Skip to content

Universitetens urvalsprov i YH-systemet

Denna anvisning är avsedd för sökande till universitet i högskolornas andra gemensamma ansökan våren 2020, som söker till sådana ansökningsobjekt där yrkeshögskolornas urvalsprovsystem används. Uppgifter om ditt eget ansökningsobjekt hittar du på universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser (se punkt 9 Ändrade antagningsgrunder och anvisningar för urvalsprovet på universitetens webbplatser).

Om du söker till en yrkeshögskola ska du läsa instruktionerna för användning av YH-systemet på adressen https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/framsida/

Anvisningen uppdaterad 2.6.2020.

Våren 2020 använder flera universitet Yrkeshögskolan Metropolias system för urvalsprov på distans, som ursprungligen planerats som en plattform för det gemensamma urvalsprovet till yrkeshögskolorna.

Universiteten använder

 • antingen YH-urvalsprovet som ordnas 4.6.2020 som ett förhandsgallringsprov som en del av de egna ansökningsprocesserna eller
 • ordnar egna urvalsprov i YH-system under andra dagar

I den här anvisningen beskrivs de två alternativen enligt följande: YH-urvalsprovet som ordnas 4.6 och universitetens egna urvalsprov som ordnas i YH-systemet under andra dagar

Läs mer om ofta ställda frågor om antagning av studerande på Unifis webbplats: https://www.unifi.fi/uutiset/fragor-och-svar-om-antagningen-av-studerande/

 

Innehållsförteckning

 1. Ett digitalt urvalsprov som arrangeras på distans
 2. Kallelse till urvalsprovet
 3. Inloggning till provet
 4. Krav på utrustning och nät
 5. Urvalsprovets innehåll och längd
 6. Förberedelser inför urvalsprovet och instruktioner
 7. Andra skede
 8. Ofta ställda frågor om YH-urvalsprovsystemet
 9. Ändringar i antagningsgrunderna och anvisningar för urvalsprovet på universitetens webbplatser

 

 

1.    Ett digitalt urvalsprov som arrangeras på distans

Ett digitalt urvalsprov är ett digitalt prov som utförs självständigt på egen dator.

Alla som anmält sig till ett visst urvalsprov utför provet under samma provdag. Man kan inte utföra provet vid någon annan tidpunkt. YH-urvalsprovet som vissa av universitetens ansökningsobjekt använder som förval ordnas 4.6.2020. Exakta provtidpunkter för urvalsprov som ordnas i universitetens egna YH-system finns på universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser (se punkt 9 Ändringar i antagningsgrunderna och anvisningar för urvalsprovet på universitetens webbplatser).

Utgångspunkten är att alla sökande kan delta i urvalsprovet (se behörighet). Kallelsen till urvalsprovet skickas till alla som sökt till ansökningsobjektet. Om du blir antagen på basis av betyg behöver du inte delta i urvalsprovet. Om du ändå vill ha en chans att bli antagen till ett eventuellt högre ansökningsmål bör du delta i urvalsprovet.

Vid misstanke om fusk kan en yrkeshögskola eller universitet efter urvalsprovet be den sökande om en utredning om saken. Om det uppdagas att den sökande har fuskat underkänns urvalsprovsprestationen (Förvaltningslagen 434/2003 31 § och 50 §). Om studierätten har erhållits genom fusk kan den dras in också efter att studieplatsen har mottagits.

Vid urvalsprovet bedöms färdigheter för högskolestudier. YH-urvalsprovet 4.6.2020 förutsätter inga förberedelser och har inget förhandsmaterial och inga förhandsuppgifter. Universitetens egna urvalsprov som ordnas i YH-systemet kan innehålla förhandsmaterial. Mer information hittar du i urvalsgrunderna som publicerats av ansökningsobjekten samt på universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser (se punkt 9 Ändrade antagningsgrunder och anvisningar för urvalsprovet på universitetens webbplatser).

