Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Om du redan har en examen

Om du redan har avlagt en yrkesinriktad examen eller en högskoleexamen, kan du ändå söka till både yrkesutbildning och högskoleutbildning.

Du kan söka till yrkesutbildning

Om du redan har avlagt en yrkesinriktad examen eller en högskoleexamen, kan du söka till yrkesutbildning via läroanstalternas kontinuerliga ansökan (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina). Du kan inte söka via gemensam ansökan till yrkesinriktade grundexamina.

Via kontinuerlig ansökan kan läroanstalterna anta nya studerande året om och fastställa egna utbildningsvisa ansökningstider. Läroanstalterna beslutar dessutom om ansökningsförfarandet och antagningsgrunderna. Du får mera information om ansökningsförfarandet av läroanstalterna.

Du kan också avlägga en yrkesinriktad examen som läroavtalsutbildning.

Vad kan jag studera inom yrkesutbildning

Läs mera om kontinuerlig ansökan

Du kan söka till högskolor

I Studienfo hittar du alla utbildningar som leder till examen. Du söker till högskolor antingen via gemensam ansökan eller via separat ansökan. Information om ansökningstider, ansökningsförfarande och antagningsgrunder finns i utbildningsbeskrivningarna.

I gemensam ansökan till högskolor kan du söka till både yrkeshögskolor och universitet och sammanlagt till sex olika utbildningar. I gemensam ansökan ingår både lägre och högre högskoleexamina. Trots att du redan har avlagt en examen gör du din ansökan på samma sätt som de som söker sin första studieplats. För att förbättra möjligheterna för dem som söker sin första studieplats finns en kvot för förstagångssökande.

Läs mera om ansökan till högskolor

Kvot för förstagångssökande

Högskolorna reserverar en del av nybörjarplatserna för sökande som inte har en tidigare studieplats vid en högskola.

  • Du är inte en förstagångssökande om du:
    • redan har avlagt en finländsk högskoleexamen eller
    • tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen som började hösten 2014 eller senare i finländsk högskola (gäller även ansökan om överflyttning).

Läs mera om kvoten för förstagångssökande