Skip to content

Ansökan till finskspråkig yrkeslärarutbildning 5.1.2021 kl. 08:00 – 21.1.2021 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 1.3-19.3.2021.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Den första gemensamma ansökan till högskolor ordnas 7.1 kl. 8 – 20.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet. Se utbildningarna.

 

För niondeklassisternas vårdnadshavare

De unga har framför sig det första, men inte det sista valet

Grundskolan avslutas i slutet av nionde klassen. Nionde (och tionde) klassisterna söker i februari-mars i gemensam ansökan till studier efter grundskolan. I gemensam ansökan söker man med en och samma blankett till både yrkesläroanstalter och gymnasier, till högst fem olika utbildningar.  Ansökningsblanketten finns i Studieinfo.fi-tjänsten. De unga kan behöva stöd och hjälp vid ifyllandet. I god tid före ansökan inleds öppnas en demoversion av ansökningsblanketten. I demoversionen kan sökande öva sig i att fylla i ansökningsblanketten i gemensam ansökan,  eller i ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning.

Så här söker du i gemensam ansökan till yrkesutbildning

Så här söker du i gemensam ansökan till gymnasium

Efter grundskolan kan man bland annat:

 • Välja en yrkesutbildning (yrkesinriktad grundexamen)
 • Välja gymnasium
 • Genomföra jämsides gymnasiet, studentexamen och en yrkesinriktad grundexamen (s.k. kombiexamen eller dubbelexamen).
 • Avlägga en yrkesinriktad grundexamen inom yrkesutbildning med särskilt krävande stöd
 • Höja grundskolevitsorden på tionde klassen
 • Bekanta sig med olika alternativ och höja grundskolevitsord i utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA)
 • Delta i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • söka till utbildning som förbereder för gymnasium (LUVA)
 • Studera på en folkhögskollinje.

Handledande utbildningar efter grundskolan

För den som behöver mera tid att fundera på valet av fortsatta studier efter grundskolan eller för den som  vill höja sina grundskolevitsord, kan olika utbildningar som handleder för fortsatta studier vara ett gott val. Den som efter en handledande utbildning söker vidare till yrkesutbildning via gemensam ansökan får dessutom tilläggspoäng för följande utbildningar:

 • tionde klassen
 • utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
 • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • utbildning som förbereder för gymnasium (LUVA) (främst för invandrare eller andra med ett främmande språk som modersmål)
 • ett år långa folkhögskolelinjer.

Mer info om handledande utbildningar för  yrkesutbildning (VALMA)

Mer info om tionde klassen 

Olika vägar till fortsatta studier efter grundskolan

""

Det är bra att komma ihåg att det alltid går att välja om. Det finns omkring femhundra olika yrkesinriktade och högskoleutbildningar inom olika branscher.

Arbetet och arbetslivet förändras, och det behövs fortsatt utveckling av det egna kunnandet. Många byter också bransch under sin arbetskarriär eller uppmärksammar att de via fritidsintressen eller annan verksamhet skaffat sig sådan kompetens, som öppnar nya vägar till studier eller arbete.

Samarbete mellan hemmet och skolan

Skolans studiehandledare ger grundskolelever information om fortsatta studiemöjligheter och om ansökan till utbildning. Skolan ordnar dessutom för föräldrar och vårdnadshavare särskilda föräldrakvällar, där man ger information om fortsatta studier och gemensam ansökan. Vid informationstillfällena kan man diskutera och ställa frågor om aktuella frågor om utbildning och ansökan. Se också Förbundet Hem och Skola eller Suomen vanhempainliitto (Finlands föräldraförbund).

Finlands utbildningssystem

Det finländska utbildningssystemet är öppet och flexibelt. Unga kan alltid fortsätta att studera på följande nivå, oberoende av vilka val de gjort tidigare. Både gymnasiet och yrkesstudier ger behörighet att söka till högskolor.

Utbildningssystemet grupperas enligt utbildningsnivå. I allmänhet kan endast den som studerat på en lägre nivå komma in i studier på en högre nivå.

Det finländska utbildningssystemet består av:

 • en nioårig allmänbildande grundläggande utbildning (grundskolan). Föregås av en ett år lång förskoleundervisning
 • utbildning efter grundskolan, som består av yrkesutbildning och gymnasieutbildning
 • högskoleutbildning, som ges vid yrkeshögskolor och universitet.

Gå till undervisnins- och kulturministeriets sida och läs om utbildningssystemet i Finland.

Källa: undervisnings- och kulturministeriet