Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Antagningsgrunder till gymnasiebaserad yrkesutbildning

Så här räknas dina poäng då du söker till yrkesutbildning efter gymnasiet:

Skolframgång

 • Du får 116 poäng för allmän skolframgång på basis av ditt medeltal. Medeltalet räknas utgående från följande läroämnen: modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, hälsokunskap, musik, bildkonst, filosofi och psykologi. 
Medeltal poäng
5,50—5,74 1
5,75—5,99 2
6,00—6,24 3
6,25—6,49 4
6,50—6,74 5
6,75—6,99 6
7,00—7,24 7
7,25—7,49 8
7,50—7,74 9
7,75—7,99 10
8,00—8,24 11
8,25—8,49 12
8,50—8,74 13
8,75—8,99 14
9,00—9,24 15
9,25—10,00 16

Höjda vitsord beaktas ifall du har ett intyg över höjningen som utbildningsanordnaren har utfärdat.

Du får poäng enligt gymnasiets avgångsbetyg. Observera att du inte får poäng för en finländsk studentexamen vid ansökan till yrkesutbildning.  

Ändring av IB-, EB- eller RP-vitsord

Om du har betyg över International Baccalaureate-examen (IB), European Baccalaureate-examen (EB) eller Reifeprüfung-examen (RP) ändras vitsorden så att de motsvarar vitsorden på gymnasiets avgångsbetyg enligt följande schema:

EB-examen Gymnasium
910 10
8 9
7 8
6 7
5 6
34 5
IB-examen Gymnasium
7 (Excellent) 10
6 (Very good) 9
5 (Good) 8
4 (Satisfactory) 7
3 (Mediocre) 6
2 (Poor) 5
RP-examen Gymnasium
1315 poäng 10
1012 poäng 9
79 poäng 8
56 poäng 7
34 poäng 6
12 poäng 5

Medeltalet på Reifeprüfung-examensbetyget ändras så att det totala antalet poäng delas med 60 och ändras därefter enligt tabellen ovan.

Höjda vitsord beaktas ifall du har ett officiellt intyg över höjningen.

IB-abiturienterna söker enligt predicted grades –vitsorden. Yrkesläroanstalten kontrollerar det slutliga examensbetyget. Ett beslut om antagning av studerande kan hävas, om det vid granskningen av det slutliga betyget framkommer att den sökandes vitsord inte räcker till för antagning.

Arbetserfarenhet

 • Du får 13 poäng för arbetserfarenhet, deltagande i ungdomsverkstad, deltagande i inlärning i arbete inom arbetskraftsutbildning eller för arbetspraktik inom läroavtalsutbildning.

Som arbetserfarenhet godkänns arbetserfarenhet som grundar sig på ett arbetsavtal och vilken du skaffat efter grundskolan eller efter att du fyllt 16 år. Arbete på deltid omfattande 150 timmar hos samma arbetsgivare motsvarar en månads arbetserfarenhet.

Om du genomfört arbetspraktik inom läroavtalsutbildning kan du ange den mängd som antecknats i intygen.

I ansökan beaktas den arbetserfarenhet som du har skaffat innan ansökningstiden utgår.

Arbetserfarenhetens längd poäng
3 mån—under 6 mån 1
6 mån—under 12 mån 2
12 mån— 3

Inträdes- och lämplighetsprov

Antagning på basis av betyg och inträdes- och lämplighetsprov

Alla sökande får kallelse till prov ifall det anordnas inträdes- och lämplighetsprov till utbildningen. Provet kan bestå av flera delar. Du får information om provets delar, provtidpunkt och provplats under rubriken Inträdes- och lämplighetsprov (se fliken Antagningsgrunder och inträdesprov). Om du inte deltar i inträdes- eller lämplighetsprovet, kan du inte antas till utbildningen.

Om du har sökt till flera utbildningar kallas du till prov enligt ditt högsta ansökningsönskemål som anordnar prov. Inträdesprovsresultatet används för alla motsvarande utbildningar som du har sökt till. Du kan få flera kallelser till prov om du har sökt till flera olika branscher.

Med provgrupp avses att flera läroanstalter har samma inträdes- och lämplighetsprov. Då räcker det att du genomför ett prov för alla utbildningar som ingår i provgruppen.

Du kan få 0-10 poäng för ett inträdes- och lämplighetsprov. Poängen för inträdesprovet utgör tilläggspoäng för antagningen, dvs. fastän du får 0 poäng i provet kan du ändå antas till utbildningen ifall dina antagningspoäng i övrigt räcker till för antagning.

OBS! Om du får 0 poäng i inträdes- och lämplighetsprov till en examen som har specifika hälsokrav (s.k. SORA-examen), kan läroanstalten besluta att du inte kan antas till utbildningen. Sora-examina är:

 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • grundexamen inom läkemedelsbranschen
 • grundexamen i tandteknik
 • grundexamen i instrumentvård
 • grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i sjöfart
 • grundexamen inom säkerhetsbranschen.

Märk att alla utbildningar inte anordnar inträdes- och lämplighetsprov. Du får information om eventuella inträdesprov under utbildningens uppgifter om Antagningsgrunder och inträdesprov.

Antagning på basis av enbart inträdesprov

Läroanstalterna kan ordna inträdes- och lämplighetsprov till de nedan nämnda utbildningarna. Till dessa utbildningar kan du antas enbart på basis av ditt provresultat. Du kan få 1-10 poäng för ett godkänt prov. Ett underkänt prov innebär att du inte kan antas till utbildningen (0 poäng eller inte deltagit i provet).

Kontrollera de exakta antagningsgrunderna i läroanstaltens beskrivning av utbildningen.

 • grundexamen inom konstindustrin
 • grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
 • grundexamen i dans
 • grundexamen i musik
 • grundexamen inom cirkusbranschen
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i idrott
 • kompetensområdet för akutvård inom grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Övriga poäng

 • Du får 2 poäng för ditt första yrkesutbildningsönskemål.

Sökande med samma antal poäng

Sökande som fått samma antal poäng prioriteras enligt följande grunder:

 1. Enligt ansökningsönskemål
 2. Enligt poäng för eventuellt inträdes- och lämplighetsprov
 3. Enligt allmän skolframgång

Om det ännu efter detta finns sökande med samma antal poäng, antas de sökande i slumpmässig ordning.

Ansökan till grundexamen eller kompetensområde?

Du söker vanligen till en grundexamen och väljer kompetensområde under studiernas gång. Det finns också kompetensområden, till vilka du kan söka direkt i gemensam ansökan. Du får mera information om ansökningsmål i beskrivningarna av utbildningarna.

Utbildningsanordnaren kan besluta om ansökan direkt till följande kompetensområden (ko.):

 • kompetensområden inom grundexamen inom konstindustrin:
  • ko. för ädelmetallbranschen
  • ko. för ur- och mikromekanik
  • ko. för metallsmide
  • ko. för handledningsverksamhet inom hantverk
  • ko. för träsnickeri
  • ko. för restaureringsbranschen
  • ko. för inredning och tapetsering
  • ko. för instrumentbygge
  • ko. för produkttillverkning
 • kompetensområden inom grundexamen i musik
  • ko. för musik
  • ko. för musikteknologi
  • ko. för pianostämning
 • kompetensområdet för visuell framställning inom grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
 • kompetensområdet för akutvård inom grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.