Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Gymnasiet

""

Se gymnasieutbildningar för unga

Se gymnasieutbildning för vuxna

Efter att du gått ut gymnasiet har du goda förutsättningar för fortsatta studier vid universitet eller yrkeshögskola.

Gymnasieutbildningen förnyas från och med hösten 2021

De förnyade läroplanerna för gymnasiet införs senast hösten 2021. I praktiken innebär det att om du börjar dina gymnasiestudier hösten 2021 eller senare, så kommer du att studera enligt den nya läroplanen. Du söker i den gemensamma ansökan våren 2021.

I det nya gymnasiet:

  • får du en bred allmänbildning
  • får du goda färdigheter att övergå till högskolestudier
  • gör du upp en individuell studieplan, som stöder genomförandet av studierna och underlättar övergången till högskolestudier
  • får du färdigheter att tillägna dig, kombinera och använda dina kunskaper och färdigheter och att mångsidigt tillämpa det som du har lärt dig också över läroämnesgränserna
  • kan du utveckla dina färdigheter med tanke på fortsatta studier, arbetslivet, företagande, samhället och internationalisering.

Gymnasieutbildningen omfattar tre år, men du kan också genomföra gymnasiet på fyra år. Mer information om förlängning av studierna får du i gymnasiet.

Du kan genomföra gymnasiestudier i gymnasier, men också:

  • på folkhögskolornas gymnasielinjer
  • som nätstudier i distansgymnasiet

I slutskedet av gymnasiestudierna avlägger du studentexamen som ger behörighet till universitetsstudier. Du kan söka till yrkeshögskolor och yrkesläroanstalternas gymnasiebaserade utbildningar med gymnasiets avgångsbetyg och behöver alltså inte ha avlagt studentexamen.

Ansökan till gymnasieutbildning 

Du söker till gymnasiet via gemensam ansökan på våren. Till eventuella lediga studieplatser kan du söka via kontinuerlig ansökan. Gymnasierna ger mer information om ansökningstider och -förfarandet i kontinuerlig ansökan.

Läs mera om gemensam ansökan

Läs mera om kontinuerlig ansökan

På vilka grunder antas de studerande till gymnasiet?

I gemensam ansökan antas du som gymnasiestuderande enligt enhetliga antagningsgrunder. Du får poäng för avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Till en del gymnasieutbildningar kan det dessutom ordnas inträdes- och lämplighetsprov eller andra tilläggsprov.

Andra sätt av avlägga gymnasium och studentexamen

Du kan avlägga en internationell eller europeisk studentexamen i IB- eller EB-gymnasier. Läs mera om internationell gymnasieutbildning.

Som vuxen kan du genomföra gymnasiet, avlägga studentexamen eller genomföra enskilda läroämnen i gymnasiet. Läs mera om vuxengymnasiet.

Som gymnasiestuderande kan du samtidigt avlägga en yrkesinriktad grundexamen. Du kan bilda en studiebricka med läroanstalternas studieutbud och därifrån välja lämpliga studier. Samtidiga gymnasie- och yrkesstudier tar cirka fyra år i anspråk. Mer information om tilläggsstudierna får du av gymnasiet.