Skip to content

Ekonomi, förvaltning och juridik vid universitet

Ekonomi

Det ekonomiska området utbildar experter för ett föränderligt och internationellt näringsliv.

Den som studerar inom det ekonomiska området fördjupar sig i bland annat ekonomiförvaltning, marknadsföring och ledarskap. I utbildningen betonas dessutom företagande och internationell verksamhet. Examen ger behörighet att utföra ekonomiska analyser och fatta företagsekonomiska beslut.

De som utexaminerats fungerar främst i olika lednings- och expertuppgifter inom företag, den offentlig förvaltningen eller inom olika organisationer. Studierna inom det ekonomiska området ger studerande dessutom möjlighet till fortsatta studier, vetenskaplig forskning och företagarverksamhet.

Läs mera om antagningsförfarandet:

Den gemensamma antagningen till det ekonomiska området


Förvaltningsvetenskap

Studierna och forskningen inom förvaltningsvetenskapen inriktar sig på både nationella och internationella förvaltningssystem samt förvaltning i offentliga, allmännyttiga och privata organisationer.

Förvaltningsvetenskapen fokuserar på många olika områden. En forskare kan till exempel fördjupa sig i hur Finland och EU förvaltas eller i den offentliga förvaltningens verksamhet och resultat. Dessutom kan man granska förändringar, utveckling och utvärdering av den offentliga sektorns förvaltning.

Inom förvaltningsvetenskapen kan man också undersöka utvecklingen hos arbetssamfund och försöka reda ut vad som förutsätts av organisationernas strukturer, personal, ledning eller planerings- och datasystem för att organisationerna ska fungera effektivt och kunna producera olika tjänster som är till nytta för medborgarna.

Förvaltningsvetenskapen strävar dessutom till att hitta lösningar för utvärderingen av organisationer och deras verksamhet, samt att reda ut hur utvärderingsdata kan utnyttjas i organisationsutveckling.


Juridik

Inom det juridiska utbildningsområdet fördjupar sig studeranden i Finlands och EU:s rättssystem, offentligrättsliga och privaträttsliga rättsområden samt juridiska allmänvetenskaper.

Rättsvetare sysselsätts främst inom rättsväsendet, den offentliga förvaltningen, advokatverksamheten eller inom näringslivet. Traditionella juristyrken är domare, advokat och åklagare. Många som utexaminerats från det juridiska området arbetar också i statlig eller kommunal tjänst inom många olika förvaltningsområden.

Jurister behövs också i företag eller vid industrianläggningar med specialisering på företagsjuridik. Man kan också grunda sin egen advokatbyrå. Andra yrkesbeteckningar för jurister är nämndeman, mantalsskrivare, skattedirektör och stadsfiskal. Allt flera jurister fungerar även i internationella uppgifter.

De rättsnotarier som avlagt lägre högskoleexamen arbetar till exempel vid rättshjälpsbyråer och vid polisen eller andra myndigheter. Även försäkringsbolag, banker, organisationer och advokatbyråer anställer rättsnotarier för förvaltnings- och sakkunniguppgifter.

Den som avlägger juris magisterexamen kan avlägga domstolspraktik, det vill säga auskultera och bli utnämnd till vice häradshövding. En stor del av advokaterna, åklagarna och domarna är vicehäradshövdingar.