Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Vad ska jag bli? Vad och var ska jag studera? Vilken bransch sysselsätter i framtiden?

Då du väljer din fortsatta studieplats lönar det sig att fundera på vilka dina starka sidor är och vilka studier du är intresserad av. Kanske kan du kombinera dina intressen med dina kommande studier. Arbetsmarknaden och sysselsättningsläget förändras hela tiden och det är svårt att förutspå hur arbetsmarknaden kommer att se ut då du blir färdig. Därför lönar det sig att i första hand koncentrera sig på sina egna intressen och möjligheter.

Efter grundskolan söker du till gymnasium eller yrkesutbildning eller till en utbildning som handleder dig för dessa utbildningar.

Val av yrke – hur börjar jag?

Vad efter grundskolan?

Peruskoulun 8- ja 9-luokkalaisia nuoria

Visste du att läropliktsåldern stiger från och med 1.8.2021 till 18 år? Och att redan våren 2021 införs ansökningsskyldighet för dem som går i nionde klass våren 2021. I praktiken innebär det att du bör söka dig till fortsatt utbildning efter den grundläggande utbildningen. Du kan fullgöra läroplikten inom följande utbildningar efter grundläggande utbildning:

 • yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen
 • gymnasiets lärokurs för unga eller vuxna eller studentexamen
 • handledande utbildningar (tionde klasser, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA), utbildning som förbereder för gymnasium (LUVA) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • folkhögskolornas minst ettåriga utbildningar för läropliktiga.

Du kan också avlägga dubbelexamen, det vill säga parallellt både gymnasium och en yrkesinriktad grundexamen. Eller en trippelexamen, som består av gymnasiet (minst fyra obligatoriska läroämnen) och studentexamen.

Om du vill höja dina grundskolevitsord eller få tilläggstid för ditt fortsatta studieval efter grundskolan, kan du söka till tionde klassen eller en utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA).

Enligt dina personliga behov kan du fundera på följande studiealternativ:

 • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
 • utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA).

Du får tilläggspoäng för tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning och folkhögskolelinjer då du söker i gemensam ansökan till yrkesutbildning. Också för de ett år långa handledande utbildningarna för invandrare ges tilläggspoäng.

 

Så här söker du till fortsatta studier efter grundskolan

Efter grundskolan söker du i gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasium. Till specialundervisning och handledande utbildningar (till exempel tionde klassen) söker du inom skilda ansökningssystem, men tidtabellen är densamma som för gemensam ansökan. Bekanta dig via länkarna med de olika ansökningssystemen:

 

Studiehandledaren och föräldrarna ger stöd 

På studiehandledningslektionerna behandlas yrkesvalet och fortsatta studier. Studiehandledaren för dessutom personliga samtal med varje elev. Du får mera information om olika studiemöjligheter, ansökan till utbildning och antagning av studerande av din studiehandledare.

 

Många möjligheter

Det är bra att komma ihåg att du alltid kan välja om, också som vuxen. Det finns omkring 500 yrkesinriktade examina och högskoleexamina inom olika områden. Det finns vanligen många vägar till ett yrke med likartade arbetsuppifter. Du kan dessutom ofta utnyttja sådana kunskaper och färdigheter som olika intressen och hobbyer ger.

Läs mera om studierna

Yrkesutbildning

Efter grundskolan kan du kan avlägga en yrkesinriktad grundexamen. I utbildningen ingår också undervisning på en arbetsplats. Efter att du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen har du samma möjlighet att söka till yrkeshögskola eller universitet som de som gått gymnasiet och avlagt studentexamen.

Läs mera om yrkesutbildningen

Så här söker du i gemensam ansökan till yrkesutbildning

Antagningsgrunder

Yrkesutbildning ges inom olika utbildningsområden. Via följande länkar kan du läsa mera om de olika områdena och examina.

En yrkesinriktad examen som läroavtalsutbildning?

Inom läroavtalsutbildning kan du studera för en yrkesinriktad examen eller för delar av den. Genom läroavtalsutbildning kan du

 • skaffa dig ett yrke
 • fördjupa din yrkeskompetens
 • skaffa dig ny yrkeskunskap.

Inom läroavtalsutbildning kan du avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.

Läs mera om läroavtalsutbildning

 

Yrkesinriktad specialundervisning

Om du är i behov av krävande särskilt stöd i dina studier till exempel på grund av ett handikapp, inlärningssvårigheter, psykiska eller sociala problem samt fysiska sjukdomar, kan du studera i mindre grupper vid en specialyrkesläroanstalt.

Du kan också söka till en allmän yrkesläroanstalt och studera i samma grupp som de andra studerande med sikte på en yrkesinriktad grundexamen. Under studierna kan du vid behov få särskilt stöd.

Läs mer om särskilt stöd i yrkesutbildning

Mer info om specialundervisning på Ameo.fi

Vad efter yrkesutbildning?

Efter att du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen kan du fortsätta studera vid yrkeshögskola eller universitet.

Gymnasium

I gymnasiet läser du samma läroämnen som i grundskolan. I gymnasiet får du tilläggstid att fundera på ditt yrkesval. I gymnasierna kan du förutom de obligatoriska och fördjupande kurserna välja valfria tillämpade kurser inom olika områden, exempelvis inom idrott, konst, språk och internationalisering.

Gymnasiets läsår indelas i perioder som räcker cirka en och en halv månad. Perioderna består av fem eller sex läroämnen. Du kan läsa samma läroämnen inom flera olika perioder. I slutet av varje period ordnas en provvecka.

Läs mera om gymnasiestuder

Så här söker du i gemensam ansökan till gymnasium

Antagningsgrunder

Vad efter gymnasiet?

Efter gymnasiet kan du söka till

 • yrkeshögskola
 • universitet
 • gymnasiebaserad yrkesutbildning, om läroanstalten har reserverat platser för gymnasiegångna.

 

Något annat?

Om du inte genast efter grundskolan vet vilken examen du vill avlägga, eller om du vill höja dina grundskolvitsord, kan du söka till

 • tionde klassen
 • utbildning som handleder för yrkesutbildning

För invandrarunga och andra med ett främmande språk ordnas också utbildning som förbereder för gymnasium.

Läs mera: Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildningen

Om du behöver mera tid för ditt yrkesval kan du också välja

 • folkhögskolornas allmänna linjer
 • ungdomsverkstädernas verksamhet.

 

Till folkhögskolor och ungdomsverkstäder söker du direkt till den utbildning eller kurs som du är intresserad av.

Läs mera om folkhögskolornas utbildningar

Läs mera om ungdomsverkstäder

Elmontörsyrket

Stanislav är elentreprenör och jobbar både inom industrin och hos en privat entreprenör. Arbetsdagen börjar i allmänhet på arbetsplatsen och ofta med installeringsarbeten. Se mera i videon…

Dubbelexamen: artesan och student

Oona ger rådet till alla som funderar på att avlägga två examina samtidigt att noggrannt fundera på om motivationen räcker till för båda. Utöver yrkesutbildningen ska man studera minst fyra gymnasieämnen. Se mera i videon…

Det andra önskemålet blev verklighet

Nainenistuu luokassa pulpetin ääressä. Kuva: Sampo Utriainen

Iris valde att söka till gymnasiet, eftersom hon ännu inte i grundskolan visste vilket yrke hon ville studera till.

”I gymnasiet får man en god allmänbildning, som möjliggör fortsatta studier.”

Läs hela artikeln