Skip to content

Ansökan om överflyttning vid universitet

Om du har inlett studier inom examensinriktad utbildning vid ett finländskt universitet och du vill byta ut din studieplats mot en annan, kan du inom ramen för ansökan om överflyttning ansöka om byte av studieplats.

Du kan ansöka om överflyttning, om du

  • vill byta till studier inom en annan utbildning i din egen högskola och/eller
  • vill byta till studier vid en annan högskola

Du måste ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola.

Om du studerar vid universitetet kan du till exempel ansöka om byte av huvudämne inom samma fakultet eller flytta studieplatsen till en annan fakultet. Det är inte möjligt att ansöka om överflyttning till alla utbildningar. Högskolorna kan ibland placera studerande enligt egen praxis och då sker ansökan inte via Studieinfo.

Vid högskolorna kan man också på annat sätt än via överflyttning ta in andra intressanta ämnen eller studieområden i studierna. Du kan ofta flexibelt kombinera olika studier i din examen. Ta reda på möjligheterna och praxis vid den högskola där du studerar.

Ansökningstiderna varierar enligt ansökan

Ansökan om överflyttning utgör separata ansökningar i Studieinfo.

Det finns ingen gemensam ansökningstid utan varje högskola kan bestämma sina egna ansökningstider. Kontrollera alltid ansökningstiden i beskrivningen av utbildningen eller hos högskolan. Ansökningstiderna kan infalla en eller två gånger per år (på våren, på hösten eller både och). Ansökningstiden kan också vara fortgående.

Högskolorna fastställer antagningsgrunderna för överflyttningsansökan

Högskolorna planerar studierna enligt utbildning på basis av de studerandes behov.

Antagningsgrunderna för ansökan om överflyttning kan exempelvis utgå ifrån

  • tidigare studierätt
  • avlagda högskolestudier som definieras av högskolan
  • studieframgången, vid behov.

Högskolorna kan också kalla överflyttningssökanden till lämplighets- eller urvalsprov.

Du hittar mera information om antagningsgrunderna i utbildningsbeskrivningarna i Studieinfo under fliken Antagningsgrunder och inträdesprov.

Efter att antagningen inom ansökan om överflyttning är klar, får du information om antagningsresultatet.

En ny studieplats avslutar din tidigare studierätt 

Din tidigare studierätt utgår efter att du tagit emot en ny studieplats i ansökan om överflyttning. Tiden för avläggandet av studierna förlängs inte, eftersom dina studier för en tidigare examen räknas till godo i den nya examen.

Om du har fått en studierätt för både kandidat- och magisterexamen och du flyttar över från en lägre examen, överflyttas också studierätten för den högre examen.

Ansökan om överflyttning används inte för följande:

  • val av huvudämnen eller inriktning, även om det i urvalet ingår något slag av gallring eller en antagningsprocess
  • ansökan till magisterutbildning.

Du hittar mer information om högskolornas antagningsgrunder och ansökningsbehörighet i beskrivningarna av utbildningarna i Studieinfo eller på högskolornas egna webbplatser.