Skip to content

De humanistiska områdena och teologi vid universitet

De humanistiska områdena

Utbildningen inom det humanistiska området är ofta mångsidig och bred och den ger färdigheter för olika arbetsuppgifter i arbetslivet. Utbildningen kan också utformas till att motsvara uppgifter som kräver specialkunnande, varvid bland annat ämnesvalen i examen har en stor betydelse. Ämnesutbudet vid fakulteterna inom det humanistiska utbildningsområdet  varierar  enligt universitet.

Inom det humanistiska utbildningsområdet är den studerandes val av inriktning, intressen och aktiva främjande av sina arbetslivsfärdigheter och -kunskaper samt en breddning av sitt nätverk av betydelse. I studierna utvecklas de akademiska färdigheterna, som till exempel språkkunskaperna, grupparbets- och kommunikationsförmågan, färdigheter för informationssökning och hantering av kunskap samt problemlösningsförmågan. Alla dessa färdigheter behövs inom arbetslivet.

Inom det humanistiska utbildningsområdet kan man få ämneslärarbehörighet till exempel i språk och i de flesta realämnen.

De som avlagt examen inom humanistiska utbildningsområdet sysselsätts främst i privata företag samt i kommuners och statens tjänst. Även eget företagande är ett sätt för humanisten att sysselsätta sig. Vanliga arbetsuppgifter är olika arbeten som lärare och utbildare, översättare och forskare. Humanister sysselsätts i arbetslivet i många olika uppgifter. Andra branscher som sysselsätter humanister är förutom de tidigare nämnda även kommunikation och media, planerings-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter samt olika forskningsuppgifter.

De utexaminerade arbetar bland annat:

 • i olika media
 • på bibliotek
 • inom förvaltningen
 • på muséer och arkiv
 • på forskningscentraler
 • i organisationer
 • i företag

Teologi

Teologi som vetenskap förklarar fenomen, som anknyter till människans religiösa tänkande och verksamhet samt världsåskådning. Inom den teologiska forskningen används humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsmetoder.

Teologisk forskning och utbildning producerar en bred kompetens inom religion, som behövs i olika uppgifter i bl.a.

 • kyrkan
 • läroanstalter
 • forskning.

Många teologer jobbar som präster och religionslärare, men också allt oftare inom medborgarrörelser eller i olika internationella uppgifter eller inom kultursamarbete.

Man kan studera teologi vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Studier i ortodox teologi och ortodox kyrkomusik ordnas vid Itä-Suomen yliopisto (Östra Finlands universitet).

Teologer kan arbeta bland annat:

 • som lärare
 • som präster
 • som forskare
 • som kantor  (ortodoxa kyrkan)
 • inom massmedia
 • inom föreningar
 • inom religiösa samfund
 • inom förvaltning
 • i internationella och humanitära uppgifter
 • i uppgifter som förutsätter kännedom om olika religioner och kulturer.

Teologisk forskning presenteras närmare på teologia.fi.