Skip to content

Tilläggsansökan till högskolorna 3–14.12. Se utbildningarna

Databehandling, informations- och kommunikationsteknik (ICT), biblioteks- och informationsservice vid yrkeshögskola

Tietojenkäsittelyn opiskelijat työskentelevät tietokoneella

Databehandling | Informations- och kommunikationsteknik | Biblioteks- och informationstjänst | Högre yrkeshögskoleexamen

Inom databehandling, informations- och kommunikationsteknik samt biblioteks- och informationsservice kan du avlägga examen på finska, svenska och engelska. Kom ihåg att göra din ansökan redan i januari till den engelskspråkiga utbildningen.

Databehandling

Examen: Tradenom (YH), examen omfattar 210 studiepoäng och studietiden är 3,5 år

Efter att du genomfört utbildning inom databehandling kan du placera dig inom databehandlingsuppgifter också inom andra branscher än inom företagsekonomi.  I början av studierna lär du dig att fungera i team och arbeta med projekt. Samtidigt får du också grundläggande kunskaper om användningen av kontorsprogram, programmering, www-produktion, datanät och databaser. Efter grundkunskaperna kan du inrikta dig på det område du valt och få djupare kunskaper om området. Vid olika yrkeshögskolor finns olika inriktningsalternativ, till exempel: spelproduktion, programproduktion, datatrafik, digital media och företagande inom datateknik.

Om du är intresserad av datamaskiner, att arbeta i team eller med projekt, att lära sig nytt och att utveckla tillämpningar och tjänster, kan denna bransch vara ett bra val. Eftersom branschen utvecklas och kunnandet förnyas snabbt, bör du som arbetstagare se till att din kompetensnivå är à jour.

Efter att du har avlagt examen inom databehandling kan du placera dig i många olika förmans-, sakkunnig-, produktions- och serviceuppgifter både inom företagsvärlden och inom den offentliga sektorn. Du kan arbeta med produktion och utveckling av tillämpningar och tjänster, inom testning, upprätthållande, försäljning, kundtjänst och ledning. Yrkesbenämningar är bland annat: projektchef, tillämpningsplanerare, programplanerare, webb-designer, systemsakkunnig, projektkoordinator eller IT-stöd.

Informations- och kommunikationsteknik

Examen: Ingenjör (YH), examen omfattar 240 studiepoäng och studietiden är 4 år.

För att studera informations- och kommunikationsteknik bör du ha goda kunskaper i matematisk-naturvetenskapliga ämnen, behärska olika apparater och program, känna till de teoretiska grunderna och kunna lösa olika problem. De flesta arbetsuppgifter inom branschen förutsätter att du kan analysera information och forskningsresultat och att du förstår och kan härleda till kundernas behov och krav.

I grundstudierna ingår matematik, fysik, programmering, kommunikation och språk. Som studerande får du goda allmänna färdigheter i informations- och kommunikationsteknik och grundfärdigheter inom till exempel elektronik, programutveckling, informations- och kommunikationsteknik, datatrafik och företagsverksamhet. I yrkesstudierna får du beredskap att förstå funktionsprinciperna för olika informations- och kommunikationstekniska apparater och system. Dessutom kan du tillämpa ditt kunnande och olika planeringsmetoder i praktiken.

Efter att du har avlagt ingenjörsexamen inom informations- och kommunikationsteknik kan du arbeta på arbetsplatser där det behövs sakkunnighet inom informations- och kommunikationsteknik.

Exempel på arbetsuppgifter efter examen:

  • datateknik och ICT-branschen
  • programmering
  • välmående- och hälsoteknologi
  • medieteknik
  • mobila tillämpningar
  • spel
  • industriell internet (IoT)
  • datanät
  • datasäkerhet.

Biblioteks- och informationsservice

Examen: Tradenom (YH), examen omfattar 210 studiepoäng, studietiden är 3,5 år

Inom biblioteks- och informationsservice utexamineras du som sakkunnig inom informationshantering och kundtjänst. Du får en helhetssyn på  informationsläskunnighetens och informationshanteringens betydelse för individer och i samhället. I studierna bör du ha ett samhälleligt arbetssätt, känna till olika källor och material, ha datatekniska färdigheter och inneha kommunikationsfärdigheter.

Högre yrkeshögskoleexamen

Efter att du har avlagt ingenjörsexamen och arbetat i tre år kan du fortsätta studera för en högre yrkeshögskoleexamen. Examen jämställs med magisterexamen vid universitet.

Tyngdpunkten inom utbildningen för högre yrkeshögskoleexamina ligger på utvecklingen av ett företags verksamhet. Examen omfattar 90 studiepoäng. Du kan avlägga examen vid sidan av arbetet. Utbildningsbenämningen är tradenom (högre YH) och den engelskspråkiga benämningen är Master of Business Administration.