2.    Kallelse till urvalsprovet

Du får en personlig kallelse till urvalsprovet tre vardagar före provet till den e-postadress som du uppgav när du ansökte i Studieinfo. Dessutom får du en kallelse till att logga in på din Min Studieinfo. Till YH-provet som ordnas torsdag 4.6.2020 får du en kallelse per e-post 1.6.2020. Universiteten och de gemensamma antagningarna kan även informera sökandena med egna meddelanden som innehåller anvisningar. Kolla e-posten som du uppgett på ansökningsblanketten och glöm inte bort att kolla skräpposten. Byt inte e-postadressen som du tidigare uppgett på ansökningsblanketten.

Om du har ansökt till både en yrkeshögskola och ett ansökningsobjekt vid ett universitet som använder YH-urvalsprovet 4.6 i sin förhandsgallring utför du urvalsprovet 4.6.2020 och får endast en kallelse. Din prestation beaktas för alla dina ansökningsobjekt.

Sökande till ansökningsobjekt vid universitet som använder YH-urvalsprovet utför provet på eftermiddagen från kl. 14–16. Om du däremot utöver ansökningsobjekt vid universitet som använder YH-urvalsprovet även har sökt till ett ansökningsobjekt vid yrkeshögskolorna och du på ansökningsblanketten anmält dig till ett av YH-urvalsprovets provtillfällen på förmiddagen, utför du provet på förmiddagen från kl. 9–11. Kontrollera tidpunkten för ditt urvalsprov i e-postmeddelandet som skickas till dig.

 

Exempel:

Sökanden har ansökt till två ansökningsobjekt vid yrkeshögskola och ett ansökningsobjekt vid universitet, som använder YH-urvalsprovet 4.6. Sökanden har valt att utföra provet på förmiddagen då hen sökt till yrkeshögskolan. Sökanden får endast en kallelse, eftersom provet är det samma. Sökanden utför provet på förmiddagen i enlighet med det tidpunkten för utförandet av det ursprungliga YH-urvalsprovet. Sökanden har utöver detta även sökt till ansökningsobjekt vid två andra universitet, där ett eget prov i YH-systemet används i bägge fallen. Sökanden får separata kallelser för dessa urvalsprov. Totalt får sökanden alltså tre olika kallelser, eftersom hen ska utföra tre olika prov.

Urvalsprovets längd beror på vilka ansökningsmål du har ansökt till. Sökande som endast ansöker till universitetens ansökningsobjekt där YH-urvalsprovet används kallas till provet som utförs på eftermiddagen 4.6.2020.

Om du har sökt till ansökningsobjekt vid universitet som ordnar egna urvalsprov i YH-systemet, får du egna kallelser för dessa där tidpunkten för provet uppges.

Du får ett e-postmeddelande med information om

 • vilket urvalsprov kallelsen gäller
 • din personliga inloggningstidpunkt
 • din personliga inloggningslänk

Obs! I kallelsen du fått per e-post ser du direkt din personliga inloggningstidpunkt. Din inloggningstidpunkt uppdateras alltid fredagskvällar i Min Studieinfo. Om ditt urvalsprov ordnas i början av veckan på måndag eller tisdag uppdateras din personliga inloggningstidpunkt i Min Studieinfo först på fredagskvällen.

3.    Inloggning till provet

Du kan logga in till urvalsprovet endast via en personlig inloggningslänk.

Du får en kallelse till urvalsprovet per e-post till den e-postadress som du uppgav när du ansökte i Studieinfo tre dagar före urvalsprovet. Inloggningslänken är också tillgänglig i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo. Meddelandet innehåller:

 • personlig inloggningslänk till urvalsprovet – Du kan logga in till urvalsprovet endast via en personlig inloggningslänk
 • Din personliga inloggningstid till urvalsprovet

YH-urvalsprovet som ordnas torsdagen den 4 juni börjar kl. 14–16. Om du också söker till en yrkeshögskola och ursprungligen har anmält dig till förmiddagens YH-urvalsprov, kallas du till förmiddagens prov den 4 juni 2020 som börjar kl. 9–11.

Du hittar din egen inloggningstid i kallelsen till urvalsprovet som skickats till dig per e-post. Börja med inloggningen till provet i tid. Ditt prov börjar 10 minuter efter din personliga inloggningstid. Du får använda hela provtiden oberoende av din anmälda inloggningstid.

