Skip to content

Hälsokrav inom transporttjänster

Då du söker till utbildning bör du bedöma ditt eget hälsotillstånd och jämföra det med de krav på hälsotillstånd som presenteras här.  Kryssa i ansökningsblanketten för om du har sådana hinder eller brister i hälsotillstånd eller funktionsförmåga som kan inverka på antagningen som studerande.

Om utbildningen inte ingår i gemensam ansökan, ber läroanstalten dig om motsvarande uppgifter i sin egen ansökningsblankett (i kontinuerlig ansökan).

Du bedömer själv om du har de hälsorelaterade brister eller hinder som fastställts för den utbildning du söker till. I antagningsskedet räcker det med din egen beskrivning av ditt hälsotillstånd. Läroanstalten kan utgående från dina uppgifter be om ytterligare uppgifter om din hälsa, exempelvis ett läkarintyg.

För vilka examina finns särskilda hälsokrav?

Hälsokrav som kan utgöra hinder för att antas som studerande gäller följande examina::

 • Grundexamen i logistik, kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice
 • Yrkesexamen inom transportbranschen; kompetensområdet för servicetransporter, kompetensområdet för varutransporter, kompetensområdet för skogsindustrins transporter och kompetensområdet för persontransporter
 • Yrkesexamen för flygplatsservice
 • Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst, kompetensområdet för bokbusstjänster

Hälsokraven utgörs av

 • diabetes som behandlas med insulin
 • epilepsi eller andra sjukdomar och funktionsstörningar som inverkar på balansorganet
 • en sådan syn- eller hörselnedsättning som inte kan korrigeras med hjälpmedel
 • hjärt- och kärlsjukdom
 • sjukdom i andningsorganen som begränsar förmågan att klara av fysisk belastning och utomhusarbete
 • sjukdom eller funktionsnedsättning i stöd- och rörelseorganen
 • psykisk ohälsa
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Inom grundexamen i sjöfart (fartygselektriker, reparatör,  vakthavande styrman, vakthavande maskinmästare) finns egna hälsokrav, vilka är:

 • en sjukdom eller en funktionsnedsättning i rörelseorganen eller nervsystemet
 • en skada eller en funktionsnedsättning som försvårar tal, hörande eller hörförståelse
 • avvikande färgseende eller synförmåga
 • balansstörning
 • epilepsi
 • diabetes som behandlas med insulin
 • astma som kräver kontinuerlig medicinering
 • svår födoämnesallergi
 • en sjukdom som kommer i attacker och som inverkar på funktionsförmågan
 • en allvarlig psykisk störning såsom depression, psykos, bipolärt syndrom
 • missbruk eller beroende av berusningsmedel
 • allmänfarlig smittsam sjukdom.

Mer information om hälsokrav får du av läroanstalterna.