Skip to content

Alla utbildningar i gemensam ansökan till högskolor samt de flesta utbildningar i högskolornas separata ansökningar hittar du nu i nya Studieinfo.

Klicka här och läs mera om vilka högskoleutbildningar som finns i nya Studieinfo och vilka du fortafarande hittar i gamla Studieinfo.

Studiesociala förmåner och studerandeavgifter

Förmåner och avgifter för läropliktiga studerande på andra stadiet | Förmåner och avgifter för andra än läropliktiga studerande på andra stadiet | Examensinriktad utbildning vid högskola | Läsårsavgift för sökande utanför EU/EES | Öppen yrkeshögskola | Öppet universitet | Högskolornas fortbildning | Folkhögskolor Arbetar- och medborgarinstitut | Sommaruniversitet

Förmåner och avgifter för läropliktiga studerande på andra stadiet 

Läropliktsåldern har stigit till 18 år från och med augusti 2021. Läroplikten utgår då den unga fyller 18 år eller då hen före detta avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesinriktad examen). Utbildningen för läropliktiga är avgiftsfri.

Avgiftsfri läropliktsutbildning 

För den studerande inom läropliktsutbildning är följande avgiftsfria:

 • undervisningen (såsom hittills)
 • en daglig måltid (såsom hittills)
  • måltiderna inom studier på heltid är inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen och utbildning som handleder för yrkesutbildning avgiftsfria de dagar som studerande är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren har anvisat. Utbildningsplatsen kan också vara en arbetsplats. De som deltar i läroavtalsutbildning har inte rätt till en avgiftsfri måltid.
 • nödvändiga läroböcker och annat material som behövs i undervisningen
 • arbetsredskap, arbetskläder och arbetsmaterial som behövs i undervisningen
 • de fem proven som förutsätts för att avlägga studentexamen och eventuella omtagningar av underkända prov i studentexamen
 • minst sju kilometer långa skolresor
 • i vissa specialfall också inkvarterings- och resekostnader.

De nya bestämmelserna om avgiftsfriheten har trätt i kraft 1.8.2021.

När förverkligas avgiftsfriheten inte?

I det följande listas de omständigheter då avgiftsfriheten inte förverkligas:

 • Den studerande står själv för musikinstrument, idrottsredskap eller andra motsvarande redskap och tillbehör som behövs i utbildningar som betonar särskilda intressen och som är avsedda för den studerandes personliga bruk och kan användas också utanför undervisningen.

 • Om den studerande har avlagt gymnasiets lärokurs och studentexamen eller yrkesinriktad examen eller motsvarande utländska studier.

 • Om den studerande våren 2021 har avlagt påbyggnadsundervisning inom grundläggande utbildning, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning eller utbildning som handleder för yrkesutbildning.
 • Om den studerande samtidigt genomgår yrkesutbildning och gymnasiets lärokurs upphör rätten till avgiftsfri utbildning när den studerande har avlagt yrkesinriktad examen och studentexamen, dock senast vid utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Förmåner och avgifter för andra än läropliktiga studerande i utbildningar på andra stadiet 

För den studerande är följande avgiftsfria:

 • undervisningen
 • en daglig måltid
  • måltiderna inom studier på heltid är inom utbildning för yrkesinriktad grundexamen och utbildning som handleder för yrkesutbildning avgiftsfria de dagar som studerande är närvarande på en utbildningsplats som utbildningsanordnaren har anvisat. Utbildningsplatsen kan också vara en arbetsplats. De som deltar i läroavtalsutbildning har inte rätt till en avgiftsfri måltid.

Av studerande kan uppbäras kostnader för läromedel och tillbehör som den studerande får behålla efter att utbildningen har avslutats.

Studierna för yrkesexamen eller specialyrkesexamen kan vara avgiftsbelagda i och med att utbildningsanordnaren har rätt att uppbära skäliga studerandeavgifter.

Gymnasieutbildningen för unga och vuxna är avgiftsfri då den studerande avlägger hela gymnasiets lärokurs. Av ämnesstuderande i vuxengymnasier kan studerandeavgifter uppbäras.

Att avlägga studentexamen är avgiftsbelagd för andra än läropliktiga studerande. Grundavgiften är 14 euro och avgiften för varje enskilt prov är 28 euro.

Yrkesutbildning för yrkesinriktad grundexamen eller handledande utbildning är avgiftsfri. Avgift kan dock tas ut för läromedel och material som den studerande får behålla efter avslutad utbildning. Yrkesutbildning för yrkesexamen eller specialyrkesexamen kan vara avgiftsbelagd.

För boende i läroanstaltens internat kan läroantalten begära en avgift.

Examensinriktad utbildning vid högskolor

Studierna för en yrkeshögskole- eller en universitetsexamen är avgiftsfria. Utbildningar på främmande språk är avgiftsfria för EU- och EES-ländernas medborgar.

Måltidsstöd för högskolestuderande

Om du avlägger examen får du måltidsstöd, vilket innebär förmånligare måltider.

Du kan få måltidsstöd för:

 • lägre högskoleexamen
 • högre högskoleexamen
 • yrkeshögskoleexamen
 • högre yrkeshögskoleexamen
 • ett program vid högskola för yrkes- eller specialiseringsutbildning som ger rätt till studiestöd.

Du får måltiden till rabatterat pris med studerandekortet eller FPA:s måltidsstödkort.

Läs mera om måltidsstödet på FPA:s webbplats

Läsårsavgifter för sökande utanför EU/EES

Yrkeshögskolorna och universiteten tar ut läsårsavgifter av studerande som avlägger en lägre eller en högre högskoleexamen på annat språk än finska eller svenska.

Läs mera om läsårsavgifterna

Öppen yrkeshögskola

Studieavgiften inom den öppna yrkeshögskolan kan variera enligt studieperiod, termin eller år och yrkeshögskola. Läs mera om eventuella avgifter på yrkeshögskolornas webbplatser.

Öppet universitet

Undervisningen inom det öppna universitetet är avgiftsbelagd. Avgiftens storlek är beroende av kursens längd och antal studiepoäng. Förutom avgifter för själva studieperioden kan det finnas material- och andra avgifter. Det kostar dessutom att avlägga tentamen.

Högskolornas fortbildning

Fortbildningen vid yrkeshögskolorna och universiteten är avgiftsbelagd. Mer information ger högskolorna.

Folkhögskolor

Vid folkhögskolorna finns både avgiftsbelagd och avgiftsfri utbildning. Dessutom kan det finnas avgifter för läromedel, boende och måltider. Folkhögskolorna ger mer information om avgifter och kostnader.

Folkhögskolornas utbildningar som är avsedda för läropliktiga är avgiftsfria på samma sätt som för utbildningar på andra stadiet.

Arbetar- och medborgarinstitut

Kurserna vid arbetar- och medborgarinstituten är avgiftsbelagda.

Sommaruniversitet

Studier vid sommaruniversitet är avgiftsbelagda.