Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Separata studier i pedagogik vid universitet

Utbildningen omfattar 60 studiepoäng.

De separata pedagogiska studierna för lärare är avsedda för personer som avlagt en högre högskoleexamen. För att kunna söka till utbildningen krävs att examen innehåller eller att man utöver examen har avlagt minst 60 studiepoäng grund- och ämnesstudier eller motsvarande studier i ett sådant ämne, som undervisas i grundskolan, gymnasiet eller i andra läroanstalter. Du söker till utbildningen inom ramen för särskilda kvoter i respektive ämne.

Lärarbehörighet

Studierna ger pedagogisk behörighet för läraruppgifter i bland annat grundskola, gymnasium, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola, folkhögskola eller medborgar- och arbetarinstitut. De behörighetskrav som i övrigt ställs på lärare kan variera enligt läroanstaltstyp.

Grundläggande utbildning

Av en ämneslärare i grundskolan krävs minst 60 studiepoängs studier i det ämne som undervisas, eller minst 35 studieveckors grund- och ämnesstudier.

Gymnasium

Av en ämneslärare i gymnasiet krävs minst 120 studiepoäng (55 studieveckor) grund-, ämnes- och fördjupade studier i det ämne som undervisas och i alla övriga ämnen minst 60 studiepoäng (35 studieveckor) grund- och ämnesstudier.

Mera information

Ämnesbenämningarna, innehållet i studierna och betoningarna kan variera enligt universitet. Du får exaktare uppgifter om studierna på universitetens hemsidor.