Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

För niondeklassisternas vårdnadshavare

De unga har framför sig det första, men inte det sista valet

Läropliktsålder och ansökningsskyldighet

Läropliktsåldern stiger från och med 1.8.2021 till 18 år. Redan våren 2021 införs ansökningsskyldighet för dem som går i nionde klass våren 2021. I praktiken innebär det att elever i nionde klassen bör söka sig till fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen. Läropliktenkan genomföras inom följande utbildningar efter grundläggande utbildning:

 • yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen
 • gymnasiets lärokurs för unga eller vuxna eller studentexamen
 • handledande utbildningar (tionde klasser, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), utbildning som förbereder för gymnasium (LUVA) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • folkhögskolornas minst ettåriga utbildningar för läropliktiga.

Alla utbildningar avsedda för unga läropliktiga är avgiftsfria från och 1.8.2021.

Information om den utvidgade läropliktsåldern och ansökningsskyldigheten ges under våren, både av elev- och studiehandledare och direkt till hemmen i form av ett informationsblad. Det kommer också att ges information på nätet (till exempel öppnar undervisnings- och kulturministeriet en Instagram-sida om ämnet).

Ansökan i gemensam ansökan på våren

Till yrkesutbildning och gymnasieutbildning görs ansökan i gemensam ansökan på våren. I gemensam ansökan söker man med en och samma blankett till både yrkesläroanstalter och gymnasier, till högst fem olika utbildningar.  Ansökningsblanketten finns i Studieinfo.fi-tjänsten. De unga kan behöva stöd och hjälp vid ifyllandet. I god tid före ansökan inleds öppnas en demoversion av ansökningsblanketten. I demoversionen kan sökande öva sig i att fylla i ansökningsblanketten i gemensam ansökan.

Så här söker du i gemensam ansökan till yrkesutbildning

Så här söker du i gemensam ansökan till gymnasium

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan

I ansökan till handledande utbildningar kan man söka till olika utbildningar som handleder för yrkesutbildning eller gymnasieutbildning (tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), utbildning som förbereder invandrare och andra med ett främmande språk som modersmål för gymnasium (LUVA). Ansökningstiden infaller samtidigt som den gemensamma ansökan, det vill säga börjar 23.2 och avslutas 7.4.2021.

Om den unga behöver mera tid för att göra sitt yrkesval eller om hen vill höja sina grundskolevitsord, så kan en handledande utbildning vara ett bra val.

För följande handledande utbildningar får den unga dessutom tilläggspoäng i gemensam ansökan om hen söker till yrkesutbildning.

 • tionde klassen
 • utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
 • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • utbildning som förbereder för gymnasium (för invandrare och andra personer med ett främmande språk som modersmål)
 • en minst ettårig linje vid folkhögskola.

Mer info om handledande utbildningar för  yrkesutbildning (VALMA)

Mer info om tionde klassen 

Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Elever som behöver krävande särskilt stöd kan söka till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd. Ansökan görs i ett separat ansökningssystem. I ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina, utbildningar som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildningar som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA). Ansökningstiden är densamma som i gemensam ansökan, det vill säga 23.2-7.4.2021.

Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

Kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning

Till yrkesutbildning kan man också söka via kontinuerlig ansökan (till exempel till yrkesexamina). Läroanstalterna har egna ansökningstider och antagningsgrunder. Mer information om dessa finns i Studieinfo eller på läroanstalternas webbplatser.

Läs mer om kontinuerlig ansökan

Det är bra att komma ihåg,

att det alltid går att välja om. Det finns omkring femhundra olika yrkesinriktade och högskoleutbildningar inom olika branscher.

Arbetet och arbetslivet förändras, och det behövs fortsatt utveckling av det egna kunnandet. Många byter också bransch under sin arbetskarriär eller uppmärksammar att de via fritidsintressen eller annan verksamhet skaffat sig sådan kompetens, som öppnar nya vägar till studier eller arbete.

Samarbete mellan hemmet och skolan

Skolans studiehandledare ger grundskolelever information om fortsatta studiemöjligheter och om ansökan till utbildning. Skolan ordnar dessutom för föräldrar och vårdnadshavare särskilda föräldrakvällar, där man ger information om fortsatta studier och gemensam ansökan. Vid informationstillfällena kan man diskutera och ställa frågor om aktuella frågor om utbildning och ansökan. Se också Förbundet Hem och Skola eller Suomen vanhempainliitto (Finlands föräldraförbund).

Finlands utbildningssystem

Det finländska utbildningssystemet är öppet och flexibelt. Unga kan alltid fortsätta att studera på följande nivå, oberoende av vilka val de gjort tidigare. Både gymnasiet och yrkesstudier ger behörighet att söka till högskolor.

Utbildningssystemet grupperas enligt utbildningsnivå. I allmänhet kan endast den som studerat på en lägre nivå komma in i studier på en högre nivå.

Det finländska utbildningssystemet består av:

 • en nioårig allmänbildande grundläggande utbildning (grundskolan). Föregås av en ett år lång förskoleundervisning
 • utbildning efter grundskolan, som består av yrkesutbildning och gymnasieutbildning
 • högskoleutbildning, som ges vid yrkeshögskolor och universitet.

Gå till undervisnins- och kulturministeriets sida och läs om utbildningssystemet i Finland.

Källa: undervisnings- och kulturministeriet