Skip to content

Universitetsexaminas struktur

""

Typiskt för universitetsstudierna är att du självständigt kan planera dina egna studier. I studierna ingår

  • huvud- och biämnesstudier
  • språk- och kommunikationsstudier
  • praktik
  • en avhandling.

Kandidat, magister, licentiat eller doktor

I både universitet och yrkeshögskolor följer examinas struktur en tvåstegsmodell. I högskolornas gemensamma ansökan söker du till universitet för att avlägga både lägre högskoleexamen (kandidatexamen), och högre högskoleexamen (magisterexamen). Detta innebär att du inte behöver söka till samma universitet på nytt för att avlägga magisterstudier efter att du avlagt din kandidatexamen. Du kan avsluta studierna efter avlagd kandidatexamen.

Undantag är:

  • medicin och odontologi, där du antas för att avlägga en högre högskoleexamen
  • farmaci och barnträdgårdslärarutbildning, där du får rätt att avlägga endast en lägre högskoleexamen.

Högskoleexaminas omfattning mäts i studiepoäng (sp). Högre högskoleexamen omfattar i allmänhet 300 studiepoäng. Du kan avlägga kandidatexamen på 180 studiepoäng, eller tre år, då du studerar på heltid. Efter kandidatexamen kan du avlägga en magisterexamen på ungefär två år (120 studiepoäng). När du har avlagt en magisterexamen kan du söka till påbyggnadsutbildning (licentiatexamen eller doktorsexamen). 

Vad ingår i universitetsexamen?

Universiteten planerar självständigt innehållet och strukturen för sina examina. Universitetsexamen består vanligtvis av huvud- och biämnesstudier (till exempel engelska språket, allmän språkvetenskap).

I vissa utbildningar kan du studera inom tvärvetenskapliga eller yrkesinriktade utbildningsprogram (till exempel utbildningsprogrammet för elteknik, utbildningsprogrammet för dramaturgi). Du väljer önskade läroämnen inom respektive utbildningsprogram.

I kandidatexamen ingår även studier i modersmålet, andra inhemska språket samt främmande språk, obligatorisk eller valfri arbetspraktik och ett examensarbete.

I högre högskoleexamen ingår fördjupade studier i huvudämnet och en pro gradu -avhandling.