Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Avbrutna studier

Grundläggande utbildning | Gymnasium | Yrkesutbildning | Yrkeshögskola | Universitet

Det lönar sig att slutföra avbrutna studier. Du får mer information om olika alternativ att slutföra studierna av läroanstalterna eller på arbets- och näringsbyrån. Det är möjligt att du måste ansöka om en ny studieplats. 

Grundläggande utbildning

Om den grundläggande utbildningen blivit på hälft, kan du slutföra studierna i ett vuxengymnasium eller en folkhögskola. Dina tidigare studier beaktas, så du behöver inte börja helt om från början.

Läs mera om hur du kan slutföra den grundläggande utbildningen.

Gymnasium

Du kan slutföra avbrutna gymnasiestudier i ett vuxengymnasium, vissa folkhögskolor och i distansgymnasiet. Till vuxengymnasium söker du direkt till den läroanstalt som ordnar utbildningen. Innan studierna inleds deltar du i ett handledningssamtal, där ni bland annat går igenom gamla betyg.

Du kan återuppta studierna där du avbröt dem. Slutförda gymnasiekurser kan räknas till godo i de nya studierna, så du behöver inte börja om från början. Utöver gymnasiestudier kan också andra studier, såsom gemensamma studier inom grundläggande yrkesutbildning eller öppna högskolestudier, räknas till godo i examen.

I vuxengymnasiet ges undervisningen i allmänhet på kvällen, så det går att studera vid sidan av arbetet. En del läroanstalter ger också undervisning dagtid. Gymnasiestudierna kan i sin helhet slutföras på nätet.

Läs mera om vuxengymnasiet.

Yrkesutbildning

Om dina yrkesstudier har blivit på hälft, lönar det sig att fullgöra dem och avlägga examen. Ta kontakt till en läroanstalt som ordnar utbildningen för mer information om avläggande av examen. Du söker till utbildningen i läroanstaltens kontinuerliga ansökan. Om du inte tidigare har avlagt en yrkesinriktad examen eller en högskoleexamen kan du söka till utbildningen också i gemensam ansökan på våren.

Du kan också genomföra utbildningen som läroavtalsutbildning.

Läs mera om yrkesutbildning

Yrkeshögskola

Om du önskar slutföra en avbruten yrkeshögskoleexamen, lönar det sig att fråga den yrkeshögskola där du studerat.

Om studierätten inte längre är i kraft, måste du i allmänhet söka in på nytt. När du har fått studierätt, kan dina tidigare prestationer inkluderas i examen.

Läs mera om yrkeshögskolestudier.

Universitet

Om du önskar slutföra avbrutna universitetsstudier, lönar det sig att fråga det universitet där du studerat. Om du inte har anmält dig som närvarande eller frånvarande vid universitetet, kan du förlora din studierätt. Universitetet kan dock återställa studierätten. När du har fått studierätt, kan dina tidigare prestationer inkluderas i examen.

Läs mera om universitetsstudier.