Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Arbetslivets pass och kort

""

Det finns pass och kort i arbetslivet med vilka man kan visa sin kompetens för olika arbetsuppgifter. Många av dessa är lagstadgade och ger tillstånd att verka i ett yrke. I allmänhet går du en kort utbildning innan du avlägger kortet eller passet i ett test som ofta är avgiftsbelagt om det inte ingår som en del i en yrkesinriktad examen.

I en del yrken och arbetsuppgifter förutsätts det att man avlägger vissa behörigheter och tillstånd. Dessa nämns i grunderna för yrkesinriktade examina. Mer information om behörigheter som definieras i grunderna för yrkesinriktade examina finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. Information om ytterligare kvalifikationer och behörigheter uppdateras under våren.

På denna sida finns exempel på olika kort och pass i arbetslivet.

ADR-körtillstånd | Arbetssäkerhetskort | Asbestsanering | Certifikat för byggandeElarbetssäkerhet | Förstahjälpkurser | Hemservicepass | Heta arbeten -kort | Hygienpass IT-färdigheter | Laddares kompetensbrev Ordningsvakt | Personlyftkort | Serveringspass | Social- och hälsovårdens säkerhetskort | Sprängningsarbeten | Turismbranschens säkerhetspass | Vattenarbetskort | Vägskydd 1 och 2


ADR-körtillstånd

Du ska ha ett ADR-körtillstånd om du arbetar som chaufför och transporterar farliga ämnen i sådan mängd som överstiger tillåten minimimängd. 

För att kunna delta i ett körtillståndsprov bör du ha gått en utbildning för transport av farliga ämnen inom 12 månader innan du avlägger körtillståndsprovet. Ett godkänt ADR-körtillstånd är i kraft i sex månader. Under denna tid bör du anhålla om ADR-körtillstånd hos Ajovarma. Tillståndet gäller för både inhemska och utländska transporter (i länder som ingår i ADR-avtalet).

Läs mera om ADR-körtillståndet på Trafik och kommunikationsverket Traficoms webbplats (på finska)

Läs mera om tidsbeställning till ADR-körprov på Ajovarmas webbplats

 


Arbetssäkerhetskort (Työturvallisuuskortti)

Arbetssäkerhetskortet har som målsättning att

 • förbättra samverkan mellan beställare och leverantörer på gemensamma arbetsplatser
 • stöda arbetshandledningen på gemensamma arbetsplatser
 • ge grunduppgifter om arbetarskyddet
 • minska dubbelutbildning mellan olika beställare
 • väcka intresse och motivation på arbetsplatserna för ett ökat arbetssäkerhetskunnande hos personalen
 • minska arbetsolyckor, risker och felaktig lastning

För att få Arbetssäkerhetskortet bör man genomgå en arbetssäkerhetskurs med godkända vitsord.

Läs mera om arbetssäkerhet på Työturvallisuuskeskus webbplats (på finska)


Asbestsaneringstillstånd

Asbestsanering får utföras endast av personer som har ett asbestsaneringstillstånd. Tillståndet kan beviljas till privata personer, näringsidkare, aktiebolag, andelslag eller den offentliga sektorn.

Ansökan om asbestsaneringstillstånd görs hos Regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands ansvarsområde för arbetarskydd. Om man ansöker om tillstånd för asbestsanering för första gången, beviljas tillstånd i allmänhet för tre år. Tillståndet förnyas efter ansökan på samma villkor som första gången. Tillståndet kostar 700 euro.

Läs mera om asbestsaneringstillståndet på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats


Certifikat för byggande

Social- och hälsovårdsministeriet har utsett VTT Expert Service Oy och FISE Oy till personcertifierare som beviljar experter certifiering att verka som sådana experter på hälsoriktigt byggande, experter på inomhusluft och konditionsgranskare med kunskap om fuktskador som avses i hälsoskyddslagen. VTT certifierar experter på hälsoriktigt byggande och experter på inomhusluft medan FISE certifierar konditionsgranskare med kunskap om fuktskador.