Inloggningen till universitetens egna prov i YH-systemet är differentierad och ska göras vid den tidpunkt som står i kallelsen du har fått. Du har hela provtiden till ditt förfogande, oberoende av inloggningstiden som du har fått.

Påbörja inloggningen till provet i tid vid den tidpunkt som du tilldelats. Inloggningen kräver stark identifiering, vilket sker genom tjänsten Suomi.fi (mera information Suomi.fi). Du kan identifiera dig antingen med personliga bankkoder eller mobilcertifikat. Även sökande som saknar finsk personbeteckning eller möjlighet till stark identifiering kan logga in.

Efter detta ska du vänta på att provet inleds. Provet inleds vid den tidpunkt som meddelats.

Universitetens egna prov i YH-systemet kan infalla samma dag vid samma klockslag. Du får en separat kallelse per e-post till varje prov. Före du deltar i provet ska du välja vilket prov du loggar in för att utföra. Via Studieinfo kan du även logga in i autentiseringsvyn där du kan välja vilket prov du utför bland alla tillgängliga prov.

Om du försenar dig från den inloggningstidpunkt som du tilldelats blir du tillagd i inloggningskön för försenade. (se ytterligare information i punkt 8 Ofta ställda frågor)

Här följer några tips om du har problem med att logga in:

 1. Använd dator för att utföra provet (inte surfplatta eller annan mobilapparat).
 2. Prova att utföra provet i en annan webbläsare (en lista över rekommenderade webbläsare finns i punkt 4. Krav på utrustning och nätförbindelse).
 3. Kontrollera att webbläsaren du använder är uppdaterad.
 4. Diverse insticksprogram eller tillägg i webbläsaren, s.k. reklamblockerare (ad-blocker m.fl.), kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du kopplar bort dem innan du loggar in på provet. Anvisningar för hur du kan koppla bort/ta tilläggen ur bruk finns under Ofta ställda frågor.

4. Krav på utrustning och nät

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen dator. Du måste försäkra dig om att du på urvalsprovsdagen har tillgång till en dator som uppfyller kraven. Man kan inte utföra urvalsprovet på en telefon eller pekplatta.

För att urvalsprovet ska fungera måste man använda en lämplig webbläsare.

Provsystemet stöder uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Internet Explorer 11
 • Safari

Även andra moderna webbläsare kan fungera.

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare.

Systemet har omfattande testats med följande operativsystem:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Du måste också ha en tillförlitlig internetanslutning. Observera att du själv ansvarar för att internetanslutningen fungerar.

5.    Urvalsprovets innehåll och längd

Urvalsprovets innehåll och längd beror på vilka ansökningsmål du har ansökt till. Mer information finns i antagningsgrunderna som publicerats av universiteten (se punkt 9 Ändringar i antagningsgrunderna och anvisningar för urvalsprovet på universitetens webbplatser).

Urvalsprovet kan bestå av en eller flera delar. Du avlägger vid ett och samma tillfälle alla de delar som hör till dina ansökningsmål i samma urvalsprov. I YH-urvalsprovet som ordnas den 4 juni ingår såväl gemensamma delar avsedda för alla sökande som egna delar för olika utbildningsområden (mer information i delen https://www.ammattikorkeakouluun.fi/sv/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/).

Varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Om urvalsprovet utgörs av flera delar kan du utföra urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts.

Språket fastställs utgående från hur ansökningsobjektets språk har fastställts i antagningsgrunderna. Om du redan i ansökningsskedet har uppgett språket för utförandet av urvalsprovet ska du välja detta språk.

Individuella arrangemang

Det är möjligt att använda två slags individuella arrangemang vid urvalsprovet:

 • Tilläggstid, som fastställs separat för varje urvalsprov. Tilläggstidens längd har meddelats de sökande som beviljats tilläggstid.
 • Alternativa innehåll för sökande som använder skärmläsningsprogram eller förstoringsprogram

Sökande får information per e-post om individuella arrangemang och tilläggstid före urvalsprovet.

