Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Vem kan söka till yrkeshögskola?

""

Om behörighet att söka till yrkeshögskolor fastslås i yrkeshögskolelagen.

Du kan söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen om du har avlagt:

  • gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen
  • International Baccalaureate -examen (IB)
  • European Baccalaureate -examen (EB)
  • Reifeprüfung-examen (RP)
  • yrkesinriktad grundexamen som omfattar 120 studieveckor eller motsvarande tidigare utbildning
  • yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en motsvarande tidigare examen
  • en utländsk utbildning som i ifrågavarande land ger behörighet för högskolestudier.

Du kan söka till högre yrkeshögskoleexamen om du har avlagt

  • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen.

Du bör dessutom ha minst tre års arbetserfarenhet inom ifrågavarande område efter avläggandet av examen.

Yrkeshögskolan kan också godkänna sökande till utbildning som leder till yrkeshögskole- eller högre yrkeshögskoleexamen, om yrkeshögskolan anser att sökande har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att klara av studierna. Yrkeshögskolan beslutar om en sökande är behörig att söka.

Du kan antas till studier som leder till högre yrkeshögskoleexamen om du har avlagt lämplig yrkeshögskoleexamen eller någon annan lämplig högskoleexamen och efter avlagd examen har inhämtat minst tre års arbetserfarenhet inom branschen i fråga. Den arbetserfarenhet som krävs ska vara förvärvad före ingången av den termin då utbildningen börjar. Inom hantverk och konstindustri, mediekultur och bildkonst, teater och dans samt inom musik kan det i stället för arbetserfarenhet fordras konstnärlig verksamhet av motsvarande omfattning.

Om du har avlagt examen på institutnivå eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå och senare avlagt högskoleexamen kan såsom arbetserfarenhet också godtas arbetserfarenhet inom branschen i fråga från tiden före högskoleexamen.