Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och testa demoblanketten!

Ansökan till utbildningar efter grundskolan

Så gott som alla utbildningar efter grundläggande utbildning finns i Studieinfo.

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning | Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd | Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan | Ansökningsanvisningar | Hörande av vårdnadshavareKontinuerlig ansökan och tilläggsansökan | Information och råd

Samma ansökningstid till alla utbildningar efter grundläggande utbildning

Ansökningstiden till samtliga utbildningar efter grundläggande utbildning är  23.2-23.3.2021. Fastän ansökningstiden är densamma har ändå varje utbildningsform sin egen ansökan och ansökningsblankett.

I det följande presenteras vissa åtgärder inom de olika ansökningssystemen:

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning

Den gemensamma ansökan är huvudsakligen avsedd för unga som går ut grundskolan. I gemensam ansökan kan man söka till yrkesinriktade grundexamina och gymnasieutbildning.

Att beakta vid ansökan

En sökande kan anteckna 1-5 ansökningsönskemål i sin ansökan. Ordningen är bindande och den kan inte ändras efter att ansökningstiden har utgått. Sökanden kan godkännas till sitt högsta önskemål som hens poäng räcker till. De lägre önskemålen annulleras. Även om man inte tar emot sin plats enligt ett högre önskemål, förändras inte situationen.

Den som söker direkt från grundskolan ska inte anteckna sina vitsord i ansökningsblanketten. Grundskolorna inför vitsorden på avgångsbetyget direkt i antagningsregistret.

Den som söker till grundexamen inom musik, dans, idrott eller cirkus bör kontrollera hos läroanstalten om hen också bör fylla i en särskild tilläggsblankett. Blanketten och tilläggsinformation finns på läroanstaltens webbplats. Tilläggsblanketten ska postas till läroanstalten under ansökningstiden.

Yrkesutbildning för idrottare

Ansökan till yrkesutbildning för idrottare görs antingen via gemensam ansökan eller kontinuerlig ansökan. Sökanden ska dessutom fylla i en tilläggsblankett. I den kontinuerliga ansökan fastställer läroanstalterna egna ansökningstider, ansökningsförfaranden och antagningsgrunder.

Den som är intresserad av att avlägga en yrkesutbildning för idrottare, kan du ange detta i ansökningsblanketten för gemensam ansökan. Ansökan görs i gemensam ansökan (eller via kontinuerlig ansökan). Utöver blanketten i gemensam ansökan bör sökande dessutom fylla i en tilläggsblankett för idrottare och skicka den under ansökningstiden direkt till läroanstalten. Med tilläggsblanketten utreder läroanstalten att sökande har tillräckliga förutsättningar för att avlägga examen för idrottare.

Tilläggsblanketten för idrottare (pdf)

Antagning enligt prövning till yrkesutbildning

En sökande som kan hänvisa till särskilda personliga skäl (inlärningssvårigheter, sociala skäl eller otillräcklig kunskap i utbildningens språk), kan söka till yrkesutbildning genom antagning enligt prövning. Sökanden ska under ansökningstiden skicka samtliga motiveringar och intyg till de läroanstalter till vilka hen ansöker till enligt prövning. Bilagorna bör förses med den sökandes namn och ansökans nummer.

Läs mera om antagning enligt prövning

Inträdes- och lämplighetsprov

Om läroanstalten ordnar inträdes- eller lämplighetsprov, kallas alla behöriga sökande till provet. Den sökande kallas till sitt högsta ansökningsönskemål eller till en utbildning inom en provgrupp som hens poäng räcker till. En provgrupp består av olika utbildningar som vid antagningen av studerande använder sig av samma inträdesprovsresultat. Om sökanden inte deltar i inträdes- eller lämplighetsprov, kan hen inte antas till utbildningen ifråga.

En sökande kan inte antas till följande utbildningar, om hen inte har deltagit i eller har fått 0 poäng i provet:

 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • grundexamen inom läkemedelsbranschen
 • grundexamen inom tandteknik
 • grundexamen inom instrumentvård
 • grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i sjöfart
 • grundexamen inom säkerhetsbranschen.

Likaså kan en sökande inte antas till följande examina där endast utbildningsanordnarens eget inträdesprov beaktas, om hen inte deltar i eller får 0 poäng i provet:

 • kompetensområdet för akutvård på grundnivå inom grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • grundexamen inom cirkusbranschen
 • grundexamen i dans
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i idrott
 • grundexamen inom konstindustrin
 • grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
 • grundexamen i musik.

Mer information om inträdesproven och eventuella provgrupper fås av läroanstalterna.

Inträdeskrav i gemensam ansökan

Grundutbildningskrav

Ett allmänt inträdeskrav för antagning till en utbildning som ingår i gemensam ansökan är att sökanden har fullgjort lärokursen för den grundläggande utbildningen.

Sökandes hälsotillstånd

Det är bra att redan i det skedet då man gör en ansökan till utbildning beakta att det inom vissa yrkesinriktade examina finns särskilda krav på hälsotillstånd och funktionsförmåga. Mer information om hälsokrav inom utbildning eller examen finns i Studieinfo.

