Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

De samhällsvetenskapliga områdena (samhällsvetenskaper) vid universitet

""

Inom det samhällsvetenskapliga området intresserar man sig för politiska, ekonomiska och sociala frågor.

Samhällsvetenskapens roll är att utveckla redskap för gestaltning och förståelse av den samhälleliga verkligheten. Samhällsvetenskaperna bidrar både till självständig och kritisk kunskapsbildning och till hantering och förändring av samhälleliga processer.

Forskningsobjekt inom det samhällsvetenskapliga området är sociala strukturer, förvaltningsfunktioner, institutioner, kulturen och relationen mellan individer. Samhällsvetenskapernas uppgift är att beskriva, tolka och begreppsliggöra föremålet för studierna. På så sätt bygger samhällsvetenskaperna upp teorier om samhällsfenomen.

Som samhällsvetare iakttar du människosamfund och grupper samt olika former av samarbete och social gemenskap genom likheter och olikheter, värderingar, normer, attityder, seder och bruk, förvaltning, kultur, arbetsliv och politik. Som forskare intervjuar, frågar, analyserar och observerar du individer och grupper, reder ut orsaker till oegentligheter såsom fattigdom och rasism, långsamma och/eller snabba förändringar som följder av revolutioner och krig eller utvecklingen av industrialisering och masskommunikation.

Utbudet av läroämnen är brett. Inom utbildningen får du allmänna färdigheter för flera olika områden, till exempel inom förvaltning, utbildning och forskning. Efter examen kan du placera dig inom den privata sektorn, offentlig förvaltning eller inom internationella uppgifter.

Inom utbildningsområdet kan man studera bland annat

  • filosofi
  • nationalekonomi
  • kulturkunskap
  • politisk historia
  • statskunskap.

Beroende på ditt huvudämne kan du sysselsätta dig inom olika områden. Om du är intresserad av företagslivet kan du som biämne välja rättsvetenskapliga eller ekonomiskvetenskapliga ämnen.