Skip to content

Yrkesinriktad specialundervisning

Utbildning för yrkesinriktad grundexamen eller handledande utbildning

Du kan få specialundervisning om du på grund av inlärningssvårigheter, skada, sjukdom eller annan orsak är i behov av långvarigt eller regelbundet stöd för din inlärning och dina studier. Som stöd för studierna får du en individuell plan för genomförande av undervisningen (IP).

Undervisningen ges i egna specialundervisningsgrupper vid yrkesläroanstalter eller i specialyrkesläroanstalter. Läs mera om ansökan till specialundervisning.

Att studera i vanlig studerandegrupp   

Också om du behöver särskilt stöd kan du söka till och studera i vanliga grupper tillsammans med övriga studerande som studerar för en yrkesinriktad grundexamen. Du kan vid behov få särskilt stöd i studierna. Utbildningen räcker cirka tre år, men studierna kan anpassas enligt dina behov. Läs mera om ansökan till yrkesutbildning via gemensam ansökan.

Utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA)

Du kan också få särskilt stöd för att genomföra en utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning. VALMA-utbildningen ger dig bättre möjligheter att söka till grundläggande yrkesutbildning och förbereder dig för att klara av studierna inom en yrkesinriktad grundexamen. Om du studerar inom VALMA-utbildningen som ordnas som specialundervisning får du en individuell plan för genomförande av undervisningen (IP).

Läs mera om den handledande utbildningen

Utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) 

Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv ger studerande som behöver särskilt stöd på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning undervisning och handledning enligt deras individuella mål och färdigheter. Utbildningen leder inte till en examen.

Utbildningens omfattning anges i kompetenspoäng och består av 60 kompetenspoäng. De tre följande delarna är obligatoriska:

  • förstärkande av funktionsförmågan
  • förstärkande av inlärningen
  • förberedelse för arbetslivet.

De obligatoriska delarna omfattar 40—60 kompetenspoäng. I studierna kan dessutom ingå högst 20 kompetenspoäng valbara studier. Utbildningens längd bestäms utgående från dina personliga möjligheter och färdigheter. Utbildningen varar högst tre år.

Ansökan

Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning

Du kan söka till:

  • yrkesinriktade grundexamina, vilka ordnas som specialundervisning
  • utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning
  • utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv.

Läroanstalterna fastställer antagningsgrunderna. Läs mera om utbildningarnas innehåll och antagningsgrunder i läroanstalternas beskrivningar av utbildningarna i Studieinfo.fi.

Läs mera om ansökan: Ansökan till specialundervisning

Gemensam ansökan till yrkesinriktade grundexamina 

Du söker i gemensam ansökan om du vill studera i en vanlig undervisningsgrupp. I gemensam ansökan kan du antas enligt prövning på basis av hälsofaktorer eller då du studerat enligt grundskolans individualiserade lärokurs.

Läs mera om gemensam ansökan på våren.