Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolorna har avslutats. 

 Kom ihåg att ladda upp bilagorna till ansökningsblanketten och spara den inom utsatt tid.
Mera information: se ansökningsblanketten eller kontakta universitetens och yrkeshögskolornas ansökningsservice.

Rekommendation om antagningsgrunder för yrkeshögskolor år 2019

Restonomiopiskelijat ja opettaja istuvat pöydän ääressä. Kuva: Olli Häkämies

Behörighet att söka | Antagningsgrunder |

I rekommendationerna om antagningsgrunder till yrkeshögskolorna får du information om hur yrkeshögskolorna antar studerande till yrkeshögskoleutbildning. Rekommendationen har sammanställts i samarbete mellan yrkeshögskolorna och återges här i oförändrad form.

Behörighet att söka till studier som leder till yrkeshögskoleexamen

Behörigheten att söka till yrkeshögskolor regleras i yrkeshögskolelagen 932/2014. Du kan söka till studier som leder till en yrkeshögskoleexamen om du har avlagt:

  • gymnasiets lärokurs eller studentexamen i Finland
  • International Baccalaureate-examen (IB)
  • European Baccalaureate-examen (EB)
  • Reifeprüfung (RP) eller Deutsche Internationale Abitur-examen (DIA)
  • en finländsk yrkesinriktad grundexamen på 120 studieveckor eller 180 kompetenspoäng eller en tidigare finländsk yrkesinriktad examen på minst 80 studieveckor som motsvarar denna
  • en finländsk examen på institutnivå eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå
  • en finländsk yrkesinriktad grundexamen som avlagts som fristående examen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en tidigare examen som motsvarar dessa eller
  • utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för högskolestudier.

Med de examensfordringar som anges i rekommendationen om antagningsgrunderna avses alltid en finländsk examen, om inte något annat nämns.

Med en högskoleexamen är det inte möjligt att söka, om inte något annat nämns i urvalsgrunderna. För vissa ansökningsmål kan yrkeshögskolorna kräva en viss examen eller andra intyg.

Vissa yrkeshögskolor kan också genom prövning anta en sökande som kan anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för yrkeshögskolestudier i ansökningsmålet.

Påvisande av behörighet att söka

De som söker med ett finländskt examensbetyg behöver inte lämna in en kopia av betygen, eftersom endast de antagnas betyg kontrolleras. Undantag utgör de som avlagt en finländsk studentexamen före år 1990. Dessa ska ladda upp en bilaga med examensbetyget som grund för ansökan eller lämna in kopior av betygen till yrkeshögskolornas ansökningsservice.

De som söker med en examen som avlagts utomlands ska för att påvisa sin behörighet att söka senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg ladda upp eller lämna in en bilaga av det examensbetyg som utgör grund för ansökan. Bilagan lämnas in till ansökningsservicen i den yrkeshögskola som är sökandens första ansökningsönskemål och som fattar beslut om behörigheten att söka i fråga om alla ansökningsönskemål.

Ett tillfälligt betyg från läroanstalten om att den sökande ska utexamineras godkänns som intyg över den sökandes behörighet, om ett officiellt examensbetyg inte kan inlämnas inom utsatt tid på grund av myndighetsverksamhet eller därmed jämförbara skäl.

De som ansöker med en IB-, EB- eller RP-examen ska ladda upp en bilaga av det examensbetyg som utgör grund för ansökan eller lämna in kopior senast vid en tidpunkt som meddelats i förväg.

Om examensbetyget är skrivet på ett annat språk än finska, svenska eller engelska ska sökanden också lämna in en kopia av en översättning gjord av en auktoriserad translator. Översättningen ska vara försedd med translatorns underskrift och stämpel. Översättningen ska lämnas in till högskolornas ansökningsservice senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg.

En person med flyktingstatus eller en asylsökande kan söka och bli antagen till en utbildning på samma sätt som vem som helst annan finländsk medborgare eller medborgare i ett annat land som är behörig att söka.

Om sökanden är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting eller asylsökande och inte kan bevisa sin tidigare examen med dokument, kan högskolan kalla sökanden till urvalsprov eller vid behov skicka ansökan för akademisk bedömning. Den högskola som är ansökningsmål avgör utifrån den utredning som begärts av sökanden huruvida utredningen om den tidigare examen är tillräcklig.

Sökanden bör ha ett myndighetsbeslut av vilket framgår personens status (beslut om asyl eller uppehållstillstånd på grund av behov av skydd). Sökanden ska lämna in en kopia av detta beslut till ansökningsservicen i alla högskolor till vilka han eller hon söker. Detta ska göras senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg. ASPA (Kundservicegruppen för högskolornas gemensamma ansökan) rekommenderar att även främlingspass som har anteckningen ”identiteten inte verifierad” godkänns. Yrkeshögskolan beslutar ändå själv om den godkänner detta dokument.

En person som söker asyl men ännu inte har fått ett beslut kan för att klarlägga sin status vid till exempel ett urvalsprov visa det bildförsedda identitetskort som beviljats av Migrationsverket och, om ansökningsmålet så kräver, även Migrationsverkets avgiftsbelagda (20 euro) intyg om att sökanden kan vistas lagligt i Finland under den tid ärendet behandlas, det vill säga tills ärendet har avgjorts och avgörandet har vunnit laga kraft.

Person med flyktingstatus, det vill säga asyl

Vistelse utanför personens hemland eller permanenta bostadsland på grund av att personen har en motiverad orsak att frukta förföljelse i detta land.  Orsaken till förföljelsen ska vara ursprung, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning. Dessutom förutsätts att personen på grund av sin rädsla inte vill ty sig till det skydd som ifrågavarande stat erbjuder.

En person som kan jämställas med en flykting är en person med en status som alternativt skyddsbehövande

Personen hotas i sitt hemland eller permanenta bostadsland av dödsstraff, avrättning, tortyr eller annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller som kränker människovärdet. Tillstånd kan också beviljas om personen inte kan återvända till sitt hemland eller permanenta bostadsland utan att utsättas för allvarlig personlig fara på grund av den väpnade konflikt som råder där.

Förfalskning eller missbruk ett dokument kan leda till straffansvar och är ett ärende som hör till polismyndigheten.

Antagningsgrunder

Antagningsgrunder hösten 2019 finns i www.yrkeshogskolestudier.fi. Läs antagningsgrunder här  (endast på finska)