Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Högskoleutbildning för invandrare

Högskoleutbildning ges vid yrkeshögskolor och universitet.

 • Du kan söka till yrkeshögskola efter att du har avlagt en yrkesinriktad examen eller gymnasiets lärokurs och/eller studentexamen.
 • Du kan söka till universitet efter att du har avlagt en yrkesinriktad examen eller gymnasiets lärokurs och studentexamen.

Om du har en utländsk examen, som i ditt eget hemland ger behörighet för högskolestudier, kan du också söka till högskoleutbildning i Finland. Du hittar mera information om ansökningsbehörigheter under följande länkar:

Dessutom kan du söka till engelskspråkig högskoleutbildning. Se utbildningar i Studyinfo.

Kontrollera alltid i beskrivningen av utbildningen i Studieinfo vilka krav som ställs på dem som söker till utbildningen. Högskolan beslutar om godkännandet av studerande. Som studerande kan också godkännas en sökande som yrkeshögskolan eller universitetet i övrigt konstaterar att har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att klara av studierna.

Det lönar sig också att kontrollera på förhand om du ska betala en läsårsavgift för din högskoleutbildning. Läs mera om läsårsavgiften.

Tilläggsuppgifter

Läs mera om utbildning som förbereder invandrare för högskolestudier

Har du avlagt en högskoleexamen, men vill studera vidare? 

Högutbildade invandrares tidigare studier och examina försöker man identifiera och erkänna möjligast snabbt. För detta finns ett särskilt program, Supporting Immigrants in Higher Education in Finland (SIMHE). SIMHE strävar till att

 • flexibelt identifiera och erkänna tidigare studier
 • informera om lämpliga högskoleutbildningar
 • stöda anpassningen till det finländska samhället.

SIMHE-handledningen kan vara till nytta för personer med invandrarbakgrund, som redan har genomfört högskolestudier och för dem som är intresserade av att inleda högskolestudier.

Din utbildningsbakgrund, dina behov och önskemål om fortsatta studier utreds i ett personligt handledningssamtal. Ta med dig dina examensbetyg i original för att försnabba och effektivera handledningen.

Mer information på Utbildningsstyrelsens webbplats

Högskolor som erbjuder SIMHE-tjänster

För tillfället erbjuder följande högskolor SIMHE-tjänster i Finland:

 • Helsingfors universitet
 • Åbo universitet (Turun yliopisto)
 • Jyväskylä universitet
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Karelia ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Högskolor i Tammerfors (i KORKO-projektet)
 • Arcada yrkeshögskolan.

Högskolorna beslutar om erkännande av tidigare kunnande. Om beslut för områden som kräver särskilda tillstånd, som till exempel inom social- och hälsovårdsbranschen, svarar de behöriga myndigheterna.

Vem kan utnyttja SIMHE-tjänsterna?

Om du är invandrare och har uppehållstillstånd i Finland, kan du utnyttja SIMHE-tjänsterna. Handledningen ges huvudsakligen på finska och engelska. Om du har behov av en tolk, kan du i samband med att du anmäler dig meddela om detta.

Se SIMHE-kontaktuppgifter i högra kolumnen.