Den sökande meddelar i ansökningsblanketten om hen har hälsofaktorer som kan inverka på antagningen. Om sökanden kryssar för ”Ja”, kan läroanstalten begära ytterligare uppgifter av den som godkänns som studerande. Uppgifterna utgör grund för bedömningen av hur sökanden klarar av studierna och arbetsuppgifterna.

Särskilda hälsokrav ställs för följande grundexamina eller kompetensområden:

 • grundexamen i flygplansmekanik
 • kompetensområdet för gruvarbete (grundexamen inom gruvbranschen)
 • grundexamen i idrott
 • kompetensområdet för körning av skogsmaskiner (grundexamen inom skogsbranschen)
 • grundexamen inom läkemedelsbranschen
 • grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • kompetensområdet för schaktningsmaskintransport (grundexamen inom byggnadsbranschen)
 • grundexamen i sjöfart
 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • grundexamen inom säkerhetsbranschen
 • grundexamen i tandteknik
 • kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice (grundexamen i logistik).

Studiehandledaren och hälsovårdaren kan också ge råd i frågor om yrkesval och hälsa.

Läs mera om hälsofaktorerna


Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Om den unga behöver särskilt stöd på grund av inlärningssvårigheter, skada, sjukdom eller annan orsak och är i behov av långvarigt eller regelbundet stöd för sin inlärning och sina studier, kan hen söka till yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd. Utbildningarna är de följande:

 • Yrkesinriktade grundexamina
 • Utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
 • Utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).

I ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd kan den sökande ange högst fem ansökningsönskemål. Den sökande ska sätta ansökningsönskemålen i den ordning enligt vilken hen vill bli antagen. Läroanstalterna fastställer antagningsgrunderna för utbildningarna.

Läs mera om särskilt stöd inom yrkesutbildning

Läs mer om ansökan till yrkesutbildning med särskilt stöd


Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan

I ansökan till handledande utbildning ingår

 • tionde klassen
 • utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
 • utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning (LUVA).

I ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning kan sökande ange totalt tre ansökningsönskemål. Den sökande ska sätta ansökningsönskemålen i den ordning enligt vilken hen vill bli antagen. Läroanstalterna fastställer antagningsgrunderna för utbildningarna.

Läs mera om ansökan till handledande utbildningar


Ansökningsanvisningar

Ansökningstiden avslutas den sista ansökningsdagen kl. 15.00. Utbildningarna, antagningsgrunderna, ansökningsblanketterna och ansökningsanvisningarna finns i Studieinfo.

I webbansökan kontrollerar systemet att den sökande har angett alla uppgifter som behövs och ger vid behov handledning för varje punkt i blanketten. Sökanden kan öva sig i att göra en ansökan och samtidigt bekanta sig med utbildningarna som ingår i vårens ansökningar i en demoversion på adressen demo-studieinfo.fi. Demoversionen stängs 19.2.2021. Ansökningarna som görs i demoversionen är inte riktiga ansökningar och de lagras inte i antagningsregistret.

Ansökningsblanketten, antagning och mottagande av plats

Den sökande ska fylla i sin ansökan med sina egna kontaktuppgifter. Det är viktigt att den sökande anger sin egen e-postadress för att i sin e-post få en bekräftelse över att ansökan har kommit fram. Det lönar sig också att anteckna vårdnadshavarens e-post i ansökan. Då får också vårdnadshavaren bekräftelsen.

Mer information om ansökningsförfaranden, antagning och mottagande av plats:

Läs mera om ansökan i gemensam ansökan till yrkesutbildning

Läs mera om ansökan i gemensam ansökan till gymnasium

Läs mera om ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Läs mera om ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan


Hörande av vårdnadshavare

Vårdnadshavaren bör höras om den ungas ansökan till utbildning. Grundskolorna kan arrangera hörandet på det sätt de önskar, till exempel genom att skicka en utskrift av elevens ansökan till föräldrarna som undertecknar den som belägg på att de har sett ansökan. Grundskolans elevhandledare kan se och kontrollera den sökandes ansökningsönskemål i antagningsregistret. Elevhandledaren kan vid behov informera föräldrarna om den sökandes ansökningsönskemål.

Ansökningsblankettens uppgifter lagras i sökanderegistret för den gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning. Den sökande kan vid behov kontrollera sina uppgifter i registret genom att kontakta Utbildningsstyrelsen (tfn 029 533 1010).


Kontinuerlig ansökan och tilläggsansökan

Till lediga studieplatser inom yrkesutbildning och gymnasieutbildning (yrkesinriktad grundexamen, VALMA-, LUVA- och TELMA-utbildningar) görs ansökan via kontinuerlig ansökan. Läroanstalterna fastställer ansökningstiderna, ansökningsförfarandet och antagningsgrunderna.

Ansökan till lediga studieplatser på tionde klasser görs via tilläggsansökan. Mer information om kontinuerlig ansökan och tilläggsansökan ges av läroanstalterna.


Information och råd

Mer information om utbildningar och ansökan:

 • grundskolans elev- och studiehandledare
 • yrkesläroanstalter och gymnasier
 • ansökningstjänsten i Studieinfo:

postadress: Studieinfos ansökningstjänst, PB 380, 00531 Helsingfors