Skip to content

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser under tiden 1.7.−14.8.2019. Se utbildningar i tilläggsansökningar.
Gör din ansökan i tid. Ansökningstiderna varierar enligt utbildning.

 

Reservplatser i gemensam ansökan till högskolor fylls till 31.7. Ta emot studieplatsen inom utsatt tid för att inte gå miste om den.
Du hittar ditt antagningsresultat i Min Studieinfo-tjänsten.

 

Vem kan söka till universitet?

Universiteten beslutar om antagningen av de studerande. I allmänhet antas man till universitet på basis av betyg och urvalsprov. Universiteten fastställer antagningsgrunderna enligt fakultet eller utbildning. Mera information om antagningsgrunderna ges i beskrivningarna av utbildningarna.

Utbildningar som ingår i gemensam ansökan

Kandidat- och magisterexamina (3 + 2 år)

Du är behörig att söka till kandidat- och magisterutbildning som ingår i gemensam ansökan om du har avlagt någon av följande examina:

 • finländsk studentexamen
 • International Baccalaureate -examen (IB)
 • European Baccalaureate -examen (EB)
 • Reifeprüfung-examen (RP)
 • en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 • utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

Som universitetsstuderande kan också antas personer som av universitetet annars konstateras ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna. Dessa behörighetskrav gäller också för separata antagningar som leder till lägre eller högre högskoleexamen.

En sökande till Försvarshögskolan bör därtill uppfylla följande kriterier:

 • finsk medborgare
 • fullgjort reservofficersutbildning före inledningen av studierna (för personer med underofficersbakgrund ordnas tilläggsutbildning)
 • är i fråga om sitt hälsotillstånd och i övrigt lämplig att sköta försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets uppgifter på ett sakenligt sätt
 • är högst 26 år gammal

Magisterutbildning (2 år)

Magisterutbildningen är högre högskoleexamen. Enbart de som har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen kan söka till magisterutbildning. Kontrollera alltid ansökningsbehörigheten i utbildningsbeskrivningen.

Du kan söka till magisterutbildning om du har avlagt någon av följande examina:

 • en lämplig lägre universitetsexamen
 • en lämplig yrkeshögskoleexamen
 • en lämplig utländsk utbildning som i landet ifråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Det ordnas både gemensam ansökan och separat ansökan till magisterutbildningarna.

Sök först till en lägre examen, om du inte ännu har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen. Du får vanligen samtidigt rätt att avlägga en magisterutbildning. I Studieinfo visas utbildningen med tillägget 3 + 2 år.

Separat ansökan

Som separat ansökan ordnas bland annat internationella magisterprogram och ansökan om överflyttning av studieplats vid universiteten. Ansökan till universitetens magisterutbildningar sker dock som regel i gemensam ansökan till högskolor, men en del av utbildningarna kan ingå i separat ansökan.

Du kan söka till magisterutbildning om du har avlagt någon av följande examina:

 • en lämplig lägre högskoleexamen
 • en lämplig yrkeshögskoleexamen
 • en lämplig utländsk utbildning, som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier.

Kontrollera alltid ansökningsbehörigheten i utbildningsbeskrivningen. Eftersom högskolorna beslutar om sina egna antagningsgrunder, kan som universitetsstuderande också antas personer som universitetet konstaterar att har tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna.

Läs mera: Separat ansökan till universitet

Antagningsgrunder enligt utbildningsområde

Du hittar antagningsgrunderna enligt utbildningsområde i utbildningsbeskrivningarna.