Skip to content

Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor 9.1 kl. 8–23.1 kl. 15. Se alla utbildningar i vårens ansökningar
 

Grundskolan som vuxen

I vuxengymnasiet ι I folkhögskola ι Som privatelev ι Ansökan ι En personlig studieplan ι Bedömning av kunnande ι Mera info

Alla har rätt att ta del av den grundläggande utbildningen för vuxna. Undervisningen täcker huvudsakligen lärokursen för klasserna 7-9 i grundskolan.

I vuxengymnasierna och i vissa folkhögskolor kan du: 

 • slutföra grundskolan om den blivit på hälft
 • avlägga den grundläggande utbildningens lärokurs i sin helhet
 • studera enskilda ämnen och repetera tidigare studier
 • höja vitsord på avgångsbetyget från grundskolan.

I vissa sommargymnasier kan du:

 • studera enskilda ämnen inom den grundläggande utbildningen
 • repetera tidigare grundskolämnen
 • höja tidigare grundskolvitsord.

Av vuxenstuderanden inom den grundläggande utbildningen är ca 70 % invandrare. Vissa vuxengymnasier ordnar grundläggande utbildning också i fängelser.

Att fullgöra den grundläggande utbildningens lärokurs är avgiftsfritt. Om du endast läser vissa ämnen betalar du kurs- eller läsårsavgifter.

Du kan fullgöra hela lärokursen i den grundläggande utbildningen också som privatstuderande.

Studierna är kursbundna 

Till lärokursen i den grundläggande utbildningen för vuxna hör minst 44 kurser. Du kan dessutom ta extra kurser.

I vuxengymnasiet

Den grundläggande utbildningen i vuxengymnasierna är planerad så att du kan studera vid sidan av arbetet. Undervisningen ges vanligen kvällstid men i vuxengymnasiet finns också daggrupper. Du måste vara minst 16 år för att delta i utbildningen för vuxna.

Du kan avlägga hela lärokursen i den grundläggande utbildningen på två år. Undervisningsveckan är vanligen fyra kvällar från måndag till torsdag.

Läsåret är indelat i 5–6 perioder och varje period avslutas med en provvecka. Under en period kan du avlägga kurser i 1–6 läroämnen. En kurs är till sin omfattning i medeltal 28 timmar.

Studiemetoderna omfattar:

 • närstudier på lektioner i skolan
 • distansstudier som förverkligas som en kombination av nätbaserade studier, olika studiematerial och handledning på skolan
 • nätbaserade studier inom vilka du avlägger kurser självständigt via Internet.

I folkhögskolan

Vid en del folkhögskolor kan du genomföra grundläggande utbildning. Du kan avlägga hela lärokursen, studera enskilda ämnen eller höja enskilda vitsord.

Lärokursen som motsvarar studierna i årskurserna 7–9 (högstadiet) kan du avlägga under ett läsår eftersom undervisningen i folkhögskolorna vanligen är heldagsundervisning. Grupperna består antingen av endast vuxna eller av vuxna och unga studeranden.

Du kan också fullgöra grundskolans lärokurs i form av nätbaserade studier eller som studier på distans i både vuxengymnasier och folkhögskolor.

Som privatelev

Om du avlägger grundskolans lärokurs eller enskilda ämnen genom att tentera, innebär det att du studerar grundskolans ämnen som privatelev och deltar då inte i undervisningen.

Du kan avlägga examen i de läroanstalter som ger undervisning i grundskolans klasser 7–9.

Ansökan görs direkt till läroanstalten

Du söker direkt till vuxengymnasier och folkhögskolor för att genomföra den grundläggande utbildningens lärokurs. Läroanstalterna beslutar själv om ansökningstiderna. Det finns inga formella inträdeskrav. Du kan inleda studierna i vilken ålder som helst efter att du fyllt 16 år. Det finns inte heller någon övre åldersgräns.

Du kan inleda studier för grundläggande utbildning vid ett vuxengymnasium när som helst under året. Du anmäler dig till studierna vanligtvis i månadsskiftet maj-juni eller i början av augusti eller januari. Du kan också inleda dina studier i början av varje period, eftersom studierna är kursbundna och indelas i 5-6 perioder. Vid folkhögskolorna inleds den grundläggande utbildningen vanligen på hösten.

En personlig studieplan som stöd

Du får en personlig studieplan då du genomför den grundläggande utbildningens hela lärokurs.

Läroämnena är:

 • modersmålet
 • andra inhemska språket
 • främmande språk
 • historia
 • samhällslära
 • matematik
 • fysik
 • kemi
 • biologi
 • geografi
 • religion eller livsåskådningskunskap samt
 • andra ämnen eller ämneshelheter som lämpar sig för grundläggande utbildning.

I början av dina studier då den personliga studieplanen görs upp, beaktas dina eventuella tidigare grundskolstudier.

Bedömning av kunskaper och färdigheter

Du får ett avgångsbetyg  över den grundläggande utbildningen när du har avlagt hela lärokursen med godkända vitsord. Om du avslutar studierna innan du har avlagt hela lärokursen får du ett betyg över de avlagda studierna. Läraren bedömer dina kunskaper och färdigheter i slutet av varje kurs.

Mera information

Tölö specialiseringsgymnasium, Vuxenlinjen

Folkhögskolföreningens hemsidor

Suomen aikuislukiot (finskspråkig)