Grunder för beviljande av certifikat för byggande är: förberedande utbildning, ett skriftligt prov och ett yrkesprov. För att få ett personcertifikat förutsätts att experten går en utbildning som ger behörighet till certifikatet eller på annat sätt uppvisar sig vara kompetent för uppgiften, till exempel genom en utbildning som avlagts tidigare och genom arbetserfarenhet.

Läs mera om certifikatet för byggande (på finska)


Elsäkerhetsexamen 1, 2, 3

Den som avlagt elsäkerhetsexamen visar att hen känner till bestämmelserna, föreskrifterna och anvisningarna om säkerhet vid elarbeten. Elsäkerhetsexamina ordnas av läroanstalter och vuxenutbildningscentrer inom elbranschen. Det finns tre olika nivåer av elsäkerhetsexamen. Examina ordnas två gånger i året enligt Säkerhets- och kemikalieverkets tidtabell.

Läs mera om elsäkerhetsexamina på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats


Förstahjälpkurser

På grundkursen i förstahjälp får du baskunskaper och –färdigheter för nödsituationer och olika sjukdoms- och olycksfall. I utbildningen får du också information om hälsa och hur du själv kan främja den. Efter att du avlagt förstahjälpkursen med godkänt vitsord får du Finlands Röda Kors kursintyg (FHjI), som gäller i tre år.

Fortsättningskursen i förstahjälp FHj 2 fördjupar och breddar de färdigheter som du fått på grundkursen. Dessutom ingår bland annat undersökning och vård av en skadad person och förfaringssätt då det finns många skadade. Kursen består främst av praktiska övningar. Du bör ha ett FHj1-intyg som är i kraft för att kunna delta i fortsättningskursen.

Läs mera om förstahjälpkurserna på Röda Korsets webbplats


Hemservicepass (Palveluja kotiin –passi)

Hemservicepasset är ett intyg över din servicekompetens och ett dokument över att du är ansvarsfull. Det är också ett bevis på att du upprätthåller din yrkeskunskap och möjligheter till fortsatt utbildning. Passet lämpar sig för alla som arbetar i hem, oberoende av om det gäller städning, renovering, servicearbeten, hårklippning eller hjälp i vardagen för åldringar. För att få passet bör man bekanta sig med ett förhandsmaterial, gå en kurs och avlägga ett prov. Ett avlagt prov med godkända vitsord berättigar till hemservicepasset. Kurser ordnas bland annat av yrkesläroanstalter.


Heta arbeten -kort (Tulityökortti)

För heta arbeten behövs ett Heta arbeten kort då arbetet kan ge upphov till brandfara eller arbetet kan antändas.

Ett Heta arbeten -kort behövs dock inte i arbetsuppgifter som utförs

 • på en ordinarie arbetsplats med heta arbeten
 • med brandsäkra arbetsmetoder
 • på oförsäkrade mål.

Kursen för heta arbeten räcker en dag och innehåller sex lektioner i teori, skydds- och första släckningsövningar och ett prov. I utbildningen ingår följande delar:

 • Heta arbeten tryggt
 • Ansvar och skyldigheter
 • Risker i heta arbeten i olika miljöer
 • Skyddsåtgärder i olika miljöer och skyddsövning, säkerhet
 • Att agera i olycksfall
 • Första släckningsövning
 • Prov, genomgång av frågorna och avslutande av kursen.

Mer information om heta arbeten -kortet på Suomen pelastusalan keskusjärjestös (SPEK) webbplats


Hygienpass

Om du i ditt jobb behandlar livsmedel som lätt far illa, exempelvis mjölk, kött och fisk, behöver du ett hygienpass. Ett hygienpass krävs bland annat för arbete på

 • kaféer och restauranger
 • storkök
 • kiosker
 • livsmedelsaffärer
 • livsmedelsindustrins anläggningar.

Du kan visa kompetens i livsmedelshygien med ett hygienpass som genomförts med godkänt vitsord.

I hygienpasset ingår

 1. ett pappersintyg i A4-format och
 2. ett plastkort i kreditkortsstorlek.

I hygienkompetens ingår

 • grunderna i mikrobiologi och livsmedelskontamination
 • matförgiftningar och hygieniska arbetssätt
 • personlig hygien
 • rengöring
 • egen kontroll
 • lagstiftning, myndigheter.

