Skip to content

Vem kan söka till universitet?

Universiteten beslutar om antagningen av de studerande. I allmänhet antas man till universitet på basis av betyg och urvalsprov. Universiteten fastställer antagningsgrunderna enligt fakultet eller utbildning. Du får mer information om antagningsgrunderna i beskrivningarna av utbildningarna.

Utbildningar som ingår i gemensam ansökan

Kandidat- och magisterexamina (3 + 2 år)

Du är behörig att söka till kandidat- och magisterutbildning som ingår i gemensam ansökan om du har avlagt någon av följande examina:

 • finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP)
 • en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 • utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

Som universitetsstuderande kan också antas personer som av universitetet annars konstateras ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Dessa behörighetskrav gäller också för separata antagningar som leder till lägre eller högre högskoleexamen.

Om du söker till Försvarshögskolan bör du dessutom:

 • vara finsk medborgare
 • ha fullgjort reservofficersutbildning innan studierna inleds (för personer med underofficersbakgrund ordnas tilläggsutbildning)
 • uppfylla ett sådant hälsotillstånd som krävs och i övrigt vara lämpad att sköta försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets uppgifter på ett ändamålsenligt sätt
 • vara högst 26 år gammal.

Magisterutbildningar (2 år)

Magisterutbildningen är högre högskoleexamen. Du kan söka direkt till magisterutbildningar bara om du har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen. Kontrollera ansökningsbehörigheten i utbildningsbeskrivningen.

Du kan söka till magisterutbildning om du har avlagt någon av följande examina:

 • en lämplig lägre universitetsexamen
 • en lämplig yrkeshögskoleexamen
 • en lämplig utländsk utbildning som i landet ifråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Du kan söka till magisterutbildningar via både gemensam ansökan och separat ansökan.

Om du inte ännu har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen, bör du först söka till en lägre examen. Då får du vanligen samtidigt rätt att avlägga en magisterutbildning. I Studieinfo visas utbildningen med tillägget 3 + 2 år.

Utbildningar som ingår i separat ansökan

Som separat ansökan ordnas bland annat internationella magisterprogram och ansökan om överflyttning av studieplats vid universiteten. I regel söker du till universitetens magisterutbildningar i gemensam ansökan till högskolor, men en del av utbildningarna kan också ingå i separat ansökan.

Du kan söka till magisterutbildning om du har avlagt någon av följande examina:

 • en lämplig lägre högskoleexamen
 • en lämplig yrkeshögskoleexamen
 • en lämplig utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Kontrollera alltid ansökningsbehörigheten i utbildningsbeskrivningen. Eftersom högskolorna beslutar om sina egna antagningsgrunder, kan som universitetsstuderande också antas personer som universitetet konstaterar att har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Läs mera: Separat ansökan till universitet

Antagningsgrunder enligt utbildning

Du hittar antagningsgrunderna enligt utbildning i utbildningsbeskrivningarna under fliken Antagningsgrunder och inträdesprov.