Skip to content

Kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning

""

Du kan via kontinuerlig ansökan söka till yrkesutbildning (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) flexibelt året om. Du får mer information om ansökningstider, ansökningsförfarandet och antagningsgrunder av läroanstalterna.

Läroanstalten utreder redan i ansökningsskedet ett lämpligt utbildningsalternativ och en nivå som motsvarar ditt kunnande. Vid valet av lämplig utbildning beaktas alltså det kunnande som du redan har. Du kan till exempel i arbetslivet, hobbyverksamhet, frivilligverksamhet eller föreningsverksamhet ha fått sådant kunnande som kan beaktas.

Vilken utbildning kan jag söka till i kontinuerlig ansökan? 

I kontinuerlig ansökan kan du söka till yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Du hittar information om utbildningar och ansökningstider i Studieinfo i beskrivningarna av utbildningarna eller på läroanstalternas egna webbplatser. Varje läroanstalt bestämmer vilka utbildningar som ingår i kontinuerlig ansökan och om mera exakta ansökningstider.

Alla läroanstalter publicerar inte nödvändigtvis sina utbildningar som ingår i kontinuerlig ansökan i Studieinfo. Bekanta dig därför med läroanstalternas egna webbplatser.

Vem kan söka i kontinuerlig ansökan?

Om du vill skaffa dig en yrkesinriktad examen eller utveckla ditt yrkeskunnande, kan du söka till utbildning via kontinuerlig ansökan. Den kontinuerliga ansökan passar särskilt för dig om:

  • du redan tidigare har avlagt en examen på andra stadiet eller en högskoleexamen
  • du har inhämtat kunnande i arbetslivet
  • du vill avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller en specialyrkesexamen eller delar av examen
  • du vill avlägga en yrkesinriktad examen som läroavtalsutbildning
  • du inte fick en studieplats i gemensam ansökan.

Om du nyss gått ut grundskolan, tionde klassen eller handledande utbildning för yrkesutbildning, ska du i första hand söka via gemensam ansökan. Du kan också söka i kontinuerlig ansökan, om du hittar utbildningar som passar dig.

Du kan söka till yrkesutbildning för idrottare via kontinuerlig ansökan. Förutom ansökningsblanketten bör du fylla i en tilläggsblankett för idrottare och under ansökningstiden skicka den direkt till läroanstalten. Med tilläggsblanketten utreder läroanstalten din idrottarstatus.

Öppna tilläggsblanketten (pdf)

Läs också hur du söker i gemensam ansökan till yrkesutbildning 

Hur söker jag i kontinuerlig ansökan? 

Läroanstalten avgör hur och när den kontinuerliga ansökan genomförs. Du fyller vanligen i en elektronisk ansökningsblankett, som du hittar i Studieinfo eller på läroanstalternas egna webbsidor. Du får ytterligare information om ansökningstider, ansökningsanvisningar och -blanketter på läroanstalterns webbsidor eller i Studieinfo.

På vilka grunder antas de studerande?

I den kontinuerliga ansökan beslutar varje läroanstalt de grunder enligt vilka studerande kan antas. Läroanstalterna kan ordna inträdes- eller lämplighetsprov. Du hittar mera information om antagningsgrunder, eventuella inträdes- och lämplighetsprov i Studieinfo eller på läroanstalternas egna webbsidor.

Om du inte blir vald till utbildning eller om du inte hittar lämplig utbildning vid läroanstalten, hjälper läroanstalten dig att hitta en lämplig utbildning. Vid behov kan läroanstalten ge råd om hur du kan ansöka om andra tjänster (till exempel arbetskraftstjänster, andra handledningstjänster, social- och hälsovårdstjänster).

Läs mera om yrkesutbildning