Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Utbildningsutbudet i högskolornas första gemensamma ansökan på våren 2022 har publicerats i nya Studieinfo. I vårens första gemensamma ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Bekanta dig med utbildningsutbudet och läs mer om ansökan.

I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Skicka betygskopior till högskolan

Yrkeshögskolor

  • Om du får en studieplats vid en yrkeshögskola, ska du skicka kopior av dina examensbetyg och eventuella arbetsintyg till ansökningsservicen vid yrkeshögskolan senast det datum som yrkeshögskolan meddelar.
  • Yrkeshögskolorna kontrollerar din ansökningsbehörighet genom att jämföra betygskopiorna med de uppgifter som du angett i din ansökan.

Yrkeshögskolorna kontrollerar examens- och arbetsintygen i original i början av studierna.

Antagningen är villkorlig till dess att du har skickat betyget

Antagningen är villkorlig till dess att yrkeshögskolan har kontrollerat examens- och arbetsintygen. Yrkeshögskolan kan häva antagningen om du inte inom utsatt tid skickar betygen eller om du har angett felaktiga uppgifter.

Universitet

  • Om du får en studieplats vid universitetet och du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller efter detta, behöver du i allmänhet inte skicka separata examensbetyg till universitetet, eftersom uppgifterna fås direkt ur studentexamensregistret.
  • Om du har sökt på basis av någon annan examen, kan universitetet utöver meddelandet om att du tar emot studieplatsen be om en bestyrkt kopia av examensbetyget som intyg över din ansökningsbehörighet. Då är antagningen villkorlig tills universitetet har granskat betygen.

Universitetet meddelar dig särskilt om antagningen är villkorlig och ger närmare anvisningar om när och hur du ska skicka betygen.

Antagningen är villkorlig till dess att du har skickat in ditt betyg

Antagningen är villkorlig tills universitet har kontrollerat betygen. Universitetet kan häva antagningen om du inte inom utsatt tid skickar in de betyg som begärs eller om du har angett felaktiga uppgifter i din ansökan. En villkorlig antagning kan också hävas ifall beslutet har grundat sig på preliminära vitsord och de slutliga vitsorden har sänkts.