Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Grundskolan som vuxen

Fortsätt till motsvarande sida i förnyade Studieinfo. Den här sidan kommer inte längre att uppdateras.

 

Blev grundskolan på hälft? Behöver du ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen för att kunna söka dig till fortsatt utbildning på andra stadiet? Då kan du fundera på att genomföra grundläggande utbildning för vuxna. Utbildningen passar också för vuxna invandrare som vill stärka sina kunskaper i läsning, skrivning och matematik och få baskunskaper om det finländska samhället.

Vad består studierna av?

I den grundläggande utbildningen för vuxna kan du

 • fullgöra den grundläggande utbildningens lärokurs och få ett avgångsbetyg
 • studera enstaka läroämnen inom den grundläggande utbildningen
 • höja vitsord i avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen
 • genomföra alla studier eller delar av studier som ingår i inledningsskedet i den grundläggande utbildningen för vuxna.

Om du har bara lite studier från tidigare, kan du också genomföra inledningsskedet och eventuellt läskunnighetsskedet. Inledningsskedet omfattar 38 kurser, läskunnighetsskedet 27 kurser och slutskedet minst 46 kurser. En del av kurserna är obligatoriska och en del är valfria. Varje kurs omfattar 28 timmar.

Vad är inledningsskedet i den grundläggande utbildningen?

Studierna på inledningsskedet i grundläggande utbildning motsvarar årskurserna 1–6 för barn i läropliktsåldern. Om du tidigare har studerat till exempel inom:

 • integrationsutbildning för invandrare
 • utbildning för läs- och skrivokunniga invandrare och/eller
 • förberedande undervisning för grundläggande utbildning,

men inte ännu är redo för slutskedet av den grundläggande utbildningen, kan du delta i studier på inledningsskedet för vuxna. I studierna får du de kunskaper och färdigheter, som krävs för att klara av att studera inom slutskedet av den grundläggande utbildningen för vuxna eller i annan utbildning.

Vad är slutskedet inom grundläggande utbildning?

Grundläggande utbildning för vuxna motsvarar årsklasserna 7–9 i grundskolan. Efter att du har genomfört grundläggande utbildning kan du söka till gymnasie- eller yrkesutbildning. Om du redan har tillräckliga kunskaper och färdigheter, kan du inleda slutskedets studier utan inledningsskedesstudier. I slutskedets studier ingår

 • modersmålet och litteratur
 • det andra inhemska språket (svenska eller finska)
 • främmande språk
 • matematik
 • religion eller livsåskådningskunskap
 • historia
 • samhällslära
 • biologi
 • geografi
 • fysik
 • kemi
 • hälsokunskap.

Utöver dessa ämnen får du också studiehandledning och arbetslivsfärdigheter. I början av studierna sammanställer du en individuell studieplan, där dina tidigare studier eller på annat sätt inhämtat kunnande beaktas.

Var kan jag studera?

Du kan delta i den grundläggande utbildningen för vuxna vid vuxengymnasier och folkhögskolor på finska eller svenska.

Studier vid vuxengymnasier

Den grundläggande utbildningen i vuxengymnasierna är planerad så att du kan studera vid sidan av arbetet. Undervisningen ges vanligen kvällstid men i vuxengymnasiet finns också daggrupper. Du måste vara minst 16 år för att delta i utbildningen för vuxna.

I vuxengymnasiet kan du studera

 • på lektioner i skolan
 • på distans via nätbaserade studier, olika studiematerial och handledning på skolan
 • självständigt på nätet.

Studier vid folkhögskolor

Vid en del folkhögskolor kan du genomföra kurser inom den grundläggande utbildningen. Du kan avlägga hela lärokursen, studera enskilda ämnen eller höja enskilda vitsord.

Lärokursen som motsvarar studierna i årskurserna 7–9 (högstadiet) kan du avlägga under ett läsår. Undervisningen ges som heldagsundervisning. Du kan idka nätbaserade studier eller studera på distans.

Studier som privatelev i särskild examen

Om du avlägger grundskolans lärokurs eller enskilda ämnen i särskild examen, dvs. genom att tentera, innebär det att du studerar den grundläggande utbildningens ämnen som privatelev och deltar då inte i undervisningen.

Du kan avlägga examen i de läroanstalter som ger undervisning inom grundläggande utbildning på årskurserna 7–9.

Hur söker jag till grundläggande utbildning för vuxna?

Du söker direkt till vuxengymnasier och folkhögskolor. Läroanstalterna fastställer sina egna ansökningstider. Det finns inte medeltalsgränser. Du kan inleda studierna efter att du fyllt 16 år. Det finns ingen övre åldersgräns.

Du kan inleda studier för grundläggande utbildning vid ett vuxengymnasium när som helst under året. Du anmäler dig till studierna vanligtvis i månadsskiftet maj-juni eller i början av augusti eller januari. Du kan också inleda dina studier i början av varje period, eftersom studierna är kursbundna och indelas i 5-6 perioder.

Vad kostar studierna?

Det är avgiftsfritt att avlägga hela lärokursen för den grundläggande utbildningen. För enstaka ämnesstudier uppbär läroanstalterna en avgift per kurs eller läsår. Du får mer information om avgifterna av läroanstalterna.

Hur bedöms studierna?

Kurserna inom inledningsskedet och ett eventuellt läskunnighetsskede bedöms med G = godkänd eller U = underkänd.

Du har fullgjort hela lärokursen för den grundläggande utbildningen för vuxna, då du har fullgjort alla ämneslärokurser som ingår i den individuella studieplanen med godkänt resultat.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter att du har avlagt den grundläggande utbildningen får du behörighet för fortsatta studier inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning.