Skip to content

Den första gemensamma ansökan till högskolor 8.1 kl. 8 – 22.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk  och utbildningar vid Konstuniversitet. Se utbildningarna.

 

Ansökan till  finskspråkig yrkeslärarutbildning 2.1.2020 kl. 08:00 – 23.1.2020 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 2.3-20.3.2020.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Arbetslivets pass och kort

Det finns ett antal olika pass och kort som visar kompetens för olika arbetsuppgifter. Många av dessa är lagstadgade och ger tillstånd att verka i ett yrke. I allmänhet går du en kort utbildning innan du avlägger kortet eller passet i ett test som ofta är avgiftsbelagt.

Asbestrivningsarbete

Du bör ha särskild behörighet för att utföra asbestrivning. Behörigheten beviljas av regionalförvaltningsverket. Alla som arbetar med asbestrivning, både arbetsledning och arbetstagare ska ha avlagt del 46 Asbestrivning som ingår i Yrkesexamen för husbyggnadsbranschen. I utbildningen ingår studier i asbestens egenskaper och hälsorisker, nödvändiga skyddsåtgärder och rivningsteknik. Dessutom ingår övningar i praktiskt rivningsarbete.

ADR-körtillstånd

Du ska ha ett ADR-körtillstånd om du arbetar som chaufför och transporterar farliga ämnen i sådan mängd som överstiger bestämmelserna i förordningen (Statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen 401/2011). För att få körtillståndet ska du gå en utbildning och avlägga ADR-körtillståndstestet med godkänt vitsord.

Körtillståndet beviljas för fem år och det ska förnyas innan det går ut. Körtillståndet gäller för både inhemska och utländska transporter.

Utbildningen består av:

 • en kombinerad grundkurs
 • en grundkurs
 • en specialkurs för tanktransport
 • en specialkurs för explosiva ämnen i klass 1
 • en specialkurs för radioaktiva ämnen i klass 7
 • kompletteringskurser.

Utbildningsanordnaren ger mera information om körtillstånd. Om du vill förnya ditt tillstånd kan du gå en kompletteringskurs.

Läs mera på Trafis sidor

Serveringstest och –pass (anniskelupassi)

Genom att avlägga ett serveringstest visar du att känner till de stadgar som gäller för servering av alkoholdrycker. Efter att du avlagt testet får du ett serveringstillstånd.

Serveringstestet är avsett för dem som arbetar vid en servering. Av en ansvarig föreståndare krävs minst två års arbete och ett intyg över serveringstest som en läroanstalt inom restaurangbranschen utfärdat.

Om du har genomfört minst ett års studier inom restaurangbranschen inkluderande studier i regler om servering och praktik i minst en månad på ett serveringsställe, behöver du inte avlägga ett separat serveringstest. Examensbetyget är tillräckligt för att visa att du har behörighet att fungera som ansvarig föreståndare.

Läs mera på Valviras sidor

Förstahjälpkurser

På grundkursen i förstahjälp får du baskunskaper och –färdigheter för nödsituationer och olika sjukdoms- och olycksfall. I utbildningen får du också information om hälsa och hur du själv kan främja den. Efter att du avlagt förstahjälpkursen med godkänt vitsord får du Finlands Röda Kors kursintyg (FHjI), som gäller i tre år.

Fortsättningskursen i förstahjälp FHj 2 fördjupar och breddar de färdigheter som du fått på grundkursen. Dessutom ingår bland annat undersökning och vård av en skadad person och förfaringssätt då det finns många skadade. Kursen består främst av praktiska övningar. Du bör ha ett FHj1-intyg som är i kraft för att kunna delta i fortsättningskursen.

Personlyftkort (Henkilönostinkortti)

Om du använder personlyftanordningar i ditt arbete, behöver du ett personlyftkort. Du ska genomföra ett skriftligt prov och ett körtest.

Det ordnas bruks- och säkerhetsutbildningar, där man går igenom följande:

 • lagar och förordningar för bruk av personlyftanordningar
 • korrekt bruk av olika personlyftanordningar
 • trygga arbetssätt
 • daglig granskning av personlyftanordningar
 • ibruktagning av personlyftanordning och uppbyggnad i olika miljöer
 • praktiska övningar med olika lyftanordningar.

