Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Tillgänglighetsutlåtandet för Studieinfo

Detta är tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen Studieinfo.fi. Tillgänglighetsutlåtande har upprättats den i september 2020 och uppdaterats i september 2021.

Webbtillgänglighetskraven för offentliga webbplatser baserar sig på webbtillgänglighetsanvisningarna. Webbtillgängligheten i offentliga webbplatser omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Webbtillgänglighetsanvisningar

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster

Utbildningsstyrelsen har själv utvärderat tjänstens tillgänglighet med hjälp av olika granskningsverktyg samt manuellt.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Studieinfo.fi uppfyller inte kritiska tillgänglighetskrav.

Icke-tillgängligt innehåll

Studieinfo.fi uppfyller inte helt och hållet tillgänglighetskraven. För närvarande förnyas hela Studieinfo.fi och den nya tjänsten öppnas stegvis från och med sommaren 2021. Vi strävar till att göra den nya webbtjänsten så tillgänglig som möjligt och att uppfylla alla kritiska tillgänglighetskrav så att tjänsten är tillgänglig för alla användare.

Möjlig att uppfatta

Möjlig att uppfatta innebär att informationen och komponenterna i ett användargränssnitt måste presenteras för användare på sätt som de kan uppfatta.

Textalternativ för bild och video

A 1.1.1 Innehåll som inte är text
Textalternativ för bilder, ikoner och andra visuella element saknas. Infografiken i videorna har ingen alternativ text.

Textning och ljudbeskrivning av video

1.2.1 Enbart ljud och enbart video (Förinspelad)
1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (Förinspelat)
1.2.5 Ljudbeskrivning (förinspelad))
Vissa videor saknar textning eller ljudbeskrivning.

Rubriker

A 1.3.1 Information och relationer
Vissa rubriker har inte använts logiskt. En person som använder sig av hjälpmedel kan inte få en överblick av sidostrukturen.

Utformning av länk

A 1.3.3 Sensoriska kännetecken
På Studieinfos framsida finns länkar som är svåra att upptäcka för personer med begränsad synförmåga.

A 1.4.1 Användning av färger

Länkar har utmärkts med endast färg eller annan textutformning.

Kontrast mellan text och färg

AA 1.4.3 Kontrast (minimum)

Kontrasten mellan bakgrundsfärg och text är på vissa ställen otillräcklig; huvudnavigeringen och subnavigeringen.

Text i form av bild

AA 1.4.5 Text i form av bild

I en del scheman kan text anges som bild. Bilderna har inte textalternativ.

Hanterbar

Hanterbar innebär att alla komponenter i ett användargränssnitt samt navigeringen måste vara hanterbara.

Navigering med tangenter

A 2.1.1 Tangentbord

Vissa sidor är inte åtkomliga enbart med tangentbordet utan datormus.

Hoppa över innehåll som upprepas på sidorna

A 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

Användaren kan inte hoppa över alla innehåll som upprepas på sidorna: huvudnavigeringen.

Navigering med hjälpmedel

A 2.4.3 Fokusordning

Navigeringen av navigerbara element (länkar, blankettelement etc.) är inte helt logisk eller intuitiv.

Sätt att hitta innehåll i Studieinfo och sökfunktionen

AA 2.4.5 Flera olika sätt

Det är inte möjligt att snabbt hitta alla sidor i Studieinfo på flera olika sätt.

Markörens plats

AA 2.4.7 Synligt fokus

Fokus för olika element visas inte för en tangentbordsanvändare.

Begriplig

Informationen och hanteringen av användargränssnittet på en webbplats ska vara begriplig.

Innehåll på ett främmande språk

AA 3.1.2 Språk för en del av sida
Innehållet på en del sidor presenteras på olika språk. Huvudspråket har angetts med lang-attribut, men språket för textdelar med annat språk har inte angetts skilt.

Konsekvent presentation av innehållet

AA 3.2.4 Konsekvent identifiering
Komponenter med samma funktion har inte angetts konsekvent på alla sidor.

Ifyllningsanvisningar för blankett

A 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner
I blankettfälten saknas anvisningar om hur en användare av hjälpmedel kan fylla i blanketten.

Robust

Innehållet måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Användning med olika terminaler och hjälpmedel

A 4.1.1 Parsing

A 4.1.2 Namn, roll, värde

Vi kan inte garantera, att innehållet i Studieinfo till alla delar kan tydas med olika terminaler eller hjälpmedel.

Tillgänglighetsrespons

Vi erbjuder stöd för användare som inte kan använda våra digitala tjänster. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbtillgängligheten. För närvarande förnyas hela Studieinfo.fi och den nya tjänsten öppnas under sommaren 2021. Vi strävar till att göra den nya webbtjänsten så tillgänglig som möjligt och att uppfylla alla kritiska tillgänglighetskrav så att tjänsten är tillgänglig för alla användare.

Märkte du andra brister i tillgängligheten i Studieinfo? Berätta det i så fall för oss så att vi kan åtgärda bristerna.

Ge tillgänglighetsrespons

Skicka din respons per e-post till adressen palaute@opintopolku.fi

eller med responsblanketten i Studieinfo.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta först Utbildningsstyrelsen om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats Studieinfo.fi. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en beskrivning över hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000