6.    Förberedelser inför urvalsprovet och instruktioner

Hur man förbereder sig för urvalsprovet

 • Du måste ha en dator som uppfyller kraven på utrustning och en tillförlitlig internetanslutning (se 4 Krav på utrustning och nät).
 • Testa i god tid före urvalsprovet att du har tillgång till internet på datorn du använder för att utföra provet och att strömförsörjningen till din dator är säkrad. Observera att du själv ansvarar för att internetanslutningen fungerar.
 • Försäkra sig om att den e-postadress som du uppgett i tjänsten Min Studioinfo är riktig och håll koll på e-posten. Se till att det finns tillräckligt med utrymme i din e-post. Kolla även skräpposten.
 • Försäkra dig om att du fått kallelsen till urvalsprovet per e-post tre dagar före urvalsprovet. Om du inte har fått en kallelse, se punkt a.
 • Försäkra dig om att du har en personlig inloggningslänk och en personlig inloggningstidpunkt.
 • Du loggar in i provet med stark autentisering i tjänsten Suomi.fi (mera information https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-identifikation/stark-autentisering-for-natarenden).
 • Se till att ha framme de uppgifter du behöver för att autentisera dig.
 • Om du använder en bärbar dator ska du se till att datorn har fungerande strömförsörjning.
 • Ha papper och penna framme för att kunna göra anteckningar.

Anvisningar för urvalsprovet

 • På morgonen före provet inleds ska du testa din internetförbindelse, försäkra dig om strömförsörjningen till din dator och ta fram utrustning för att göra egna anteckningar. Ta även fram information som du behöver för att identifiera dig.
 • Om du använder en bärbar dator ska du se till att datorn har fungerande strömförsörjning.
 • Logga in i provsystemet vid den tidpunkt som tilldelats dig med din personliga inloggningslänk. Då du har identifierat dig ska du vänta på att provet inleds. Stäng inte webbläsaren eller logga inte in på nytt. Vänta i lugn och ro på att provet inleds. Provet inleds vid den tidpunkt som meddelats.
 • Om du missar den inloggningstidpunkt som du blivit tilldelat ska du agera enligt anvisningarna i punkt 3 Inloggning till provet.
 • Välj i början av provet språk för utförandet av provet om systemet ber dig göra detta. Språket fastställs utgående från hur ansökningsobjektets språk har fastställts i antagningsgrunderna. Om du redan i ansökningsskedet har uppgett språket för utförandet av urvalsprovet ska du välja detta språk.
 • Provet kan bestå av en eller flera delar. Beakta att varje del av urvalsprovet ska utföras inom en på förhand bestämd tid. När tiden för delen tar slut stängs delen. Om delen blir på hälft är det den senaste versionen som sparas som ditt svar. Du kan utföra urvalsprovets delar i valfri ordning, men varje del måste slutföras med en gång. Man kan inte gå tillbaka till en del efter det att den har stängts. Följ med hur mycket tid du har kvar för att utföra provet med klockan i det övre högra hörnet i provsystemet.
 • Följ noga anvisningarna för provsystemet.
 • Provsystemet sparar automatiskt dina svar omedelbart efter att du gjort ditt val.
 • Ditt prov avslutas då du utfört alla delar, din provtid upphör eller du själv väljer att avsluta ditt prov och loggar ut ur provet.
 • Då du är klar ska du logga ut ur provsystemet och stänga webbläsaren.
 • Vid eventuella problem ska du se anvisningarna i punkt 8 Ofta ställda frågor

7.    Andra skede

Till proven i det andra skedet av universitetens urvalsprov skickas en kallelse på det sätt som beskrivs i antagningsgrunderna för varje ansökningsobjekt. Proven i andra skedet genomförs inte i YH-systemet. Mer information finns på universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser (se punkt 9 Ändringar i antagningsgrunderna och anvisningar för urvalsprovet på universitetens webbplatser).

8.    Ofta ställda frågor om YH-urvalsprovsystemet

Vad ska jag göra om jag inte fått en kallelse till urvalsprovet tre dagar före urvalsprovet? Var hittar jag i detta fall min personliga inloggningslänk och min personliga inloggningstidpunkt?

