Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Självständiga studier, boktentamen, essä, inlärningsdagbok, inlärningsuppgifter, portfölj

""

Självständiga studier

När du studerar självständigt kommunicerar du med läraren endast i början och slutet av studierna. Du kan studera enligt din egen tidtabell.

Självständiga studier fungerar bra till exempel när du reflekterar, läser, ser på videor, söker information, skriver inlärningsdagbok, utför konkreta uppgifter, genomgår praktik eller inlärning i arbete samt rapporterar om uppgifter eller skriver essäer.

Inlärningsdagbok

I en inlärningsdagbok reflekterar du över ditt lärande. Syftet är inte att referera studieinnehållet utan att skriva ner sina tankar. Du beskriver vad du har lärt dig, vad som blev oklart, och reflekterar över hur du ska nå dina inlärningsmål. Det lönar sig att läsa gamla inlärningsdagböcker för att kontrollera hur du utvecklats.

Utöver egna reflektioner och frågor kan dagboken också innehålla beskrivningar, definitioner, förklaringar, tolkningar, bedömningar och reflektioner angående olika företeelser och motiveringar till de framförda synpunkterna. Inlärningsdagboken skrivs oftast utgående från ett skriftligt material, medan du läser, lyssnar på en föreläsning eller efter utförda distansuppgifter.

Inlärningsuppgift

En inlärningsuppgift är en ganska omfattande uppgift, som du får anvisningar om och ska söka en lösning på. Du söker lösningar med hjälp av kurslitteraturen genom att kombinera teoretisk information och egen erfarenhet. Svaren på inlärningsuppgifterna skrivs ofta i essäform.

Vissa inlärningsuppgifter kan också genomföras parvis eller i grupp i stället för individuellt. Det är oftast tillåtet, ibland till och med önskvärt, att du också använder andra källor utöver kurslitteraturen.

Föreläsningsdagbok

I en föreläsningsdagbok beskriver du det som tagits upp under en föreläsning. Du bedömer, kommenterar och kritiserar innehållet. Inlärningsdagböckerna ser olika ut i olika läroanstalter. De kan vara fritt formulerade eller vara uppbyggda enligt ett visst mönster som följer kursen. I slutet av föreläsningsdagboken ska du ofta skriva ett omdöme om uppgiften, till exempel bedöma hur nyttig föreläsningsdagboken är med tanke på ditt lärande, och beskriva skrivprocessen.

Essä

En essä är en fritt formulerad uppsats, där du reflekterar över ett ämne med hjälp av källitteraturen.

Sammanfattning

I en sammanfattning sammanfattar du med egna ord en uppgift, en text eller en undersökning. Stilen ska vara den samma som i originaltexten. En sammanfattning kan vara beskrivande eller informativ. Lärdomsprov brukar innehålla en sammanfattning.

Referat

I ett referat redogör du med egna ord kort för något du hört eller läst. Ett referat av en faktatext är en sammanfattning, som korrekt och noggrant återger källtextens centrala tankar för läsaren.

Portfölj

En portfölj är din egen samling av skriftliga, visuella och exempelvis ljudsatta dokument. Du kan tillägga en beskrivning av eller funderingar kring dina studier och olika skeden av dem. Portföljen kan till exempel vara en mapp, en publikation, en video, cd-skiva eller ett ljudband. Portföljen är ett utmärkt sätt att samla sina arbetsprov för att kunna presentera dem för eventuella arbetsgivare.

Lärdomsprov och avhandlingar

Du påvisar dina kunskaper med ett slutarbete eller lärdomsprov. Ett slutarbete är oftast en avhandling men kan i synnerhet vid yrkesläroanstalter också bestå av ett praktiskt arbete som kompletteras av en skriftlig del i form av en kort rapport. I konsthögskolor kan slutarbetet vara en konstnärlig prestation, kompletterad av ett skriftligt arbete. Lärdomsprovet kan också göras som ett uppdrag åt ett företag.

Vid universiteten består slutarbetet av en pro gradu-avhandling och vid tekniska högskolor av ett diplomarbete. I yrkeshögskolor talar man om lärdomsprov. Du övar dig i allmänhet inför slutarbetet med hjälp av seminariearbeten. I gymnasiet finns ingen motsvarighet, eftersom lärdomsprovet består av studentskrivningarna. Ett undantag är IB-examen, där slutarbetet Extended Essay ingår i examenskraven.