Hygienpass

Om du i ditt jobb behandlar livsmedel som lätt far illa, exempelvis mjölk, kött och fisk, behöver du ett hygienpass. Det krävs bland annat för arbete på kaféer, restauranger, storkök, kiosker, snabbrestauranger, livsmedelsaffärer och livsmedelsindustrins anläggningar.

Om du jobbar inom livsmedelsbranschen bör du känna till livsmedelshygien för att kunna behandla mat på ett tryggt sätt. Hygienkompetens är en lagstadgad plikt inom livsmedelsbranschen.

Med hygienkompetens avses kännedom om:

 • grunder i mikrobiologi och livsmedelskontamination
 • matförgiftningar och hygieniska arbetssätt
 • personlig hygien
 • rengöring
 • egen kontroll
 • lagstiftning.

Dessutom förutsätts det att du kontinuerligt uppdaterar dina kunskaper och färdigheter i ämnet. Praktisk hygienkompetens innebär att du i det dagliga arbetet kan tillämpa dina kunskaper i praktiken.

Testarrangörer som godkänts av Evira ordnar kunskapstest och utfärdar hygienpass.

Läs mera på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras sidor

Utbildning för ordningsvakt (järjestyksenvalvoja)

Tillstånd att fungera som ordningsvakt beviljas av polisanstalten. Du kan fungera som ordningsvakt om du fyllt 18 år och har sådana personliga egenskaper som lämpar sig för uppgiften. Dessutom ska du ha gått en utbildning som fastställs av inrikesministeriet.

Grundkurs för ordningsvakt (32 h)

Efter att du har gått ordningsvaktens grundutbildning har du färdigheter att fungera som ordningsvakt på exempelvis allmänna möten, publiktillfällen, lägerområden, restauranger och på fartyg som mönstrar under finsk flagga. Kursen består av teori och praktiska övningar och ett slutprov. För att delta i utbildningen bör du ha fyllt 18 år. Rättigheterna att fungera som ordningsvakt är i kraft i fem år.

Repetitionskurs för ordningsvakt (8 h)

Om du vill förnya ditt ordningsvaktskort bör du delta i en repetitionskurs. Målet med utbildningen är att försäkra sig om att de som fungerar som ordningsvakt är kompetenta. Utbildning kan ordnas av exempelvis polisanstalter och yrkesläroanstalter. Den instans som ordnar utbildning för ordningsvakt har godkänts av inrikesministeriet.

Kort för heta arbeten på tak (Kattotulityökortti)

Om du utför heta arbeten på tak, också tillfälligt arbete, ska du ha ett särskilt kort för heta arbeten på tak. För att få detta kort bör du genomföra en säkerhetsutbildning med godkänt vitsord. Kortet är i kraft i fem år.

Heta arbeten på tak och vattenisoleringsarbeten kan bestå av att torka isoleringsmaterial med låga eller het luft, att hetta upp bitumen i en bitumenkokare eller att hetta upp isoleringsremsan som fäster materialet.

Säkerhetspass för turismbranschen (Matkailualan turvallisuuspassi)

Säkerhetspasset för turismbranschen Matupa är en säkerhetsutbildning som innehåller baskunskaperna om säkerhetsåtgärder inom turism. Du kan behöva ett säkerhetspass om du jobbar inom turism, hotell- och restaurangbranschen, idrotts- och uteliv, eller med festivaler och äventyrsturism.

Utbildning för våtutrymmesmontör (märkätila-asentaja)

Utbildningen är avsedd för yrkesbyggare som gör vattenisoleringar och plattläggningar i våtutrymmen. I utbildningen får du färdigheter att självständigt utföra vattenisoleringar enligt dagens bestämmelser, planeringsdokument och installeringsinstruktioner.

Utbildningen omfattar en dags teoridel, samt ett skriftligt prov och ett arbetsprov, vilka avläggs vid en senare överenskommen tidpunkt. Arbetsprovet kan du utföra på din egen arbetsplats eller på en plats som utbildaren anvisar. Efter att alla delar har godkänts kan du söka certifikat hos VTT, se närmare http://www.vttexpertservices.fi/palvelut/sertifiointi-ja-tuotehyv%C3%A4ksynt%C3%A4

Certifikatet beviljas första gången för två år och i fortsättningen kan det beviljas för fem år om personen uppfyller de grunder som krävs för att beviljas fortsattcertifikat.

