Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Stöd för studerande

Studiestöd | Skolresestöd | Stöd för grundläggande utbildning för vuxnaStudiestöd för studier utomlands 

Studiestöd

Folkpensionsanstaltens studiestöd är det vanligaste sättet att finansiera studier på. Du kan få studiestöd för studier efter den grundläggande utbildningen. Studiestödet är avsett att trygga din utkomst under studietiden. Studiestödets mängd och villkor för beviljande är olika för högskolestuderande och studerande i gymnasier eller yrkesläroanstalter. Studiestöd kan du i allmänhet få efter att du fyllt 17 år.

Till studiestödet hör

 • studiepenning
  • studiepenningens försörjarförhöjning
  • läromaterialstillägg till studiepenningen
 • statsgaranti för studielån
 • bostadstillägg (endast för dem som studerar och bor utomlands eller på Åland och för personer som studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och som bor i läroanstaltens elevhem).

Studiepenningens storlek är beroende av ålder, boendeform, civilstånd, läroanstalt och eventuellt föräldrarnas inkomster.

Läromaterialstillägg kan beviljas dem som avlägger yrkesutbildning eller gymnasieutbildning, som berättigar till studiestöd. Det ges inte högskolestuderande, studerande inom den grundläggande utbildningen och inte heller studerande inom det fria bildningsarbetet, t.ex. vid folkhögskolelinjer.

Statsgaranti för studielån kan beviljas om du får studiepenning eller vuxenutbildningsstöd.

För hurdana studier kan jag få studiestöd?

Du kan få studiestöd för följande studier som sker på heltid (omfattningen minst två månader):

 • gymnasiestudier (inte för studier i vuxengymnasium)
 • vuxengymnasiestudier då studierna är en del av en kombinationsexamen, som du avlägger parallellt med en yrkesinriktad grundexamen
 • grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning
 • högskolestudier
 • grundläggande utbildning för vuxna
 • för vissa studier vid privata läroanstalter (kontrollera läroanstalterna på FPA:s webbplats).

Skolresestöd

Du kan få skolresestöd som ersättning för kostnaderna för dagliga skolresor. För att få skolresestöd bör du bo och studera i Finland på heltid. Stödet beviljas i första hand för skolresor med allmänna kommunikationsmedel eller med skolskjuts. Skolresan bör vara minst 10 kilometer i en riktning. Om du som läropliktig studerande är berättigad till avgiftsfri utbildning (från och med 1.8.2021) är längden på skolresan i en riktning minst 7 kilometer. 

En förutsättning för att du ska få skolresestödet är dessutom att resekostnaderna för skolresan överstiger 54 euro i månaden så stöd beviljas för en hel månad eller 27 euro i månaden då stöd beviljas för en halv månad. För läropliktiga studerande finns ingen undre gräns från och med 1.8.2021, utan skolresorna ersätts via FPA:s skolresestöd.

Du kan få skolresestöd om du

 • studerar i gymnasium
 • deltar i utbildning som förbereder invandrare eller personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasiestudier (LUVA)
 • avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller en del av den
 • är läropliktig och deltar i utbildning som leder till yrkesexamen (från och med 1.8.2021)
 • genomför gymnasiestudier eller avlägger en yrkesinriktad grundexamen eller en del av den vid en folkhögskola
 • deltar i grundläggande utbildning för vuxna
 • studerar vid vuxengymnasium och samtidigt avlägger en yrkesinriktad grundexamen (kombi)
 • deltar i utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
 • deltar i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • studerar vid Räddningsinstitutet eller Brottspåföljdsområdets utbildningscentral för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen.

Du kan inte få skolresestöd om du studerar inom distans- eller privatundervisning, eller om du deltar i utbildning som ordnas som avgiftsbelagd serviceverksamhet eller genomför läroavtalsutbildning.

Läs mera om skolresestödet på FPA:s webbplats

Stöd för studerande inom grundläggande utbildning för vuxna

Om du studerar inom grundläggande utbildning för vuxna kan du få studiestöd och skolresestöd. För att få stöd bör du studera minst 22 kurser under ett läsår.

Studiestödet beviljas i allmänhet enligt samma principer som studiestödet för gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Studiestöd för studier utomlands

Om du tänker studera utomlands, är det skäl att börja fundera på hur du ska finansiera dina studier i så god tid som möjligt. Ta på förhand reda på vad studierna kostar, såsom terminsavgifter, studieavgifter och levnadskostnader.

En del av examen utomlands

Du kan få studiestöd för studier eller praktik utomlands om de anknyter till en inhemsk examen och godkänns som en del av examen. Du kan delta i studentutbyte eller skaffa din studieplats på egen hand.

Hela examen utomlands

Du kan få studiestöd för att avlägga en examen utomlands oberoende av studieland, om studierna motsvarar studier som berättigar till stöd i Finland. Din vistelse utomlands bör vara tillfällig.

Mer information om studiestöd

Mer information om studiestödet på FPA:s webbplats

Bekanta dig med FPA:s snabbguide om studiestöd