Skip to content

Lant- och skogsbruk, veterinärmedicin vid universitet

""

Agrikultur-forstvetenskapliga studier

Inom utbildningsområdet för lant- och skogsbruk kan du genomföra tillämpade och mångvetenskapliga studier inom:

 • lantbruksvetenskaper
 • skogsvetenskaper
 • miljövetenskaper
 • livsmedelsvetenskaper
 • näringsvetenskaper
 • bioteknik.

Med tanke på den nuvarande och framtida välfärden är det ändamålsenligt att nyttja naturresurserna på ett ansvarsfullt sätt. I de agrikultur-forstvetenskapliga studierna kan du fördjupa dig mångvetenskapligt i aktuella globala utmaningar såsom stävjandet av klimatförändringen, trygg mat, hållbar användning av naturresurser och nya energilösningar. Forskning i branschen pågår på genomnivå (arvsmassanivå), inom ekosystemets kolkretslopp, inom näringsvetenskaperna och marknadsekonomins ansvarsfrågor.

I studierna kan du tillämpa naturvetenskaper i praktiken och kombinera dina studier med ekonomiskt kunnande och marknadsföring, vilket ger dig möjligheter att efter examen arbeta i sakkunnig- och ledningsuppgifter. Efter examen kan du placera dig bland annat i produktutvecklings- och marknadsföringsuppgifter inom livsmedels-, skogs- och kemiska industrin. Du kan fungera som sakkunnig inom rådgivning och försäljning till exempel i banker, försäkringsbolag och organisationer. Inom den offentliga sektorn kan du fungera som sakkunnig i planerings- och förvaltningsuppgifter.

Utbildning inom lantbruks- och livsmedelsvetenskaper ordnas vid Helsingfors universitet. Skogsvetenskaper kan man studera vid Helsingfors universitet och Östra Finlands Universitet. Läroämnenas namn, studiernas innehåll och inriktningsalternativen kan variera beroende på universitet.


Veterinärmedicin

Studierna i veterinärmedicin omfattar veterinärmedicine kandidatexamen (180 studiepoäng) och veterinärmedicine licentiatexamen (180 studiepoäng). I Finland kan man studera veterinärmedicin endast vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Under studierna inhämtar du nödvändiga färdigheter för att fungera som veterinär, utöva yrket självständigt, följa med utvecklingen i branschen och fortbilda dig fortgående.

Du genomför studierna huvudsakligen enligt ett färdigt program. Undervisningen består förutom av föreläsningar också till stor del av övningar och smågruppsundervisning. Det praktiska patientarbetet inklusive jourverksamhet ingår i studierna.

Som veterinär kan du arbeta till exempel

 • som kommunal veterinär på en landsortspraktik
 • som smådjursveterinär på en privatpraktik
 • som direktör för miljöhälsovården
 • som ämbetsman vid olika ministerier
 • i undervisnings- eller forskningsuppgifter eller
 • inom industrin.

Endast legitimerade veterinärer kan fungera som veterinärer i Finland. Livsmedelssäkerhetsverket Evira beviljar tillstånd att fungera som veterinär för dem som avlagt veterinärmedicine licentiatexamen (VML). Läs mera på Eviras webbplats.

Övervakning av livsmedel, smittsamma djursjukdomar och djurens välfärd är ett viktigt arbetsområde för veterinärerna. Ett växande antal sällskaps- och hobbydjur innebär att sysselsättningsmöjligheterna inom branschen är goda.

Som legitimerad veterinär kan du specialisera dig på:

 • smådjurssjukdomar
 • hästsjukdomar
 • hälso- och sjukvård för produktionsdjur
 • smittosamma djursjukdomar
 • miljö- och hälsoskydd
 • livsmedelshygien i produktion.

Påbyggnadsexamina

Efter veterinärmedicine licentiatexamen kan du avlägga veterinämedicine doktorsexamen. Vid veterinärvetenskapliga fakulteten kan du dessutom avlägga filosofie doktorsexamen.

Efter licentiatexamen kan du avlägga specialistveterinärexamen som yrkesinriktad påbyggnadsexamen. Studierna tar fyra år.