Försäkra dig i god tid före urvalsprovet om att den e-adress du uppgett i tjänsten Min Studieinfo är riktig och håll koll på e-posten. Se till att det finns tillräckligt med utrymme i din e-post. Kolla även skräpposten.

Du hittar även din personliga inloggningslänk i tjänsten Min Studieinfo i din egen ansökan. Genom att klicka på länken ser du din personliga inloggningstidpunkt för ditt kommande prov. Beakta att de personliga inloggningstidpunkterna uppdateras i systemet fredagar för samtliga prov under följande vecka. Detta innebär att om ditt prov ordnas exempelvis på måndag eller tisdag, ser du din personliga inloggningstidpunkt genom att klicka på länken i tjänsten Min Studieinfo först på fredagskvällen.

Vad händer om jag försöker logga in före den personliga inloggningstidpunkten som jag blivit tilldelad?

Du kan endast logga in i provet vid den personliga inloggningstidpunkten som du blivit tilldelad. Om du försöker logga in för tidigt visas en väntesida som uppdateras automatiskt då det är din tur att logga in.

Vad ska jag göra om jag missar den tilldelade inloggningstidpunkten?

Du kan även logga in i provet om du försenar dig, men autentiseringsprocessen kan ta mer tid än normalt.

Vänta i lugn och ro på din tur. Stäng inte webbläsaren och logga inte in på nytt.

Obs! Om du blir försenad kan det hända att din provtid redan inletts.

Vad ska jag göra om det blir ett avbrott i min nätförbindelse under provet?

Stäng inte webbläsaren. Uppdatera sidan (Refresh). Fortsätt utföra provet.

Om detta inte hjälper ska du logga in i provet på nytt med din personliga inloggningslänk. Vid behov ska du autentisera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Om webbläsaren har stängts ska du logga in i provet på nytt med din personliga inloggningslänk och autentisera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi.

Efter avbrottet kommer du till den del av provet som du höll på med före avbrottet. Försäkra dig om att dina senaste svar har sparats.

OBS! I båda fallen löper din provtid hela tiden.

Vad ska jag göra om jag av misstag loggar ut ur provsystemet under urvalsprovet?

Logga in på nytt i provet med din personliga inloggningslänk. Vid behov ska du identifiera dig på nytt i tjänsten Suomi.fi. Om webbläsaren stängts ska du logga in provet på nytt med din personliga inloggningskod och autentisera dig på nytt för provet i tjänsten Suomi.fi.

Efter avbrottet startar du på det ställe i provet där du var före avbrottet. Försäkra sig om att dina senaste svar har sparats. OBS! Provtiden löper hela tiden.

Jag kan inte utföra stark autentisering i tjänsten Suomi.fi, vad ska jag göra?

Logga in i provet med din personliga länk. Välj länken ”Jag kan inte autentisera mig” istället för att klicka på ”Gå vidare till autentisering”. Du kan autentisera dig för provet med din personbeteckning.

Jag saknar finländsk personbeteckning, vad ska jag göra?

Logga in i provet med din personliga länk. Du tas vidare till en sida där du kan autentisera dig utan personbeteckning.

Tiden tog slut. Vad hände med mina svar?

Dina svar har sparats automatiskt.

Om min inloggningstidpunkt infaller exempelvis en minut före provet inleds och jag därför hinner påbörja provet först ett par minuter efter att provet inletts, tillgodogörs dessa minuter mig på något sätt?

Inloggningen till provet är differentierad och ska göras vid den tidpunkt som står i kallelsen du har fått. Du har hela provtiden till ditt förfogande, oberoende av inloggningstiden som du har fått.

Kan jag logga in i provet ännu kl. 12.55, om mitt prov ordnas kl. 11–13?

Du kan logga in i ett prov som utförs i YH-systemet (oberoende av din personliga inloggningstidpunkt) under hela provtiden. Din provtid inleds dock i vilket fall som helst vid den inledningstidpunkt för provet som meddelats tidigare.

