Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Yrkesutbildning

""

Yrkesinriktade examina är yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. Den tid som går åt för att avlägga examen är beroende av din grundutbildning och ditt tidigare kunnande.

  • I en yrkesinriktad grundexamen visar du att du har breda grundläggande yrkesfärdigheter för olika uppgifter inom en bransch. Du kan dessutom få färdigheter för företagande och sådana kunskaper och färdigheter, som krävs för fortsatta studier. En yrkesinriktad grundexamen omfattar vanligen 180 kompetenspoäng.
  • I en yrkesexamen visar du att du har sådan yrkesskicklighet som krävs i arbetslivet, som är djupare än den som krävs för grundexamen eller för specifika arbetsuppgifter. En yrkesexamen omfattar 150 eller 120 kompetenspoäng.
  • I en specialyrkesexamen visar du att du har sådan yrkesskicklighet som krävs i arbetslivet, som är djupare än den som krävs för yrkesexamen eller innefattar mångprofessionellt kunnande. En specialyrkesexamen omfattar 180 kompetenspoäng.

Hur söker man till yrkesutbildning?

Till yrkesutbildning söker man huvudsakligen via kontinuerlig ansökan året om. Om du söker till en yrkesinriktad grundexamen från grundskolan eller gymnasiet, söker du i allmänhet via gemensam ansökan. Till yrkesexamina och specialyrkesexamina söker du alltid via kontinuerlig ansökan.

Inom gemensam ansökan iakttas gemensamma antagningsgrunder och ansökningstiden är densamma för alla sökande. I den kontinuerliga ansökan beslutar läroanstalterna om antagningsgrunderna, ansökningstiderna och ansökningsförfarandet.

Så här söker du i gemensam ansökan till yrkesutbildning

Kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning 

Yrkesinriktad arbetskraftsutbildning som en del av den nya yrkesutbildningen

Du kan avlägga grund-, yrkes- och specialyrkesexamina eller delar av examen också som yrkesinriktad arbetskraftsutbildning. Utbildningen är i första hand avsedd för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet och som fullgjort sin läroplikt. Vid antagningen av studerande iakttas arbets- och näringstjänstens arbetskraftspolitiska bedömning.

Mer information om arbetskraftspolitisk utbildning får du av läroanstalterna eller på TE-tjänsterna.

Läs mera på TE-tjänsternas webbplats