Hemservicepass (Palveluja kotiin –passi)

Hemservicepasset är ett intyg över din servicekompetens och ett dokument över att du är ansvarsfull. Det är också ett bevis på att du upprätthåller din yrkeskunskap och möjligheter till fortsatt utbildning. Passet lämpar sig för alla som arbetar i hem, oberoende av om det gäller städning, renovering, servicearbeten, hårklippning eller hjälp i vardagen för åldringar. För att få passet bör man bekanta sig med ett förhandsmaterial, gå en kurs och avlägga ett prov. Ett avlagt prov med godkända vitsord berättigar till hemservicepasset.

Kompetens som sprängningsladdare (Panostajan pätevyyskirjat)

Det finns tre olika kompetensbrev inom sprängningsområdet: kompetensbrev som sprängare, kompetensbrev som laddare och kompetensbrev som överladdare. Kompetensbreven gäller i tio år.

För att få kompetensbrevet som sprängare krävs:

 • minst 20 års ålder
 • minst 6 månaders arbetserfarenhet av sprängningsarbete
 • ett intyg över godkänd kurs för sprängare
 • en utredning över att den sökande till sin hälsa och andra egenskaper lämpar sig för sprängaruppgifter
 • sprängarexamen med godkända vitsord.

För att få kompetensbrev som laddare krävs:

 • minst 20 års ålder
 • arbetserfarenhet av sprängnings- och brytningsarbete i minst 12 månader, varav minst 3 månader i arbete som förutsätts för kompetensbrev för laddare
 • ett betyg över godkänd kurs för laddare
 • en utredning över att den sökande till sin hälsa och andra egenskaper lämpar sig för laddaruppgifter
 • laddarexamen med godkända vitsord.

För att få kompetensbrev som överladdare krävs:

 • kompetensbrev för laddare
 • arbetserfarenhet som laddare i minst 12 månader, varav minst 3 månader i sprängningsarbete som krävs för överladdarkompetens
 • ett intyg över godkänd kurs för överladdare
 • en utredning över att den sökande till sin hälsa och andra egenskaper är lämplig som laddare
 • överladdarexamen med godkända vitsord.

Säkerhetskort för social- och hälsovården (Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti )

Om du jobbar inom social- och hälsovårdsbranschen kan du skaffa ett särskilt säkerhetskort för denna bransch. Det motsvarar arbetssäkerhetskortet inom industrin. Det är ändå inte ett obligatoriskt kort, men utbildningen för kortet ger arbetstagarna färdigheter att förebygga olyckor och att fungera vid olycksfall.

Läs mera på Räddningsbranschens centralorganisation i Finlands sidor

Elarbetssäkerhet

Om du jobbar med elarbeten och eldriftsarbeten kräver lagstiftningen inom elbranschen att du ska vara yrkeskunnig och ha fått god handledning i dina uppgifter. Dessutom bör du känna till elarbetssäkerheten. Därför bör du gå en allmän elarbetssäkerhetsutbildning, som ska förnyas med fem års mellanrum,vid behov oftare. Genom att följa elarbetssäkerhetsstandard SFS 6002 kan man uppfylla kraven på elarbetssäkerhet.

Läs mera på:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) sidor

Elentreprenörsförbundet STUL

Vägskydd 1 -kompetens

Vägskyddskompetens krävs av personer inom vägarbete. Vägskydd 1 är en grundkurs inom säkerhetsutbildning för personer som arbetar med vägarbeten.

Trafikverket (Liikennevirasto) kräver att alla som jobbar med vägarbete har gått en Vägskydd 1 -utbildning.

Vägskydd 2 – kompetens

Vägskydd 2 är en fortsättningskurs för personer som sköter om och ansvarar för trafik- och arbetsskydd på vägar, gator eller andra trafikerade områden.

Trafikverket beviljar vägskyddskort efter att man visat att man har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Läs mera på Trafikverkets sidor 

Heta arbeten -kort (Tulityökortti)

Om du utför heta arbeten på en tillfällig arbetsplats bör du ha ett i kraftvarande kort för heta arbeten. Kortet beviljas av Räddningsbranschens centralorganisation i Finland (SPEK).

