Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Rekommendation om antagningsgrunder för yrkeshögskolor år 2021

""

Behörighet att söka | Antagningsgrunder |

I rekommendationerna om antagningsgrunder till yrkeshögskolorna får du information om hur yrkeshögskolorna antar studerande till yrkeshögskoleutbildning. Rekommendationen har sammanställts i samarbete mellan yrkeshögskolorna och återges här i oförändrad form.

Behörighet att söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen

Behörigheten att söka till yrkeshögskolor regleras i yrkeshögskolelagen 932/2014. Du kan söka till studier som leder till en yrkeshögskoleexamen om du har avlagt:

  • gymnasiets lärokurs eller studentexamen i Finland
  • International Baccalaureate-examen (IB)
  • European Baccalaureate-examen (EB)
  • Reifeprüfung (RP) eller Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA)
  • en finländsk yrkesinriktad grundexamen på 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng eller en tidigare finländsk yrkesinriktad examen på minst 80 studieveckor som motsvarar denna
  • en finländsk examen på institutnivå eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå
  • en finländsk yrkesinriktad grundexamen som avlagts som fristående examen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa eller
  • utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för högskolestudier.
  • lägre högskoleexamen eller högre högskoleexamen

Med de examensfordringar som anges i rekommendationen om antagningsgrunderna avses alltid en finländsk examen, om inte något annat nämns.

Med en högskoleexamen är det inte möjligt att söka, om inte något annat nämns i urvalsgrunderna. För vissa ansökningsobjekt kan yrkeshögskolorna kräva en viss examen eller andra intyg.

Vissa yrkeshögskolor kan också genom prövning anta en sökande som kan anses har tillräckliga kunskaper och färdigheter för yrkeshögskolestudier i ansökningsobjektet i fråga. Varje yrkeshögskola beslutar separat för varje utbildning om den prövningsbaserade antagningen. Sökanden ska lämna in kopior av betyg som han eller hon önskar åberopa till ansökningsservicen i alla yrkeshögskolor som är ansökningsönskemål senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se tidsschema). Prövningen gäller endast  sökandens behörighet att söka.

Påvisande av behörighet att söka

För dem som söker med ett finländskt examensbetyg kontrolleras endast de antagnas betyg. Undantag utgör de som avlagt en finländsk studentexamen före 1990, som ska ladda upp ett bilaga med det examensbetyg som utgör grund för ansökan eller skicka kopior av betygen till högskolornas ansökningsservice senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se tidsschema).

De som söker med en examen som avlagts utomlands ska för att påvisa sin behörighet att söka senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se tidsschema) ladda upp en bilaga av det examensbetyg som utgör grund för ansökan eller lämna in det till ansökningsservicen i den yrkeshögskola som är sökandens första ansökningsönskemål och som fattar beslut om behörigheten att söka när det gäller alla ansökningsönskemål.

Ett temporärt betyg som utfärdats av läroanstalten om att den sökande tagit examen godkänns som bevis på behörighet om det officiella examensbetyget inte kan lämnas in senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg på grund av myndighetsagerande eller annat därmed jämförbart skäl.

Om examensbetyget är skrivet på ett annat språk än finska, svenska eller engelska ska sökanden också lämna in en kopia av en översättning gjord av en auktoriserad translator. Översättningen ska vara försedd med translatorns underskrift och stämpel. Översättningen ska lämnas in senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se tidsschema).

Sökande med en IB-, EB- eller RP/DIA-examen ska ladda upp en bilaga av det examensbetyg som utgör grund för ansökan till ansökan eller lämna in kopior av sina betyg senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se tidsschema).

En person med flyktingstatus* eller en asylsökande kan söka och bli antagen till en utbildning precis på samma sätt som vem som helst annan finländsk medborgare eller medborgare i ett annat land som är behörig att söka.

Om sökanden är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting** eller asylsökande och inte kan bevisa sin tidigare examen med dokument ska sökanden fylla in en bakgrundsutredningsblankett som finns på alla yrkeshögskolors webbplatser. Högskolan kan kalla sökanden till urvalsprovet eller vid behov skicka ansökan för akademisk bedömning. Den högskola som är ansökningsobjekt avgör utifrån den utredning som begärts av sökanden huruvida utredningen om den tidigare examen är tillräcklig.

Sökanden bör ha ett myndighetsbeslut av vilket personens status framgår (beslut om asyl eller uppehållstillstånd på grund av behov av skydd). Sökanden ska som bilaga till bakgrundsutredningsblanketten bifoga en kopia av detta beslut till ansökningsservicen i alla högskolor till vilka han eller hon söker senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se tidsschema). Yrkeshögskolornas gemensamma ansökans kundservicegrupp rekommenderar att även främlingspass märkta med ”identitet ej verifierad” godkänns, men yrkeshögskolan bestämmer emellertid själva om de godkänner dokumentet i fråga. Inga bilagor med känsliga personuppgifter ska laddas upp.

En person som söker asyl men ännu inte fått ett beslut kan för att klarlägga sin status vid till exempel ett urvalsprov visa det bildförsedda identitetskort som beviljats av Migrationsverket och, om ansökningsobjektet så kräver, även Migrationsverkets avgiftsbelagda (20 euro) intyg om att sökanden kan vistas lagligt i Finland under den tid ärendet behandlas, det vill säga tills ärendet har avgjorts och avgörandet har vunnit laga kraft.

*person med flyktingstatus, det vill säga asyl = Vistelse utanför personens hemland eller permanenta boendeland på grund av att personen har en motiverad orsak att frukta förföljelse i detta land. Orsaken till förföljelsen ska vara ursprung, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning. Dessutom förutsätts att personen på grund av sin rädsla inte vill ty sig till det skydd som ifrågavarande stat erbjuder.

** en person som kan jämställas med en flykting är en person med en status som alternativt skyddsbehövande = personen hotas i sitt hemland eller permanenta boendeland av dödsstraff, avrättning, tortyr eller annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller som kränker människovärdet. Tillstånd kan också beviljas om personen inte kan återvända till sitt hemland eller permanenta boendeland utan att utsättas för allvarlig personlig fara på grund av den väpnade konflikt som råder där.

Förfalskning eller missbruk av dokumentet kan leda till straffrättsligt ansvar och är ett ärende för polismyndigheten.

Antagningsgrunder

Antagningsgrunder våren 2020 finns i www.yrkeshogskolestudier.fi. Läs rekommendationen om yrkeshögskolornas antagningsgrunder här