Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Att bli lärare via universitetsexamen

Barnträdgårdslärare ι Klasslärare ι  Ämneslärare ι  Speciallärare ι  Elev- och studiehandledare

Barnträdgårdslärare

Examen: Pedagogie kandidatexamen
Omfattning och längd: 180 studiepoäng/ 3 år

En barnträdgårdslärare som jobbar på ett daghem stöder och handleder utvecklingen hos barn och planerar daghemmets verksamhet.

Om du studerar till barnträdgårdslärare avlägger du i allmänhet en lägre högskoleexamen vid universitet. Vid en del universitet får de studerande direkt rätt att studera vidare för pedagogie magisterexamen.

Huvudämnet i examen är småbarnsfostran eller pedagogik med inriktning på småbarnsfostran. Inom småbarnsfostran fördjupar man sig i fostran och undervisning av barn. Utbildningen ger behörighet för barnträdgårdslärartjänster inom dagvården och förskoleundervisningen samt för olika uppgifter som kräver sakkunskap inom småbarnsfostran.

Du kan få behörighet som barnträdgårdslärare genom studier vid en yrkeshögskola (men inte för förskoleundervisningen), genom att avlägga YH-examen för socionom. I studierna bör då ingå tillräckliga studier inom småbarnsfostran och socialpedagogik.

Svenskspråkig barnträdgårdslärarutbildning ges vid Helsingfors universitet och vid Åbo Akademi.

Klasslärare

Examen: Pedagogie magisterexamen
Omfattning och längd: 180 studiepoäng + 120 studiepoäng/3+2 år

Till en lärares uppgifter hör att fostra sina elever och att sköta samarbetet mellan skola och hemmet.

Som klasslärare undervisar du i allmänhet elever i klasserna 1-6, och har särskilt ansvar för en egen klass.

Huvudämnet inom klasslärarstudierna är pedagogik eller pedagogisk psykologi. Du fördjupar dig i de teoretiska teorierna inom fostran, inlärning och undervisning och hur de kan tillämpas i praktiska situationer inom fostran och undervisning. För att få behörighet som klasslärare bör du ha avlagt pedagogie magisterexamen.

Vid Jyväskylä universitet ordnas utbildning för klasslärare i teckenspråk. Vid universiteten i Jyväskylä och Uleåborg ordnas internationell klasslärarutbildning helt eller delvis på engelska.

Svenskspråkig klasslärarutbildning ges vid Helsingfors universitet och vid Åbo Akademi.

Om en klasslärare avlägger grund- och ämnesstudier i ett gemensamt läroämne i grundskolan, får han dessutom behörighet som ämneslärare i grundskolan.

En ämneslärare kan fungera som klasslärare, om han har slutfört sådana studier (60 sp) inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan.

Ämneslärare

Examina: kandidat i humanistiska vetenskaper/Kandidat i naturvetenskaper/Filosofie magister
Omfattning och längd: 180 studiepoäng + 120 studiepoäng/3 + 2 år

Målet i utbildningen för ämneslärare är att ge en bred kompetens för läraruppgifter i grundskola, gymnasium, yrkesläroanstalt och inom vuxenutbildning. Om du studerar till ämneslärare avlägger du en högre högskoleexamen vid universitet. Som huvudämne har du ett läroämne som undervisas i grundskolan eller i gymnasiet. I studierna ingår vanligen två läroämnen (120 sp och 60 sp) och pedagogiska studier (60 sp).

Ansökan till ämneslärarutbildningen kan ske på följande sätt:

a) Du ansöker till universitetet för att studera ett eller flera ämnen. Under studiernas gång ansöker du om rätt att få avlägga pedagogiska studier för lärare, vilket ger behörighet för det ämne du studerat.

b) Du ansöker direkt till studier för ämneslärare. På det här sättet görs ansökan exempelvis till lärarutbildning inom huslig ekonomi, hantverk, idrott, musik och bildkonst.

Du kan också avlägga pedagogiska studier efter att du har avlagt en magisterexamen.

En ämneslärare kan fungera som klasslärare, om han har slutfört sådana studier (60 sp) inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan.

Speciallärare

Examen: Pedagogie magister
Omfattning och längd: 300 studiepoäng/5 år

En speciallärare arbetar i grundskolan, yrkesläroanstalt eller i en folkhögskola. Specialläraren undervisar barn, unga och vuxna som på grund av psykiska, fysiska eller andra orsaker är i behov av specialundervisning. I förskoleundervisningen ges specialundervisning av en specialbarnträdgårdslärare, som har studerat specialpedagogik.

Du avlägger en högre högskoleexamen vid universitet med specialpedagogik som huvudämne. Dessutom ingår studier för speciallärare (60 sp) och pedagogiska studier för lärare (60 sp).

Du kan få behörighet som speciallärare genom att avlägga separata speciallärarstudier efter den egentliga lärarutbildningen. Det finns dessutom olika inriktningar inom speciallärarutbildningen, såsom undervisning för handikappade, barn i och under skolåldern.

En speciallärare kan också få behörighet som specialklasslärare efter att ha slutfört sådana studier inom de olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan.

Elev- och studiehandledare

Elev- och studiehandledarexamen får du i allmänhet efter att du har avlagt pedagogie magister examen med pedagogik eller pedagogisk sociologi som huvudämne. I studierna ingår handledningsstudier och pedagogiska studier och biämnesstudier i ett läroämne som ingår i grundskolan.

Utbildningen ger behörighet att fungera som elev- och studiehandledare i grundskolan eller gymnasiet eller som ämneslärare. Studier för elev- och studiehandledare kan du avlägga vid universitet och yrkespedagogiska lärarhögskolor.

Utbildningen ordnas som

  • Magisterexamen, då man avlägger både pedagogie kandidat och magisterexamen
  • Magisterprogram för dem som redan avlagt en högskoleexamen
  • Separata elev- och studiehandledarstudier.