Vad ska jag göra om min inloggningstidpunkt inte syns då jag klickar på länken i Studieinfo? (bild på finska)

Stäng webbläsaren. Logga in på nytt i ansökningsblanketten i Min Studieinfo och klicka på nytt på din personliga inloggningslänk.

Var finns inloggningslänken i Min Studieinfo? (bild på finska)

Inloggningslänken hittar du i din ansökan i Min Studieinfo. Ansökningen hittar du i delen Ansökningar och mottagning av studieplats. Länken finns i ansökningen i delen Länk till urvalsprovet.

Kan provet utföras utomlands?

Det är tekniskt möjligt att utföra urvalsprovet utomlands, men provsystemet stöder endast utförande av provet i Finland. Detta innebär att man kan vara tvungen att begränsa internettrafiken från utlandet vid eventuella problem och i och med detta inte kan garantera att det är möjligt att utföra provet utomlands.

Vad ska jag göra om jag inte kan logga in med inloggningslänken som jag fått?

Använd dator för att utföra provet (inte surfplatta eller annan mobilapparat). Prova att utföra provet i en annan webbläsare och kontrollera att webbläsaren du använder är uppdaterad (en lista över rekommenderade webbläsare finns i punkt 4. Krav på utrustning och nätförbindelse). Problemet kan även bero på ett antivirusprogram.

Hur kontrollerar jag att jag använder JavaScript och kakor?

Du hittar anvisningar för ibruktagning av JavaScript och kakor i din webbläsare med en nätsökning.

Hur tar jag tillägg ur bruk i webbläsaren?

Se anvisningar för att ta tillägg ur bruk i webbläsaren.

Jag har beviljats tilläggstid för mitt prov. Hur lång tid har jag på mig?

YH-urvalsprovet som ordnas den 4 juni har en tilläggstid på 1/3 av respektive del. Den beviljade tilläggstiden räknas alltid per del. Den totala tilläggstiden för hela provet beror alltså på hur många delar provet innehåller.

Exempel: Delen Matematiska färdigheter är 30 minuter lång. Då är tilläggstiden 10 minuter. Du har sammanlagt 40 minuter på dig att avlägga delen Matematiska färdigheter. Delen Engelska språket är 15 minuter lång. Då är tilläggstiden 5 minuter. Du har sammanlagt 20 minuter på dig att avlägga delen Engelska språket. Den totala tiden för hela provet beror på hur många delar provet innehåller.

Tilläggstiden varierar för universitetens egna urvalsprov i YH-systemet som ordnas andra dagar. De sökande som har beviljats tilläggstid har meddelats om det.

9.    Ändringar i antagningsgrunderna och anvisningar för urvalsprovet på universitetens webbplatser

Aalto-universitetet: https://www.aalto.fi/sv/ansokningsservice/coronavirus-inverkan-pa-studentantagning-vid-aalto-universitetet

Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/studentantagningen-under-coronavirussituationen

Östra Finlands universitet: https://haeyliopistoon.fi/valinnat-2020-muutokset

Jyväskylä universitet: https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/koronavirusohjeistus-jyvaskylan-yliopistossa/lisatietoa-hakijoille

Lapplands universitet: https://www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi

Villmanstrands tekniska universitet: https://www.lut.fi/opiskelu/hakeminen

Försvarshögskolan: https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maanpuolustuskorkeakoulun-toimenpiteet-koronaviruksen-torjuntaan?_101_INSTANCE_8QTbWRA87yvq_languageId=sv_SE

Uleåborgs universitet: https://www.oulu.fi/yliopisto/valintakokeet

Svenska handelshögskolan: https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning

Konstuniversitetet: https://www.uniarts.fi/sv/artiklar/nyheter/antagningen-av-studeranden-pa-varen-2020/

Tammerfors universitet: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/muutokset-opiskelijavalinnoissa

Åbo universitet: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/turun-yliopiston-kevaan-valintakoejarjestelyiden-tiedot

Vasa universitet: https://www.univaasa.fi/hakijat/tietoa/uudet_paivitetyt_valintaperusteet

Åbo Akademi: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/forandrade-kriterier-i-antagningen-2020