Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Antagningsgrunder till grundskolebaserad yrkesutbildning på våren 2021

Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

Sammandrag av poängsättningen

Då du efter grundläggande utbildning söker till yrkesinriktad grundexamen får du:

 • 6 poäng om du går ut grundskolan under ansökningsåret eller föregående år då du söker till utbildning, ELLER:
 • 6 poäng för vissa studier efter grundskolan, exempelvis tionde klassen

Dessutom:

 • 1–16 poäng för allmän skolframgång
 • 1–8 poäng för betonade vitsord
 • 1–3 poäng för arbetserfarenhet
 • 0–10 poäng för inträdes- och lämplighetsprov
 • 2 poäng för ditt första yrkesutbildningsönskemål.

Du får närmare information om antagningsgrunderna i det följande. Dessutom finns antagningsgrunderna i beskrivningarna av utbildningarna. Sätt utbildningarna i önskad ordning på ansökningsblanketten. Du blir vald till ditt högsta önskemål som dina poäng räcker till. Alla dina lägre önskemål annulleras.

Poäng för grundläggande utbildning eller handledande utbildning

 • Du får 6 poäng om du har slutfört den grundläggande utbildningen under ansökningsåret eller det föregående året. 
 • Du får 6 poäng, om du har genomgått under ansökningsåret eller det föregående året någon av följande utbildningar:
  • tionde klassen (minst 1 100 timmar påbyggnadsundervisning)
  • ett år lång studielinje vid en folkhögskola (minst 28 studerandeveckor)
  • handledande utbildning för yrkesutbildning (VALMA) (delprestation om minst 30 kompetenspoäng)
  • utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning (minst 25 kurser).
 • Du får 2 poäng för yrkesutbildning som du angett som första önskemål i din ansökan.

Poäng för allmän skolframgång

 • Du får 1–16 poäng för allmän skolframgång på basis av ditt medeltal. Medeltalet räknas på basis av följande läroämnen: modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, hälsokunskap, musik, bildkonst, slöjd och huslig ekonomi.
 • Om du har vitsord i flera valfria ämnen som omfattar minst två årsveckotimmar och som hör till samma gemensamma läroämne, räknas först medeltalet av dessa vitsord. Poängen för allmän skolframgång räknas alltså utgående från medeltalet av vitsordet i det gemensamma ämnet och därtill hörande valfria ämne eller flera valfria ämnen.
Medeltal poäng
5,50—5,74 1
5,75—5,99 2
6,00—6,24 3
6,25—6,49 4
6,50—6,74 5
6,75—6,99 6
7,00—7,24 7
7,25—7,49 8
7,50—7,74 9
7,75—7,99 10
8,00—8,24 11
8,25—8,49 12
8,50—8,74 13
8,75—8,99 14
9,00—9,24 15
9,25—10,00 16

Poängen för den allmänna skolframgången räknas ut från grundskolans avgångsbetyg. Höjda vitsord kan beaktas om du har ett intyg över höjningen.

Om du har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen i form av undervisning för andra än läropliktiga (till exempel som vuxenutbildning, grundläggande utbildning för vuxna invandrare), tas vitsorden i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik från skiljebetyget för den grundläggande utbildningen om de saknas i avgångsbetyget.

Poäng för betonade vitsord

 • Du får 1–8 poäng för medeltalet av betonade vitsord. Vitsorden i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik på avgångsbetyget för den grundläggande utbildningen beaktas inom alla utbildningsområden. Vid antagningen räknas medeltalet för de tre bästa ämnena. Om du har läst färre än tre ämnen, räknas medeltalet utgående från dessa.
 • Om du har vitsord i flera valfria ämnen som omfattar minst två årsveckotimmar och som hör till samma gemensamma läroämne, räknas medeltalet av dessa vitsord. Poängen för betonade vitsord räknas alltså enligt medeltalet av vitsordet i det gemensamma ämnet och i därtill hörande valfria ämne eller enligt medeltalet i valfria ämnen.
Medeltal poäng
6,00—6,49 1
6,50—6,99 2
7,00—7,49 3
7,50—7,99 4
8,00—8,49 5
8,50—8,99 6
9,00—9,49 7
9,50—10,00 8

Om du har fullgjort lärokursen för den grundläggande utbildningen som vuxenutbildning, används vid beräkningen av poäng medeltalet över den allmänna skolframgången.

Om du har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen i form av undervisning för andra än läropliktiga (till exempel som vuxenutbildning, grundläggande utbildning för vuxna invandrare), tas vitsorden i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik från skiljebetyget för den grundläggande utbildningen, om de saknas i avgångsbetyget.

Poäng för arbetserfarenhet

 • Du får 13 poäng för arbetserfarenhet, deltagande i ungdomsverkstad, deltagande i inlärning i arbete inom arbetskraftsutbildning eller för arbetspraktik inom läroavtalsutbildning. 

