.2021)
 • Yrkesexamen för optisk slipare

Det är möjligt att inleda avläggandet av examen så länge som examen ingår i examensstrukturen. Examen kan avläggas inom tre år efter att den har utgått ur examensstrukturen.

Specialyrkesexamina

 • Specialyrkesexamen i massage
 • Specialyrkesexamen i immobilisationsvård
 • Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård
 • Specialyrkesexamen i äldreomsorg

Bekanta dig med grunderna för yrkesinriktade examina

Bekanta dig med grunderna för examina

I e-Grunder-tjänsten finns information om varje examens kompetensområden och examensbenämningar. Du kan söka uppgifter om yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.