Skip to content

Alla resultat i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. Antagning från reservplats har slutat.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga studieplatser under sommaren.

I gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning eller i övriga samordnade ansökningar efter grundläggande utbildning kan du få en reservplats fram till 20.8. Du kan också söka till lediga platser, läs mera: Utan studieplats? Så här söker du till lediga studieplatser.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till högskolornas utbildningsutbud i nya betaStudieinfo.fi.

Databehandling, datateknik (ICT) och informationsforskning vid universitet

Databehandling

Undervisningen och forskningen inom datavetenskaper inriktar sig på strukturer och metoder för beskrivning och bearbetning av information: deras teoretiska grunder och analys, planering, förverkligande och tillämpande av dem. Metoderna kan utgöra ett datorprogram, som utför en viss uppgift. Datavetenskap är förutom en exakt metodvetenskap också en konstruktiv och experimentell vetenskap där olika experimentella arrangemang har en betydande roll.

Efter att du har avlagt examen inom databehandling kan du arbeta som dataexpert inom affärslivet eller den offentliga förvaltningen. Du kan också sköta utvecklingsuppgifter iIT-branschen eller fungera som lärare eller forskare inom området. Globala företag kan erbjuda arbete också utomlands.

En viktig del av undervisningen består av övnings- och specialarbeten, vilka ger dig träning i att lösa problem med hjälp av dator, men också för programplanering, programmering och användning av programmeringsspråk.

I magisterstudierna kan du inrikta dig på algoritmer och maskininlärning, programsystem eller decentraliserade system och datakommunikation.

Se också

Ekonomi, förvaltning och juridik 

Naturvetenskaper, matematik och statistikvetenskaper


Datateknik

Efter avlagd examen inom datateknik kan du arbeta med uppgifter inom datatekniska system inom industrin och produktionslivet. Uppgifterna kombinerar uppgifter inom databehandling och datakommunikation.

Du kan arbeta inom IT-planering och -ledarskap, men också inom planering och produktutveckling inom industrin eller datatekniska specialtillämpningar inom produktionsstyrning och -övervakning. Du kan också arbeta inom forskning, konsultering, försäljning, undervisning och entreprenörskap.

Utbildningen ger dig färdigheter för sådana uppgifter, som förutsätter behandling och lösning av databehandlings-, datakommunikations- och informationstekniska problem, vilka anknyter till teknik och produktion.

I studierna kan du koncentrera dig på framtidens datateknik, där inlärande system är i en central position i och med att man försöker förverkliga människovänlig datateknik, eller med tanke på den växande datamängden. Digitala medier är också ett viktigt område.

I studierna är det särskilt viktigt att du får färdigheter att tillämpa modern datateknik inom de traditionella ingenjörsbranscherna. Du kan inom ramen för studierna fördjupa dig i intelligenta system, integrerade system eller studier i signalbehandling.

Du får grundkunskaper i vetenskaper som stöder datateknik, dvs. fysik och tillämpad matematik. Dessutom kan du inbegripa studier i ekonomi och handel i din examen.

Se också

Teknik, industri och byggande


Informationsforskning och interaktiv media

Inom informationsforskning kan man studera produktion, organisering, anskaffning, förmedling, bruk och effektivitet av information och annat kulturellt innehåll i olika miljöer. I och med internet har behovet av sakkunniga inom informationsbranschen ökat inom många områden. Studier i informationsforskning ger dig möjligheter att fungera inom sakkunnig-, planerings- och forskningsuppgifter i informationsbranschens organisationer, företag samt inom den offentliga förvaltningen. Du kan också arbeta vid forskningsanstalter, bibliotek, arkivarier och muséer.