Skip to content

Ansökan till finskspråkig yrkeslärarutbildning 5.1.2021 kl. 08:00 – 21.1.2021 kl. 15:00. Ansökan till svenskspråkig yrkeslärarutbildning 1.3-19.3.2021.
Läs mera om ansökan till yrkeslärarutbildningen.

Den första gemensamma ansökan till högskolor ordnas 7.1 kl. 8 – 20.1 kl. 15. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet. Se utbildningarna.

 

Förberedande utbildningar för invandrare

Tionde klassen | Handledande utbildning för yrkesutbildning – VALMA | Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning – LUVA | Utbildning som förbereder för högskoleutbildning

Efter den grundläggande utbildningen kan du söka till följande förberedande utbildningar:

 • tionde klassen (påbyggnadsutbildning efter grundläggande utbildning)
 • handledande utbildning för yrkesutbildning – VALMA
 • utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasium – LUVA

Ansökningstiden till alla förberedande utbildningar infaller i maj-juli. Bekanta dig med anvisningarna för ansökan.

Om du redan har tillräckliga studie- och språkfärdigheter, kan du söka i gemensam ansökan med avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen till yrkesinriktade grundexamina eller gymnasieutbildning.


Tionde klassen

Efter den grundläggande utbildningen kan du söka till påbyggnadsundervisningen (tionde klassen), som varar ett läsår. På tionde klassen kan du läsa samma läroämnen som i grundskolan. Du kan delta i olika förberedande studier och bekanta dig med arbetslivet. Du kan dessutom höja dina tidigare vitsord i den grundläggande utbildningen.

Undervisningen på tionde klassen ges på finska eller svenska. Du bör alltså klara av något av dessa språk för att kunna studera på tionde klassen.

Du söker till tionde klassen efter den egentliga gemensamma ansökan på våren. Du kan söka med avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen för i år eller föregående år.

Efter tionde klassen kan du söka i gemensam ansökan till grundläggande yrkesutbildning eller gymnasieutbildning.

Läs mera om tionde klassen. 


Handledande utbildning för yrkesutbildning – VALMA

Du kan söka till VALMA-utbildning, om  du vill förbättra dina möjligheter att delta i yrkesutbildning och samtidigt förkovra dig i svenska språket. Du bör ha grundkunskaper i svenska, eftersom utbildningen i sin helhet ordnas på svenska.

Du kan söka till VALMA-utbildningen om du har fullgjort grundläggande utbildning eller motsvarande utbildning. Läroanstalterna kan dessutom anta en person, som den anser att har tillräckliga förutsättningar för att klara av studierna.

Läs mera om VALMA-utbildningen


Utbildning som förbereder invandrare för gymnasium – LUVA

Inom utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) får du språkfärdigheter och andra färdigheter som behövs för att inleda gymnasiestudier.

Du kan söka till LUVA-utbildning, om du

 • är invandrare eller har ett främmande språk som modersmål
 • har grundskolans avgångsbetyg eller ett betyg över motsvarande lärokurs eller annars anses ha motsvarande kunskaper och färdigheter
 • inte har tillräckliga språkliga färdigheter för att klara av gymnasiestudier på svenska
 • har för avsikt att fortsätta studera vid gymnasiet efter LUVA-utbildningen
 • inte har avlagt en yrkesinriktad examen, studentexamen eller högskoleexamen.

OBS! Den som söker till utbildningen ska ha ett uppehållstillstånd.

Du får mera information om antagningsgrunderna i beskrivningen av utbildningen eller direkt av läroanstalterna.

Läs mera om LUVA-utbildningen


Utbildning som förbereder invandrare för högskolestudier

I den förberedande utbildningen för högskolestudier läser du finska eller svenska och förbättrar dina möjligheter att avlägga en finländsk högskoleexamen.

Den förberedande utbildningen innebär inte att du får en studieplats inom en utbildning som leder till högskoleexamen. Om du vill avlägga en examen bör du ansöka om studieplats via ett normalt ansökningsförfarande, till exempel via gemensam ansökan till högskolor.

Inom den förberedande utbildningen förbättrar du dina språk- och studiefärdigheter och ökar samtidigt dina möjligheter att:

 • studera för en finländsk högskoleexamen
 • göra framsteg i dina högskolestudier och genomföra arbetspraktikperioder som hör till studierna
 • sysselsätta dig i Finland efter att du avslutat dina studier.

Vill du veta mera om utbildning som förbereder för högskolestudier?

Högskolorna ger ytterligare information om den förberedande utbildningen och om hur du söker till utbildningen.