Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Tjänstebranschen (skönhetsbranschen, kommunikation och transport, idrott, turism och säkerhetsbranschen) vid yrkeshögskola

Idrott | Logistik | Sjöfart | Skönhetsbranschen | Säkerhetsbranschen | Trafik och transport | Turism, kosthåll och ekonomi | Högre yrkeshögskoleexamina

Idrott

Om du avlägger en utbildning på idrottsområdet (idrottsinstruktör) arbetar du bland annat i kommuners, idrottsorganisationers och idrottsföreningars tjänst eller i privata motions- och välmåendeföretag. Du kan också arbeta med mångsidig handledning, träning och utbildning, men också i sakkunnig-, förmans-, förvaltnings- och utvecklingsuppgifter. I och med att serviceutbudet i branschen ökar, sysselsätts allt flera företagare och yrkesutövare inom branschen.


Logistik

Logistik inom företagsverksamhet

Inom logistiken kan du fördjupa dina kunskaper i företagsekonomi inom olika delområden inom logistik: anskaffning, transport-, lagrings- och logistiktjänster, informationslogistik. Efter avlagd examen kan du arbeta som bland annat: inköpare, transportplanerare, export-/importassistent, materialplanerare, logistikchef.

Som logistikingenjör kan du administrera och utveckla material- och informationsflöden. Som nyutexaminerad sköter du ofta uppgifter inom anskaffning, lagring eller transporter. Inom studierna kan du specialisera dig på datasystem, anskaffningsverksamhet, lagring, materialbehandling eller transporter.

Vad består studierna av?

Utbildningens innehåll betonas på olika sätt vid olika yrkeshögskolor. Gemensamma studier utgör kunnande i tjänstekultur, företagsverksamhet, arbetssamfund och internationalism. Studierna består av grund- och yrkesstudier samt fritt valbara studier, praktik och ett lärdomsprov.

Du genomför vanligen studierna i projektform i samarbete med arbetslivet. Praktikperioderna (30 sp) förstärker din praktiska arbetsfärdighet, dina kunskaper i företagsekonomi och inriktar dina studier till att utvecklas som sakkunnig. I lärdomsprovet (15 sp) kan du fördjupa din egen specialisering och tillämpa de kunskaper och färdigheter som du har inhämtat.


Sjöfart

Om du verkar inom sjöfartsyrken behöver du mångsidig yrkeskunskap och flexibilitet. Arbetet är självständigt och förutsätter att du kan fatta beslut också under svåra omständigheter. Vid yrkeshögskola kan du avlägga ingenjörsexamen eller sjökaptensexamen.

Ingenjör (YH)

Om du avlagt ingenjörsexamen inom sjöfart kan du arbeta med maskinbefälsuppgifter ombord på samtliga fartygsmodeller i världsomfattande sjötrafik, i landorganisationer (till exempel vid Trafi, försäkringsbolag eller hamnverk), inom planerings- och förmansuppgifter eller som sakkunnig.

I ingenjörsexamen ingår bland annat:

 • skeppsmaskinteknik
 • el- och automationsteknik
 • reparations- och underhållsteknik
 • transportteknik
 • sjömansfärdigheter
 • ledarskap till sjöss.

Behörighetsbrev för vaktmaskinmästare

Behörighetsbreven för vaktmaskinmästare, som ger behörighet att verka som maskinmästare ombord på handelsfartyg, får du redan under studietiden. Behörighetsbreven för maskinmästare och övermaskinmästare förutsätter förutom examen, dessutom i lag stadgad arbetserfarenhet som maskinmästare på handelsfartyg.

Läs mera om behörighetsbreven på Trafis webbplats.

Sjökapten (YH)

I sjökaptensexamen ingår bland annat:

 • navigering
 • transportteknik
 • sjömansfärdigheter
 • ledarskap
 • skeppsmaskinteknik
 • el- och automationsteknik
 • reparations- och underhållsteknik
 • sjöradiotrafik.

Behörighetsbrev för vakthavande styrman

Behörighetsbreven för vakthavande styrman som ger behörighet att verka som styrman ombord på handelsfartyg, får du redan under studietiden. Behörighetsbreven för överstyrman och sjökapten förutsätter förutom sjökaptensexamen i lag stadgad arbetserfarenhet som styrman på handelsfartyg i i utrikestrafik.

Läs mer om behörighetsbreven på Trafis webbplats


Skönhetsbranschen

Om du fått utbildning inom skönhetsområdet (estenom) kan du kombinera kännedomen om råvaror i kosmetikprodukter med kommersiell kännedom om kosmetikbranschen på det sätt som kosmetiklagstiftningen förutsätter. Du kan fungera som producent, planerare och utvecklare av produkter eller inom service och företagsverksamhet inom skönhetsbranschen. Efter avlagd examen kan du söka till utbildning för lärare på andra stadiet.


Säkerhetsbranschen

Inom säkerhetsbranschen vill man försäkra sig om trygghet för enskild människor och i samhället. Ett centralt mål är att förebygga brott, hot och olyckor. Verksamheten är i regel lagstadgad.

För att arbeta inom branschen bör du främja jämlikhet, rättvishet, ärlighet och ansvarsfullhet.

Du bör dessutom ha en sådan hälsa som krävs inom branschen och för att utöva ett yrke. Du får inte ha en sådan sjukdom eller skada, som kan utgöra hinder för att fungera i yrket eller som kan riskera andra människor hälsa eller säkerhet. Du bör också vara i fysiskt och psykiskt gott skick.