Som arbetserfarenhet godkänns arbetserfarenhet som grundar sig på ett arbetsavtal och vilken du skaffat efter grundskolan eller efter att du fyllt 16 år. Arbete på deltid omfattande 150 timmar hos samma arbetsgivare motsvarar en månads arbetserfarenhet.

Om du genomfört arbetspraktik inom läroavtalsutbildning kan du ange den mängd som antecknats i intygen.

I ansökan beaktas den arbetserfarenhet som du har skaffat innan ansökningstiden utgår.

Arbetserfarenhetens längd poäng
3 mån—under 6 mån 1
6 mån—under 12 mån 2
12 mån— 3

Poäng för inträdes- och lämplighetsprov

Antagning på basis av betyg och inträdes- och lämplighetsprov

Alla sökande får kallelse till prov ifall det anordnas inträdes- och lämplighetsprov till utbildningen. Provet kan bestå av flera delar. Du får information om provets delar, provtidpunkt och provplats under rubriken Inträdes- och lämplighetsprov (se fliken Antagningsgrunder och inträdesprov). Om du inte deltar i inträdes- eller lämplighetsprovet, kan du inte antas till utbildningen.

Om du har sökt till flera utbildningar kallas du till prov enligt ditt högsta ansökningsönskemål som anordnar prov. Inträdesprovsresultatet används för alla motsvarande utbildningar som du har sökt till. Du kan få flera kallelser till prov om du har sökt till flera olika branscher.

Med provgrupp avses att flera läroanstalter har samma inträdes- och lämplighetsprov. Då räcker det att du genomför ett prov för alla utbildningar som ingår i provgruppen.

Du kan få 0-10 poäng för ett inträdes- och lämplighetsprov. Poängen för inträdesprovet utgör tilläggspoäng för antagningen, dvs. fastän du får 0 poäng i provet kan du ändå antas till utbildningen ifall dina antagningspoäng i övrigt räcker till för antagning.

OBS! Om du får 0 poäng i inträdes- och lämplighetsprov till en examen som har specifika hälsokrav (s.k. SORA-examen), kan du inte antas till utbildningen. Sora-examina är:

 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • grundexamen inom läkemedelsbranschen
 • grundexamen i tandteknik
 • grundexamen i instrumentvård
 • grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i sjöfart
 • grundexamen inom säkerhetsbranschen.

Märk att alla utbildningar inte anordnar inträdes- och lämplighetsprov. Du får information om eventuella inträdesprov under utbildningens uppgifter om Antagningsgrunder och inträdesprov.

Antagning på basis av enbart inträdesprov

Läroanstalterna kan ordna inträdes- och lämplighetsprov till de nedan nämnda utbildningarna. Till dessa utbildningar kan du antas enbart på basis av ditt provresultat. Du kan få 1-10 poäng för ett godkänt prov. Ett underkänt prov innebär att du inte kan antas till utbildningen (0 poäng eller inte deltagit i provet).

Kontrollera de exakta antagningsgrunderna i läroanstaltens beskrivning av utbildningen.

 • grundexamen inom konstindustrin
 • grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
 • grundexamen i dans
 • grundexamen i musik
 • grundexamen inom cirkusbranschen
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i idrott
 • kompetensområdet för akutvård inom grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Sökande med samma antal poäng

Sökande som fått samma antal poäng prioriteras enligt följande grunder:

 1. Enligt ansökningsönskemål
 2. Enligt poäng för eventuellt inträdes- och lämplighetsprov
 3. Enligt allmän skolframgång
 4. Enligt betonade vitsord.

Om det ännu efter detta finns sökande med samma antal poäng, antas de sökande i slumpmässig ordning.

Ansökan till grundexamen eller kompetensområde?

Du söker vanligen till en grundexamen och väljer kompetensområde under studiernas gång. Det finns också kompetensområden, till vilka du kan söka direkt i gemensam ansökan. Du får mera information om ansökningsmålet i beskrivningarna av utbildningarna.

Utbildningsanordnaren kan besluta om ansökan direkt till följande kompetensområden (ko.):

 • kompetensområden inom grundexamen inom konstindustrin:
  • ko. för ädelmetallbranschen
  • ko. för ur- och mikromekanik
  • ko. för metallsmide
  • ko. för handledningsverksamhet inom hantverk
  • ko. för träsnickeri
  • ko. för restaureringsbranschen
  • ko. för inredning och tapetsering
  • ko. för instrumentbygge
  • ko. för produkttillverkning
 • kompetensområden inom grundexamen i musik
  • ko. för musik
  • ko. för musikteknologi
  • ko. för pianostämning
 • kompetensområdet för visuell framställning inom grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
 • kompetensområdet för akutvård inom grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.