Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Frågor om ansökan och antagning till högskolor direkt till högskolornas ansökningsservice

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Till utbildningar efter den grundläggande utbildningen söker man nästa vår i den nya gemensamma ansökan. Ansökningstiden är 22.2-22.3.2022.
Ansökan ordnas i nya Studieinfo. Läs mer om den nya gemensamma ansökan och antagningskriterierna.

Ansökan till finsk- och engelskspråkig yrkeslärarutbildning 4–20.1.2022. Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och utbildningsutbudet.

 

Tillgänglighet och stöd i studierna

Läroanstalterna och högskolorna har som mål att erbjuda tillgängliga studiemiljöer och undervisning för alla.

Du kan få individuellt stöd till exempel genom studiehandledning och studerandes välmåendeservice, som består av kurator-, studiepsykolog- eller hälsovårdarmottagningar. Du kan också få handledning och stöd för dina studier och framskridandet i dina studier. Stödformerna varierar enligt läroanstalt och högskola.

Du har rätt att få undervisning, att lära dig och studera enligt din egen förmåga och dina förusättningar. Under vissa förutsättningar har du rätt till personlig hjälp, speciella hjälpmedel eller andra motsvarande stödtjänster. Meddela i tid om eventuella hinder och behov för att få tillgång till tjänsterna.

I undervisningen beaktas:

 • Individuell undervisning och handledning
 • Studerandes deltagande och välmående
 • Fungerande växelverkan
 • Läroanstaltens utrymmen och omgivning
 • Informationsteknik, kommunikation och läromedel anpassade för alla

Varje läroanstalt och högskola har en person eller en enhet som ansvarar för tillgänglighetsfrågor i samband med antagning och studier. De berättar vid behov noggrannare om läroanstaltens och högskolans tillgänglighetsfunktioner. Du får mera information om tillgängliga studier och stöd för studierna i läroanstalternas och högskolornas utbildningsbeskrivningar i Studieinfo.

Specialarrangemang i studentexamen

Bekanta dig med  Studentexamensnämndens anvisningar om du behöver specialarrangemang i studentexamen.

Meddela på förhand om eventuella specialarrangemang, gärna redan i det skedet då du påbörjar dina gymnasiestudier. Läkar- eller annat intyg ska förses med underskrifter och nödvändiga utlåtanden.

Behovet av specialarrangemang kan endast i särskilda fall inverka höjande på ett studentexamensvitsord eller ge befrielse från till exempel ett hörförståelseprov.

Specialarrangemang i urvalsprovet

Om du har ett godtagbart skäl för specialarrangemang beaktas det vanligen utgående från ett läkarintyg och olika sakkunnigutlåtanden.

Bekanta dig med läroanstalternas och högskolornas anvisningar om inträdesprovet och informationen om tillgänglighet och specialarrangemang i god tid före inträdesprovsdagen. Meddela i god tid om dina eventuella behov till läroanstalten eller högskolan.

Observera att högskolorna har angett ett särskilt sista datum för när anmälan om specialarrangemang. Du hittar anmälningsblanketten på högskolornas webbsidor. Mera information ges också på yrkeshögskolornas ansökningsservice eller universitetens ansökningsservice.

Celia-biblioteket omarbetar vid behov urvalsprovsböcker till en mera tillgänglig form för dem som på grund av ett läshinder inte kan använda sig av en vanlig bok. Läs mera om Celias tjänster.

Specialarrangemang i studierna eller tentamina

Möjlighet till individuella studiearrangemang utgör en del av tillgängliga studier. Som studerande kan du ansöka om specialarrangemang för studierna på grund av till exempel hörsel- eller synskada, hjärnskada eller rörelsehinder, läs- eller skrivsvårigheter. Specialarrangemangen kan vara bland annat tilläggstid i tentamina, muntlig tentamen, ett ostört utrymme eller möjlighet att använda dator.

Läs mera i läroanstalternas och högskolornas beskrivningar av utbildningarna eller på deras webbsidor.

Tillgängliga webbtjänster och IT-utrustning

Läroanstalterna och högskolorna strävar till att eventuellt undervisningsmaterial på nätet är så tillgängligt som möjligt och försöker placera datamaskiner och andra apparater och möbler med beaktande av olika användare. Användningen av IT- och kommunikationsteknik används i allt högre grad i läroanstalternas och högskolornas undervisning. Ofta innebär det också att undervisningen och studierna är mera tillgängliga då de är oberoende av tid och plats. Läroanstalterna och högskolorna bör beakta anvisningar för tillgänglighet (till exempel WCAG 2.0) och försäkra sig om att alla kan använda sig av olika digitala tjänster och har tillgång till undervisningen. Det lönar sig att också själv vara aktiv och att berätta om sina önskemål och behov.

Allmän tillgänglighet och utrustning i läroanstalten

Alla borde kunna röra sig och fungera i läroanstalten eller högskolan. Detta innebär:

 • att man obehindrat kan röra sig på gården och parkeringar
 • att man lätt kommer in i byggnaderna
 • att man kan röra sig utan hinder i läroanstalten (bland annat hissar och tillgängliga wc-utrymmen)
 • att hörselomgivningen är god
 • att direktiv och skyltar är tydliga.

Bekanta dig på förhand med trafik- och parkeringsarrangemangen på den ort där du deltar i inträdesprovet. Du hittar ofta kartor, rutter och parkeringsplatser bland annat på läroanstaltens eller högskolans webbsidor eller via olika karttjänster på Internet. Mera information kan du få direkt av läroanstalterna eller när det gäller högskoleutbildningen antingen på yrkeshögskolornas ansökningsservice eller universitetens ansökningsservice.

Studiesociala förmåner och stöd

En handikappad studerande kan också få olika tjänster och stödformer via FPA eller sin egen hemkommun.

Kommunen kan erbjuda följande stödåtgärder:

 • personlig hjälp
 • transporttjänster
 • handikapptjänster för boende
 • hjälpmedel.

FPA kan erbjuda följande stöd:

 • yrkesinriktad rehabilitering
 • hjälpmedel som underlättar studier och arbete för gravt handikappade
 • rehabiliteringspenning
 • tolkningstjänster.

Du får mera uppgifter om olika stödåtgärder och stödtjänster av handikapporganisationerna, FPA och av din hemkommun.

Tillgängliga läromedel kan beställas

Om du studerar i yrkeshögskola, högskola eller universitet kan du låna kursböcker avgiftsfritt via Celia. Läs mera på Celias webbplats.

Celia erbjuder också läromedel och läroböcker för vuxenstudier. Bekanta dig närmare med Celias tjänster.

Läroböcker för grund- och andra stadiet kan köpas i Celias Oppari-näthandel.