Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Projektarbete är belönande men osäkert

Niina Kinnunen arbetar med ett avfallsvattenprojekt där hon ger kommuner och kommuninvånare råd ifråga om hushållsavfallsvatten på glesområden. Hon gillar socialt rådgivningsarbete men saknar ibland arbetskompisar. En av de bästa sidorna med arbetet är att det är självständigt.

Alla som är fast bosatta eller har fritidsbosättning i glesområden måste fram till år 2016 i sina fastigheter ha de lösningar som lagen kräver för behandling av avfallsvatten. I avfallsvattenprojektet ger man råd till människor om hur de enligt föreskrifterna kan förverkliga avfallsvattenhanteringen. Niina Kinnunen, 36, är ensam ansvarig för att projektet löper i Kajanaland eftersom hon är dess enda arbetstagare.

– När jag började arbeta inom projektet som omfattar nio kommuner fick jag självständigt planera saker och ting och fundera på hur projektet skulle vara klokt att förverkliga. Min tid gick i början ganska långt åt till att göra grundarbete eftersom jag besökte olika kommuner för att reda ut hur saker och ting har förverkligats, berättar Niina.

I sitt arbete gör Niina bland annat fastighetsbesök för att ge invånare råd om vad man måste göra på tomten för att fylla bestämmelserna. Därtill deltar hon i rådgivningsdagar.

– Vissa begrepp kan kännas främmande för människor. Därför är det bra att jag besöker invånarna och att de kan fråga mig om vad som helst. Det råder oklarheter bland annat om sådana punkter i bestämmelserna som t.ex. när man kan bli befriad från kraven och när mängden avfallsvatten är ringa, räknar hon upp.

Man vill inte förstöra sin egen hushållsvattenbrunn

Människor har ett varierande förhållningssätt till avfallsvattenärenden. Få vill riskera t.ex. att deras hushållsvattenbrunn blir nedsmutsad vilket gör att många förstår betydelsen av bestämmelser väl, till exempel varför brunnen bör ligga tillräckligt långt från avfallsvattensystemet. Dock framförs även kritik.

– Vissa beklagar sig och vill inte förnya sina system eftersom samma brunnar har fungerat tidigare också. Jag har förståelse för den negativa attityden eftersom de förändringar som krävs kan vara dyra. I och för sig är mitt arbete tacksamt eftersom jag inte har fattat besluten och inte heller fungerar som en övervakande myndighet.

När Niina år 2005 utexaminerades som ingenjör var det sämre med jobbmöjligheter. Därför fortsatte hon sina studier till ingenjör inom byggnadsteknik och utexaminerades år 2012.

– Efter att jag utexaminerades som miljöingenjör tyckte man allmänt i företagen att någon vid sidan av sitt eget jobb kan sköta miljöfrågor. Situationen har nog förändrats nu, berättar Niina.

Hon har nytta av båda sina examina i sitt nuvarande jobb och säkert också i framtiden.

– Det är bra att förstå sig på byggnadsbestämmelser. Om jag inte tidigare hade jobbat inom avfallsvattenrådgivningen skulle jag stå inför ganska stora utmaningar speciellt nu då jag inte har arbetskamrater.

Projektarbetet är både osäkert och flexibelt

Motsvarande avloppsvattenprojekt förekommer också i andra regioner. De som arbetar inom olika projekt fungerar som stöd för varandra och man ber om hjälp av varandra. Ibland saknar Niina dock en kollega i rummet bredvid som hon kunde fråga råd av.

Inom projektarbete är planeringen av framtiden besvärlig. Finansieringen kan ta slut och projektet kan upphöra på kort varsel. Det finns dock många goda sidor.

– Min dröm är en fyra veckor lång semester och att kunna planera för framtiden. Det bästa är att jag själv kan planera mina arbetsdagar och göra arbetet hemifrån. Mitt arbete är flexibelt och kan utföras enligt min egen tidtabell och egna behov. Jag har tidigare arbetat i kommuner där man måste ansöka om särskilt tillstånd för att få arbeta på lördagar. Mitt arbete här är friare, till exempel senaste sommar arbetade jag flera lördagar. Min arbetsdag slutar inte klockan fyra utan först när dagens arbete är gjort.