Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Tillgänglighetsutlåtande för eGrunder

Detta är tillgänglighetsutlåtandet för tjänsten eGrunder. Tillgänglighetsutlåtande har upprättats i september 2020.

Webbtillgänglighetskraven för offentliga webbplatser baserar sig på webbtillgänglighetsanvisningarna. Webbtillgängligheten i offentliga webbplatser omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Webbtillgänglighetsanvisningarna

Lag om tillhandhållande av digitala tjänster

Utbildningsstyrelsen har själv utvärderat tjänstens tillgänglighet med hjälp av olika granskningsverktyg samt manuellt.

Tillgänglighetsstatus

Tjänsten eGrunder uppfyller inte kritiska tillgänglighetskrav. Den nuvarande tjänsten uppfyller inte helt och hållet kritiska tillgänglighetskraven enligt nivåerna A och AA.

Icke-tillgängligt innehåll i tjänsten

Den nuvarande tjänsten eGrunder är inte helt och hållet tillgänglig vad gäller användbarhet och teknisk funktion. Tjänsten förnyas som bäst och i utvecklingsarbetet strävar vi att korrigera dessa fel.

Tjänsten bör vara möjlig att uppfatta

Möjlig att uppfatta innebär att informationen och komponenterna i ett användargränssnitt presenteras på ett sätt som kan uppfattas av alla användare.

Textalternativ för bild och video

A 1.1.1 Innehåll som inte är text
Textalternativ för bilder, ikoner och andra visuella element saknas.

Rubriker

A 1.3.1 Information och relationer
Vissa rubriker har inte använts logiskt. En person som använder sig av hjälpmedel kan inte få en överblick av sidostrukturen.

Utformning av länk

A 1.3.3 Sensoriska kännetecken
I tjänsten finns länkar som är svåra att upptäcka för personer med begränsad synförmåga.

A 1.4.1 Användning av färger

Länkar har utmärkts med endast färg eller annan textutformning.

Kontrast mellan text och färg

AA 1.4.3 Kontrast (minimum)

Kontrasten mellan bakgrundsfärg och text är på vissa ställen otillräcklig. Till exempel har text placerats i bild i framsidans övre balk.

Tjänsten bör vara hanterbar

Alla komponenter i ett användargränssnitt samt navigeringen måste vara hanterbara.

Navigering med tangenter

A 2.1.1 Tangentbord

Vissa sidor är inte åtkomliga enbart med tangentbordet utan datormus.

Hoppa över innehåll som upprepas på sidorna

A 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll

Användaren kan inte hoppa över alla innehåll som upprepas på sidorna: huvudnavigeringen. På sidorna saknas en funktion med vilken man kan hoppa över grupperat innehåll ”Hoppa till innehållet”.

Navigering med hjälpmedel

A 2.4.3 Fokusordning

Navigeringen av navigerbara element (länkar, blankettelement etc.) är inte helt logisk eller intuitiv.

Markörens plats

AA 2.4.7 Synligt fokus

Fokus för olika element visas inte för en tangentbordsanvändare. Markören är inte heller tillräckligt synlig.

Tjänsten bör vara begriplig

Informationen och hanteringen av användargränssnittet på en webbplats ska vara begriplig.

Att flytta bort fokus

2.1.2. Ingen tangentbordsfälla

Det går till exempel inte att flytta fokus bort från sökfälten med hjälp av pil- eller tabbtangenter.

Innehåll på ett främmande språk

AA 3.1.2 Språk för en del av sida
Innehållet på en del sidor presenteras på olika språk. Huvudspråket har angetts med lang-attribut, men språket för textdelar med annat språk har inte angetts skilt. Språket för den svenskspråkiga tjänsten har inte angetts med lang=sv.

Tjänsten bör vara robust

Innehållet måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Användning med olika användarprogram och hjälpmedel

4.1 Kompatibelt
Maximera kompatibiliteten med nuvarande och framtida användarprogram, inklusive hjälpmedel.

A 4.1.1 Parsing
A 4.1.2 Namn, roll, värde

Vi kan inte garantera, att innehållet i tjänsten eGrunder till alla delar kan tydas med olika användarprogram eller hjälpmedel.

Tillgänglighetsrespons

Vi erbjuder stöd för användare som inte kan använda våra digitala tjänster. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbtillgängligheten. För närvarande förnyas användargränssnitten i eGrunder med målet att göra tjänsten så tillgänglig som möjligt för alla användare.

Märkte du andra brister i tillgängligheten i eGrunder? Berätta det i så fall för oss så att vi kan åtgärda bristerna.

Ge tillgänglighetsrespons

Skicka din respons per e-post till adressen egrunder@studieinfo.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta först Utbildningsstyrelsen om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats eGrunder. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns en beskrivning över hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer, växeln 0295 016 000