Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Vuxengymnasiet

Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

 

I vuxengymnasiet kan du avlägga gymnasium och studentexamen eller komplettera dina tidigare studier.

Under gymnasiestudierna kan du

 • höja vitsord
 • studera enskilda ämnen och repetera tidigare studier
 • slutföra gymnasiestudier som blivit på hälft
 • avlägga hela gymnasiets lärokurs
 • avlägga studentexamen eller komplettera din examen
 • avlägga studentexamen på basis av en minst två och ett halvt år lång yrkesinriktad examen.

Du får gymnasiets avgångsbetyg efter att du har fullgjort hela lärokursen med godkända vitsord. Om du avslutar studierna innan du har fullgjort hela lärokursen får du ett betyg över de avlagda studierna. Läraren bedömer dina kunskaper och färdigheter i slutet av varje kurs. 

Hur söker jag till vuxengymnasium?

Om du vill genomföra gymnasiestudier för vuxna ska du ansöka om studieplats direkt till den läroanstalt som ordnar utbildningen. I allmänhet inleder du studierna i början av höst- eller vårterminen, men du kan också inleda studierna under terminens gång.

Vem kan söka till vuxengymnasium? 

Vuxengymnasierna är avsedda för vuxna och kräver minst 18 års ålder. Gymnasiets rektor kan göra undantag på basis av individuella skäl.

För att kunna antas till gymnasiet ska du ha fullgjort lärokursen för den grundläggande utbildningen eller motsvarande tidigare lärokurs, eller i övrigt ha tillräckliga förutsättningar för att genomföra gymnasiestudierna.

Hur och var kan jag genomföra gymnasiestudier som vuxen?

Du kan genomföra gymnasiestudier som vuxen

 • i vuxengymnasiet
 • på gymnasiernas vuxenlinjer
 • på finska i följande folkhögskolor:
  • Itä-Hämeen opisto
  • Karkun evankelinen opisto
  • Oriveden opisto
  • Otavan opisto
  • Portaanpään kristillinen opisto (ansökan sker i gemensamma ansökan för unga)
  • Raudaskylän kristillinen opisto.

Du kan också studera som privatelev eller per distans. I vuxengymnasiet kan du studera vid sidan av arbetet, medan utbildningen vid folkhögskolorna vanligen ordnas på dagtid. Både i vuxengymnasierna och i folkhögskolorna kan du genomföra gymnasiets lärokurs också som nätbaserade studier.

Vilka ämnen kan man studera i vuxengymnasiet?

I vuxengymnasiet kan du studera:

 • modersmål och litteratur
 • det andra inhemska språket
 • främmande språk
 • religion eller livsåskådningskunskap
 • historia
 • samhällslära
 • matematik
 • fysik
 • kemi
 • biologi
 • geografi
 • filosofi
 • psykologi.

Inom gymnasieutbildningen för vuxna kan du också studera andra ämnen och ämneshelheter som anknyter till gymnasiets uppgift. Du får dessutom studiehandledning vid behov.

Som studerande har du rätt att få tidigare studier eller kunnanden bedömda och erkända. Kunskaperna måste motsvara målsättningarna och det centrala innehållet i läroplanen. Du bör ha betyg över de studieprestationer som du hänvisar till.

Vad består gymnasiets lärokurs av?

Gymnasiets lärokurs för vuxna består av minst 44 kurser. Om du är under 18 år då du påbörjar dina studier ska du avlägga minst 48 kurser. Det ska då ingå i studierna sammanlagt fyra kurser i läroämnena bildkonst och/eller musik, gymnastik och hälsokunskap.

Om du avlägger gymnasiets hela lärokurs får du en personlig studieplan där dina tidigare studier beaktas. Också sådant kunnande som du inhämtat på annat sätt kan beaktas då studieplanen görs upp. Läsåret är indelat i 5–6 perioder som avslutas med provveckor. Under en period kan du avlägga en kurs i 1–6 läroämnen. En kurs omfattar i medeltal 28 timmar.

Omfattningen anges som studiepoäng från och med hösten 2021

Från och med hösten 2021 är gymnasiets lärokurs för vuxna 88 studiepoäng. En studiepoäng motsvarar i medeltal 9 timmar och 20 minuter undervisning. Gymnasiestudierna består av obligatoriska och valfria studier. Utbildningsanordnaren bestämmer i vilken omfattning studierna erbjuds. I lärokursen kan såsom hittills också ingå gymnasiediplom och andra valfria studier.

Du kan studera fyra kvällar i veckan

Arbetsveckan i vuxengymnasierna omfattar vanligen fyra kvällar, dvs från måndag till torsdag. Under en period studerar du ett och samma ämne vanligen två kvällar i veckan. I vissa vuxengymnasier ges undervisning också på dagtid.

Vid en del gymnasier för unga kan du delta i utbildningen för unga, och genomföra gymnasiekurserna enligt läroplanen för vuxengymnasium. Det tar fyra år att fullgöra gymnasiets lärokurs. De flesta vuxengymnasiestuderande avlägger studentexamen i slutet av sina gymnasiestudier.

Studiemetoderna i vuxengymnasiet utgörs av

 • närstudier på lektionerna i skolan
 • självständiga studier utgående från gymnasiets läroplan
 • studier på distans, vilka utgör en kombination av nätbaserade studier, olika studiematerial och handledning i skolan
 • nätbaserade studier i vilka du självständigt avlägger kurser via nätet.

Studerandeavgift

Det är avgiftsfritt att avlägga hela gymnasiets lärokurs. Av ämnesstuderande uppbärs kurs- eller läsårsavgifter. Du får mera information om avgifterna direkt av läroanstalterna.

Mer information

Tölö gymnasium, Vuxenlinjen

Folkhögskolföreningens hemsidor

Suomen aikuislukiot (finskspråkig)