Arbetsuppgifter inom branschen

 • Poliser ansvarar för den allmänna ordningen och säkerheten samt förebygger brott.
 • Inom brottspåföljdsbranschen verkställs fängelsestraff och samhällspåföljder.
 • Inom den privata sektorn finns arbetsplatser inom bland annat väktarföretag eller inom säkerhetsuppgifter vid företag och andra organisationer.

Om du avlagt tradenomexamen inom säkerhetsbranschen har du centrala kunskaper om:

 • riskhantering
 • säkerhetsledarskap
 • företagsverksamhet
 • personsäkerhet
 • datasäkerhet och säkerhetsledarskap
 • säkerhet inom verksamheter, utrymmen och miljön.

Polisutbildning

Grund- och forsättningsutbildning för polis ges vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors.

Vid Polisyrkeshögskolan kan du avlägga Polis (YH) examen, som ger behörighet för manskapstjänst, till exempel som äldre konstapel. Polis (Högre YH) examen ger behörighet för polisbefälstjänster, till exempel som kommissarie. Specialiseringsstudier inom förmanskunskap och arbetsledning ger behörighet för underbefälsuppgifter, till exempel överkonstapel. Du kan söka till fortsatt polisutbildning efter det att du avlagt polisutbildning.  

Ansökan till polisutbildning

Polisyrkeshögskolan ingår inte i gemensam ansökan till högskolor. Ansökan görs till Polisyrkeshögskolan året om. Du  bör vara finländsk medborgare och inneha B-klass körkort för att kunna söka till polisutbildningen.

Läs mera om ansökan till Polisyrkeshögskolan 

Utbildning inom brottspåföljdsbranschen

Laurea-ammattikorkeakoulu och Brottspåföljdsbranschens utbildningscentral ordnar i samarbete utbildning för brottspåföljdsbranschen. Inom branschen kan du utbilda dig till förmans- och sakkunniguppgifter inom brottspåföljd.

Efter avlagd examen får du använda examensbeteckningen Sosionom (YH). Examen omfattar 210 studiepoäng och studierna räcker cirka 3,5 år.

Mera information

Laurea-ammattikorkeakoulu

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsbranschens utbildningscentral


Trafik och transport

Efter att du har avlagt en examen inom trafikbranschen kan du arbeta inom land-, järnvägs- och lufttrafik samt inom sjöfart. Arbetsuppgifterna kan bestå av bland annat planering, väg- och gatuplanering och trafikplanering. Du kan specialisera dig som kommunikationsplanerare eller logistiker eller som planerare av intelligenta trafiksystem.


Turism, kosthåll och ekonomi

Examensbenämningen (210 sp) inom turism- och kosthållsområdet är Restonom (YH). Studierna kan avläggas på finska, svenska och engelska. Den gemensamma ansökan till den engelskspråkiga utbildningen är årligen i januari-februari. Branschen erbjuder intressanta uppgifter inom kundservice och förmanskap samt uppgifter med tyngdpunkt inom planering, produktion och utveckling av service i olika arbetsmiljöer ofta i mångkulturella och internationella arbetsgemenskaper.

Vad består studierna av?

Studierna har olika tyngdpunkter i olika yrkeshögskolor. Du får kunnande i servicekultur, företagsekonomi, arbetsgemenskap och internationalism. Studierna består av grund- och yrkesstudier samt fritt valbara studier, praktik och ett lärdomsprov.

Studierna genomförs som projekt och samarbetet med arbetslivet är tätt. Praktikperioderna (30 sp) förstärker det praktiska yrkeskunnandet, det företagsekonomiska kunnandet och din egen sakkunskap utvecklas. I lärdomsprovet (15 sp) fördjupar du din egen specialisering och tillämpar de kunskaper och färdigheter som du har inhämtat.

I grundstudierna inom turism- och kosthållsområdet får du färdigheter i kommunikation och växelverkan samt grundläggande färdigheter i branschen. I yrkesstudierna ligger tyngdpunkten på utveckling och ledning av kund- och serviceprocesser samt utveckling av serviceprodukter.

Inom utbildningen kan du dessutom specialisera dig på bland annat turism-, inkvarterings-, kosthålls-, program-, livsmedels- och utrymmesservice. Eftersom innehållen och inriktningarna i studierna varierar är det bra att du redan i ansökningsskedet noggrant bekantar dig med utbudet vid olika yrkeshögskolor.

Högre yrkeshögskoleexamen

Högre högskoleexamen (90 sp) inom turism och kosthållsområdet, restonom (högre YH) ger förutsättningar att fungera i krävande utvecklings- och sakkunniguppgifter i branschen. Studierna fördjupar den kunskap som behövs för utveckling och ledning av arbetsgemenskaper och den service de producerar.


Högre yrkeshögskoleexamina inom tjänstebranschen

Du kan söka till studier för en högre YH-examen om du har:

 • en lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen
 • minst två års arbetserfarenhet inom branschen efter att du avlagt en examen som nämns i föregående punkt. Som motsvarande område avses både det område som du söker till och det område som du har examen inom. Yrkeshögskolan kan dessutom godkänna arbetserfarenhet som inhämtats efter avlagd institutexamen eller examen inom yrkesutbildning på högre nivå (vilket område som helst), dvs. arbetserfarenhet som skaffats före högskoleexamen. Dessutom krävs minst två års arbetserfarenhet inom motsvarande område.

Högre yrkeshögskoleexamen (60−90 sp) ger dig färdigheter att fungera i förmans-, utvecklings- och sakkunniguppgifter inom tjänstebranschen.

Examensbenämningar är beroende av bransch:

 • Estenom (Högre YH)
 • Ingenjör (Högre YH)
 • Idrottsledare (Högre YH)
 • Sjökapten (Högre YH)
 • Restonom (Högre YH)
 • Tradenom (Högre YH).