Av en person som övervakar heta arbeten förutsätts säkerhetsutbildning och ett ikraftvarande heta arbeten –kort. Också den som ger tillstånd till heta arbeten ska ha ett ikraftvarande heta arbeten –kort. Kortet gäller i hela Norden.

En heta arbeten –kurs räcker en dag. En godkänd kurs ger ett heta arbeten –kort, som gäller i fem år.

Läs mera på Räddningsbranschens centralorganisation SPEK:s sidor

Arbetssäkerhetskort (Työturvallisuuskortti)

Arbetssäkerhetskortet har utvecklats för att förbättra arbetssäkerheten på arbetsplatser. Det gäller framför allt inom industrin, men lämpar sig också för bland annat den offentliga sektorn, byggnadsbranschen och hamnarbete. Arbetssäkerhetskortet är frivilligt men många företag kräver arbetssäkerhetskort av sina underleverantörers arbetstagare.

Arbetssäkerhetskursen varar en dag och den innehåller ett skriftligt prov.

Om du har genomgått kursen för arbetssäkerhetskort

 • har du grundkunskaperna om samverkan på en gemensam arbetsplats och allmänna riskfaktorer
 • känner du till de allmänna principerna för arbetarskydd och goda praxis
 • har du grundfärdighet att få introduktion gällande arbetsplats och arbetsuppgifter.

En kursledare som genomgått utbildarutbildning ansvarar för genomförandet av kursen.

Efter att du har genomgått arbetssäkerhetskursen med godkänt vitsord får du ett arbetssäkerhetskort, som är giltigt i fem år. Om du vill förnya kortet bör du gå en tilläggsutbildning på minst fyra timmar.

Läs mera…

Vattenarbetskort (vesityökortti)

Om du jobbar i en anläggning för hushållsvatten, i en simhall, badanläggning eller motsvarande anläggning bör du ha ett av Valvira utfärdat intyg, ett vattenarbetskort som visar att du har anläggningsteknisk och bassängvattenhygienisk kompetens. Kortet är i kraft i fem år.

Läs mera på Valviras sidor

IT-färdigheter

Datakörkort

I Finland kan man avlägga två olika datakörkort: det inhemska datakörkortet och det internationella ECDL-kortet. Avlagd examen visar att du har färdighet för den data- och kommunikationsteknik som behövs i arbetslivet och du får ett officiellt intyg över din kompetens.

Du avlägger examensprov en del i gången. Det är möjligt att avlägga yrkesprov utan förberedande utbildning.

Datakörkortsexamina

@-kort
Till @-kortet hör grundläggande färdigheter som behövs i informationssamhället, till exempel användning av operativsystem, datahantering, informationssökning och e-post samt grunderna i valfria program. Genom att ta @-kortet får man färdigheter för distansarbete och distansstudier samt för att använda e-tjänster.

A-kort
Den som har avlagt A-kortet kan självständigt använda datorn, använda redskapsprogram, grundbegreppen inom datateknik och kan utnyttja datateknik för olika ändamål.

AB-kort
Datoranvändarens AB-kort har utvecklats för att motsvara behoven i arbetslivet. Dessutom godkänns examen som en delprestation i några andra examina.

TIETY – Examen i informationsarbete
Examen främjar data- och kommunikationsteknik i arbetslivet. Examen består av fem olika moduler:

 • Arbete i informationssamhälle
 • Samarbete och kommunikation
 • Informationssökning och -hantering
 • Produktion av information
 • Datasäkerhet och dataskydd.

Mera information: Tieke – Utvecklingscentralen för informationssamhället

ECDL-examina

eMedborgare
eMedborgare är en examen på nybörjarnivå, vars mål är att ge baskunskaper i IT-samhället. I första hand är kursen avsedd för dem som inte tidigare har använt dator, men vill lära sig grunderna i användningen.

ECDL Start
ECDL Start är en delexamen på grundnivå. Man ska avlägga fyra moduler, vilka man kan välja fritt ur ett urval, exempelvis grunder i datateknik, användning av dator och filhantering, textbehandling, kalkylering.

ECDL
Examen består av sju fritt valbara moduler, exempelvis Grunder i datateknik, datoranvändning och filhantering, textbehandling, kalkylering, databaser, presentationsgrafik, internet och e-post.