Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Grundläggande utbildning för invandrare

Grundläggande utbildning för invandrare 

En invandrare eller asylsökande som bor i Finland och som är läropliktig har rätt till motsvarande undervisning som en finländare. Invandraren placeras på en sådan klassnivå, som motsvarar hens ålder, kunskaper och färdigheter. En ny elev kan vid behov få stödundervisning i olika läroämnen.

I vissa kommuner kan du som invandrare delta i förberedande undervisning för grundläggande utbildning. I de förberedande grupperna läser du finska eller svenska och lär dig viktiga begrepp inom andra läroämnen. Då du har uppnått en tillräcklig språkkunskap, kan du flytta över till den egentliga grundläggande utbildningen.

Du får mera information om den förberedande utbildningen av den kommun där du är bosatt.

Läropliktsåldern stiger till 18 år från och med 1.8.2021. Detta betyder att om du våren 2021 går i nionde klassen i grundskolan bör du söka dig till fortsatt utbildning i gemensam ansökan eller annan motsvarande ansökan.

Studier på inledningsskedet i grundläggande utbildning för vuxna invandrare

Studierna på inledningsskedet i grundläggande utbildning motsvarar årskurserna 1-6 inom den grundläggande utbildningen. Om du tidigare har studerat till exempel inom:

 • integrationsutbildning för invandrare
 • utbildning för läs- och skrivokunniga invandrare och/eller
 • förberedande undervisning för grundläggande utbildning,

men inte ännu är redo för grundläggande utbildning, kan du delta i studier på inledningsskedet för vuxna. I studierna får du de kunskaper och färdigheter, som krävs för att klara av att studera i den egentliga grundläggande utbildningen för vuxna eller i annan utbildning.

Grundläggande utbildning för vuxna invandrare 

Grundläggande utbildning för vuxna motsvarar årsklasserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen. Efter att du har genomfört studierna kan du söka till gymnasie- eller yrkesutbildning. Du får en personlig studieplan, som innehåller uppgifter om dina tidigare studier samt de kunskaper och färdigheter som du skaffat på annat sätt. Studierna varar cirka två år.

Inom grundläggande utbildning för vuxna kan du:

 • genomföra lärokursen för grundläggande utbildning och få ett avgångsbetyg för den grundläggande utbildningen
 • avlägga läroplikten
 • läsa enskilda läroämnen inom den grundläggande utbildningen
 • höja dina vitsord på den grundläggande utbildningens avgångsbetyg
 • genomföra studier på inledningsskedet i grundläggande utbildning för vuxna.

Du kan få grundläggande undervisning för vuxna om du:

 • inte har fullgjort grundläggande utbildning eller är läropliktig
 • behöver ett avgångsbetyg över den grundläggande utbildningen för att kunna fortsätta studera på andra stadiet
 • är en vuxen invandrare och vill förkovra dig i färdigheter som hör till inledningsskedet för den grundläggande utbildningen, såsom i läsning, skrivning, matematik och i basuppgifter om det finländska samhället.

Du kan studera vid vuxengymnasier eller folkhögskolor

Vid de flesta vuxengymnasier kan du börja studera inom grundläggande utbildning året om. Anmäl dig till studierna i månadsskiftet maj-juni och i början av augusti eller januari. Kontrollera den exakta ansökningstiden av vuxengymnasiet. Det är också möjligt att börja studera då en ny period inleds, eftersom studierna är indelade i 5-6 perioder. I de största vuxengymnasierna finns särskilda grundskolelinjer för invandrare.

Grundskolelinjerna vid folkhögskolorna inleds vanligen på hösten. Läs mera om folkhögskolorna.