Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Att avlägga studentexamen

Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

 

Efter studentexamen kan du söka till universitet. Till yrkeshögskola kan du söka med antingen gymnasiets avgångsbetyg eller studentexamen.

Studentexamen ordnas två gånger om året, på våren och hösten. Studentexamensproven ordnas samtidigt i alla gymnasier och läroanstalter som ordnar gymnasieutbildning.

Du kan avlägga studentexamen i sin helhet under en examensgång eller du kan sprida ut den på högst tre på varandra följande gånger.

Vad består studentexamen av?

I studentexamen ska du avlägga minst fyra prov av vilka modersmålsprovet är obligatoriskt för alla. De tre andra obligatoriska proven kan du välja bland följande:

  • det andra inhemska språ­ket (finska eller svenska)
  • ett främmande språk
  • matematik
  • realämnen.

I de obligatoriska proven bör det ingå minst ett prov i lång kurs. Utöver de obligatoriska proven kan du avlägga ett eller flera extra prov.

Du får studentexamensbetyget efter att du har avlagt de obligatoriska proven med godkända vitsord och fått avgångsbetyget från gymnasiet eller från en yrkesinriktad grundexamen.

Rätten att delta och anmälningsförfarandet

Du kan delta i studentexamen om du:

  • studerar i gymnasiet och har avlagt de obligatoriska kurserna i läroämnet
  • tar om ett godkänt prov eller ett underkänt prov
  • kompletterar examen i de ämnen du inte tidigare skrivit prov i eller i ett ämne i vilket du skrivit ett prov på annan nivå
  • avlagt gymnasiet utomlands
  • avlagt eller avlägger en yrkesinriktad grundexamen, det finns särskilda villkor för avläggande av studentexamen.

Du kan ta om ett obligatoriskt prov som underkänts två gånger under tre på examenstillfället ome­delbart följande examensomgångar. Ett godkänt prov kan du ta om en gång.

Du anmäler dig till studentexamen skriftligen till gymnasiets rektor. Anmälan är bindande. Av de anmälda debiteras en examensavgift som består av en grundavgift och avgifter per prov.

Mera information

Studentexamensnämnden