Skip to content

Tjänstebranscher (idrotts- och gymnastikvetenskaper och militärbranschen) vid universitet

""

Idrott- och gymnastikvetenskaper

Inom det idrotts- och gymnastikvetenskapliga utbildningsområdet ges utbildning inom idrotts- och gymnastikvetenskaper. Dessutom pågår forskning inom området.  Båda områdena utvecklas med tanke på behov inom olika samhällssektorer, till exempel är förhållandet mellan motion och hälsa samt faktorer som påverkar dessa ur samhällsvetenskapernas, beteendevetenskapernas och medicinens synvinkel av särskilt intresse inom idrotts- och gymnastikvetenskaperna.

Efter att du har avlagt examen inom idrotts- och gymnastikvetenskapliga utbildningsområdet kan du bland annat arbeta inom:

  • undervisningsuppgifter i läroanstalter
  • idrottsorganisationer
  • ledande uppgifter inom kommunal och statlig idrottsförvaltning
  • planerings- och ledningsuppgifter inom fritidssektorn, rehabilitering, testning och turism.

Du kan studera idrotts- och gymnastikvetenskaper bara vid Jyväskylä universitet.


Det militära området

Studierna inom det militära utbildningsområdet omfattar försvar, säkerhetspolitik och ledarskap. Inom branschen pågår kontinuerligt förberedelser för kriser och kartläggande av säkerhetsrisker. Dessutom  iakttas förändringar i säkerhets- och försvarspolitiken och områdets tekniska utveckling.

Då du antas till Försvarshögskolan förbinder du dig att efter utexamineringen arbeta inom försvarsmakten eller gränsbevakningen under en tid som motsvarar studiernas längd.

Som officerare i Försvarsmaktens tjänst arbetar du inom uppgifter inom ledarskap, planering, internationell verksamhet, beredskap och service. Du kan sköta uppgifter inom land-, havs- och luftvärnet, både i Finland och utomlands.

Arbetsuppgifterna varierar enligt vapenslag. I början av karriären fungerar du vanligen som utbildare. Som en del av officerskarriären deltar du ofta i fortsättnings- och kompletteringsutbildning. De kan ge dig avanceringsmöjligheter till mera krävande sakkunnig- och planeringsuppgifter eller ledningsuppgifter.

Försvarshögskolan ordnar universitetsutbildning inom det militära området.