Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Sociala vetenskaper, journalistik och kommunikation vid universitet

""

Psykologi | Socialpsykolog | Socialpolitik och samhällspolitik | Socialt arbete | Sociologi | Journalistik och kommunikation

Psykologi

Psykologin undersöker människans beteende och dess lagbundenheter. Forskningen inom psykologin genomförs bland annat inom medicinvetenskaper och naturvetenskapliga områden, humanistiska vetenskaper samt pedagogik och samhällsforskning.

Efter att du har avlagt psykologie magisterexamen kan du arbeta som legaliserad psykolog inom hälsovården. Utbildningen är en allmän utbildning som förbereder för många olika slag av uppgifter också utanför hälsovården. Efter att du har genomgått en psykologiutbildning kan du arbeta inom branscher som berör människor eller människans verksamhet och/eller beteende.

Inom området finns nya utmaningar inom till exempel arbetslivsutveckling och informationssamhället. Inom klinisk neuropsykologi utgör bedömning och rehabilitering av inlärningssvårigheter ett växande område. De flesta psykologer har förutom psykologutbildning även psykoterapiutbildning och de kan då fungera i både traditionella psykologuppgifter och som psykoterapeuter.

Som psykolog kan du arbeta på:

  • psykiatriska sjukhus
  • psykiatriska polikliniker eller mentalvårdsbyråer
  • skolor som skolpsykologer
  • högskolor som forskare eller studiepsykologer
  • familjerådgivning
  • arbets- och näringsbyråer
  • företag bland annat som utvecklare, konsulter eller inom personalförvaltningen.

Undervisningen är likartad vid samtliga universitet. Forskningen kan emellertid ha olika tyngdpunkter eller det kan finnas vissa specialkurser vid olika  universitet.


Socialpsykologi

Socialpsykologin beskriver och förklarar uppkomsten av och förändringen hos sociala fenomen. Inom socialpsykologin kan du forska i den sociala växelverkan i dess olika former. Studier i utvecklingspsykologi ger dig grundkunskaper om de olika skedena i en människas livslopp.

Socialpsykologin eller utvecklingspsykologin ger inte efter avlagd examen särskild kompetens för ett specifikt yrke. De ger inte heller psykologbehörighet.

Om du studerar social- eller utvecklingspsykologi som huvudämne, kan du sysselsätta dig inom bland annat olika forsknings-, utbildnings- och utvecklingsuppgifter, personalförvaltning, information och social- och mentalvårdsarbete.

Inom socialpsykologistudierna får du kunskap om till exempel  hur individens attityder och medvetande formas i samhället och omedelbar social interaktion. Du får teoretisk kunskap om individen i dess sociala omgivning, verksamhetsprinciper för grupper och forskningsmetoder inom området. Dessutom får du inom socialpsykologin inblick i frågor som berör mänsklig påverkan och fostran.

Inom utvecklingspsykologin koncentrerar du dig i synnerhet på människans barndoms- och ungdomsskede. Du kan tillämpa utvecklingspsykologisk kunskap inom bland annat kulturarbete, fostran, utbildning och miljöplanering.


Socialpolitik och samhällspolitik

Inom studierna kan du undersöka problem inom välfärd och social trygghet, samhälleliga strukturer och processer som ligger bakom välfärds- och socialskyddssystem, men också system och praxis som kan trygga välfärden. Inom studierna i socialpolitik ställs bland annat följande frågor: Vad är välfärd och hur kan vi säkra resurserna för att garantera att den förverkligas? Vems uppgift är det att sköta om människors välfärd och hur kan man motverka risker och hot? Hur ser ett rättvist samhälle ut och hur kommer olikvärdighet och marginalisering till uttryck? Vilka utmaningar ställer globaliseringen för välfärdsstaten och samhället i allmänhet? Hur fungerar socialpolitiken i dagens samhälle?

Samhällspolitiken omfattar flera intresseområden än socialpolitiken. Förutom de ovannämda frågorna koncentrerar sig samhällspolitiken på frågor om kultur-, ekonomi-, teknologi-, miljö- och landsbygdspolitik.


Socialt arbete

Inom socialt arbete studerar du de förutsättningar som krävs för att människor ska vara funktionsdugliga och klara av vardagen, kontinuitet och brytningsskeden i vardagslivet, yrken och institutioner inom det sociala området. Utöver dessa ingår studier i frivilligverksamhet inom området. Du kan inom studierna till exempel analysera samfund, familjer, individers olika åldersskeden och hur de inverkar på vardagslivet, identitetsförändringar, socialbranschens historia och utbildning inom området eller utvärdera sociala tjänster och socialt arbete.

Efter avlagd examen kan du arbeta som socialarbetare eller forskare. Du kan arbeta med kundservice, planering eller ledning inom social- och hälsovårdsbranschen eller inom den offentliga förvaltningen, eller vid privata företag. Arbetsplatser kan finnas på socialbyråer, familjrådgivningar, A-kliniker, skolor, kriminalvårdsanstalter, sjukhus etc. Du kan också inrikta dig på internationellt socialt arbete.


Sociologi

Sociologin undersöker bland annat social interaktion, olika samfund och organisationer samt hela samhällen och globala system. Inget mänskligt är främmande för sociologin.

Inom sociologiska studier får du en helhetsbild av samhällets verksamhet. Du kan inrikta dina studier på samhällsstruktur, familj, fostran, konsumtion, vetenskap, konst, ekonomi, arbete, miljöfrågor, samhällsrörelser eller makt. Du får särskilda insikter i olika kunskapsområden och teorier som behövs i faktiskt beslutsfattande eller planeringssituationer.

Inom sociologin lyfts också fram olägenheter i samhället och okonventionella tolkningar av sociala fenomen. Sociologiska teorier och forskningsresultat är ofta samhällskritiska.


Journalistik och kommunikation

I studierna får du en vetenskaplig grundutbildning i kommunikationslära och praktiska kunskaper i arbetet som redaktör. Inom redaktörsutbildningen ingår också ämnesstudier i informationslära.

Informationsläran granskar informationsspridningen i samhället, i synnerhet den offentliga kommunikationen inom medierna. Du får grundkunskaper om press, radio och TV, men också om ny media. Du får kunskap i att förstå mediafenomen inom samhälle och kultur.  I utbildningen ingår dessutom en del studier i information inom organisationer och journalistbranschen.

Inom informationslära finns en linje för redaktörsarbete och en linje för bildjournalistik. Dessutom finns det en allmän linje för informationslära.