Livsmedelsverket upprätthåller ett register över godkända hygienpasstestare i hela Finland. Hygienpasset är i kraft tillsvidare.

Läs mera om hygienpasset på Livsmedelsverkets webbplats


IT-färdigheter

TIEKES datakörkortsexamina 

Examina och studiepoäng:

Samtliga examina avläggs som yrkesprovsmoduler oberoende av program. Efter att du har genomfört samtliga moduler med godkända vitsord, får du ett officiellt examensintyg på tre språk.

ECDL-datorkörkort (European computer driving license)

 • eMedborgare – examen i grunderna för användning av dator. Målet är att ge alla medborgare IT-samhällets färdigheter.
 • ECDL grundexamen – en examen för arbetslivets behov (består av sju moduler).
 • ECDL Start – en delexamen med fyra valfria delar ur grundexamen.
 • ECDL Advanced – en fortsättningsexamen som kan avläggas inom fyra olika delområden. Varje delområde bildar en egen examen.
 • ECDL Expert – ett certifikat som beviljas personer som har avlagt samtliga fyra ECDL-Advanced fortsättningsexamina. 
 • IT Security – en dataskyddsexamen
 • CTP – Certified Training Professional – en utbildarutbildning
 • ECDL Health Supplement – en IT-examen inom hälsovårdsbranschen.

ECDL-examina ordnas av yrkesläroanstalter. Mer information om aktuella kurser finns på läroanstalternas webbplatser.

Mera information om ECDL-datakörkort på ECDL Finlands webbplats


Laddares kompetensbrev (Panostajan pätevyyskirjat)

En laddare är en person som har ett ikraftvarande kompetensbrev som laddare och som utför sprängningsarbete. Övriga kompetensbrev inom sprängningsområdet är laddare med kompetens att avfyra effekter, kompetensbrev för yngre laddare, kompetensbrev för äldre laddare, kompetensbrev för överladdare och kompetensbrev för ansvarig sprängarbetsledare.

Kompetensbrev för laddare beviljas av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionalförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Kompetensbrev kan beviljas personer som har fyllt 20 år för högst fem år i sänder och kompetensbrevets giltighet upphör när laddaren fyller 68 år.

Läs mera om laddarkompetens på Arbetarskyddsförvaltningens webbplats


Ordningsvakt (järjestyksenvalvoja)

Tillstånd att fungera som ordningsvakt beviljas av polisanstalten. Du kan fungera som ordningsvakt om du fyllt 18 år och har sådana personliga egenskaper som lämpar sig för uppgiften. Utbildning kan ordnas av exempelvis polisanstalter och yrkesläroanstalter. Den instans som ordnar utbildning för ordningsvakt har godkänts av inrikesministeriet.

Grundkurs 40 h

Efter att du har gått ordningsvaktens grundutbildning har du färdigheter att fungera som ordningsvakt på exempelvis allmänna möten, publiktillfällen, lägerområden, restauranger och på fartyg som mönstrar under finsk flagga. Kursen består av teori och praktiska övningar och ett slutprov. För att delta i utbildningen bör du ha fyllt 18 år. Rättigheterna att fungera som ordningsvakt är i kraft i fem år.

Repetitionskurs 8 h

Om du vill förnya ditt ordningsvaktskort bör du delta i en repetitionskurs. Målet med utbildningen är att försäkra sig om att de som fungerar som ordningsvakt är kompetenta.


Personlyftkort (Henkilönostinkortti)

Om du använder personlyftanordningar i ditt arbete, behöver du ett personlyftkort. Du ska genomföra ett skriftligt prov och ett körtest.

Det ordnas bruks- och säkerhetsutbildningar, där man går igenom följande:

 • lagar och förordningar för bruk av personlyftanordningar
 • korrekt bruk av olika personlyftanordningar
 • trygga arbetssätt
 • daglig granskning av personlyftanordningar
 • ibruktagning av personlyftanordning och uppbyggnad i olika miljöer
 • praktiska övningar med olika lyftanordningar.

Mer information om personlyftkort får du av yrkesläroanstalter inom branschen.


Serveringspass (anniskelupassi)

Du kan visa att du känner till alkohollagen genom att skaffa ett serveringspass som beviljas av en läroanstalt inom restaurangbranschen. Du kan få intyget om du har genomfört ett prov som bedömer dina kunskaper i alkohollagen och övervakningen av den. Utbildning för att avlägga provet ordnas vid läroanstalter inom restaurangbranschen, men du kan också avlägga provet utan att delta i utbildning.

Läs mera om serveringspasset på Valviras sidor


Social- och hälsovårdens säkerhetskort (Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti )

Social- och hälsovårdens säkerhetskort är avsett för alla som arbetar inom social- och hälsovårdsbranschen.

Kursen räcker en dag eller cirka åtta timmar. Kursen innehåller följande delområden:

 • Kursmål, säkerhet, planenlig säkerhet
 • Delområden inom säkerhet inom social- och hälsovårdsbranschen
 • Brandsäkerhet: eldsvådor och förebyggande åtgärder
 • Funktion vid eldsvåda, första släckning, elbränder
 • Personsäkerhet, förebyggande, bemötande och eftervård i våldsituationer, olycksfall
 • Praktisk övning: säkerhetsgång, avlägsnings- och evakueringsövning, första släckning, nödflyttning eller första hjälp
 • Kursprov och kursavslutning.

För godkänd kurs beviljas social- och hälsovårdens säkerhetskort. Kortet är i kraft i fem år.

Läs mera om säkerhetskortet på Suomen pelastusalan keskusjärjestös (SPEK) webbplats(på finska)


Turismbranschen säkerhetspass (Matkailualan turvallisuuspassi)

Säkerhetspasset för turismbranschen, Matupa är en säkerhetsutbildning som innehåller baskunskaperna om säkerhetsåtgärder inom turism. Du kan behöva ett säkerhetspass om du jobbar inom turism, hotell- och restaurangbranschen, idrotts- och uteliv, eller med festivaler och äventyrsturism.

Läs mera om turismbranschens säkerhetspass på Suomen Pelastusalan Keskusjärjestös (SPEK) webbplats (på finska)


Vattenarbetskort (vesityökortti)

Om du jobbar i en anläggning för hushållsvatten, i en simhall, badanläggning eller motsvarande anläggning bör du ha ett av Valvira utfärdat intyg, ett vattenarbetskort som visar att du har anläggningsteknisk och bassängvattenhygienisk kompetens. Kortet är i kraft i fem år.

Läs mera om vattenarbetskortet på Valviras webbplats


Vägskydd 1 och 2 -kompetens

Vägskydd 1

Från och med år 2020 genomförs utbildningen som en gratis webbkurs. Efter att du har genomfört kursen, kan du printa ut ett intyg. Intyget är graftis och är i kraft i fem år räknat från den månad då du genomförde webbutbildningen.

Vägskyddskompetens krävs av personer som utför arbete på allmänna vägar, gator eller andra trafikerade områden. Målet är att öka kunskapen om arbets- och trafikskyddet och förenhetliga trafikstyrningen vid vägarbeten. Under kursen introduceras deltagarna i olika faror och risker inom vägarbete samt hur man kan identifiera och kontrollera dem.

Vägskydd 2

Utbildningen genomförs som närundervisning i två dagar. Efter att du har avlagt kursen och examen får du ett personligt Vägskydd 2 -kort. Kortet ger dig rätt att utföra arbeten som kräver Vägskydd 1 och Vägskydd 2 -kompetens.

Kursavgiften varierar beroende på arrangör. Utbildningar ordnas av olika utbildningsanordnare, inte av SPEK.

Vägskydd 2 -kursen är avsedd för dem som ansvarar för trafik- och arbetsskyddet vid arbete på vägar, gator eller andra trafikerade områden. Kursens mål är att öka kunskapen om arbets- och trafiksäkerhet och att förenhetliga trafikstyrningen vid vägarbeten. För att kunna delta i kursen bör du ha en ikraftvarande Vägskydd 1 eller Vägskydd 2 -kompetens.

Läs mera om Vägskyddskompetenserna på Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:s webbplats (på finska)