Skip to content

Ansökan till handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, VALMA) 19.5-21.7.2020. Se utbildningarna 

 

Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser från sluten av juni till mitten av augusti.  Se utbildningar och ansökningstider i tilläggsansökningar.

Kom ihåg att ta emot studieplatsen i god tid. 
Första gemensamma ansökan: ta emot studieplatsen senast 17.7 kl 15.
Andra gemensamma ansökan: ta emot studieplatsen senast 22.7 kl 15.
Se anvisningar gällande mottagande av studieplats och reservplatser. 
Se vanliga frågor om mottagande av studieplats. 

Måste jag betala läsårsavgift?

Är du finsk medborgare?

Ja ⇒ Du behöver inte betala läsårsavgift
Nej⇒ Se följande fråga

Är du gift med en finsk medborgare?

Ett äktenskap med en finsk medborgare avlägsnar inte automatiskt skyldigheten att betala läsårsavgiften. Om du har ett Uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar i Finland (typ av uppehållstillstånd: Perheenjäsen) behöver du inte betala läsårsavgiften.

För att uppehållstillståndskortet ska kunna bekräftas, bör du skicka en kopia av ditt uppehållstillståndskort som bilaga till din ansökan.

Om du bor utomlands och du vill söka till utbildning i Finland, ska du så snart som möjligt ansöka om uppehållstillstånd av Migrationsverket.

Exempel på finländska uppehållstillstånd

d093ad6983fe076131cdad6b6382215cfed6acf9

2474275a7a093f9659007472e7ae499772461f1d

Källa: Migrationsverket.

Mera information:  

Make/maka till finsk medborgare   (Migrationsverket)

Nej ⇒ Se följande fråga

Är du medborgare i en EU-stat eller i en stat inom det europeiska ekonomiska området (EES) eller i Schweiz?

Ja ⇒ Du behöver inte betala läsårsavgift
Nej ⇒ Se följande fråga

Har du ett permanent uppehållstillstånd (P) i Finland eller ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare?

Ja ⇒ Du behöver inte betala läsårsavgiften.

Om du har ett permanent uppehållstillstånd (P) eller ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare (P-EU/EY), behöver du inte betala läsårsavgiften.

För att verifiera ditt uppehållstillstånd ska du till ansökan bifoga en kopia av ditt uppehållstillståndskort. I uppehållstillståndet bör finnas anteckningen P eller P-EU/P-EY. Om du har ett EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare i något annat EU-land, bör du dessutom ansöka om uppehållstillstånd i Finland.

Mera information

Exempel på finländska uppehållstillståndskort 

Källa: Migrationsverket

Nej ⇒ Mitt uppehållstillstånd är ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) eller ett preliminärt uppehållstillstånd (B-tillstånd) eller så har jag inte ett uppehållstillstånd. Se i så fall följande frågor.

Har du ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd)?

Ja ⇒ Du behöver inte betala läsårsavgiften

Om du har ett kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) behöver du inte betala läsårsavgiften.

För att verifiera ditt uppehållstillstånd bör du till din ansökan bifoga en kopia av ditt uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndet bör vara ett A-tillståndskort.

Mera information

Exempel på det finländska uppehållstillståndskortet

Nej ⇒ Se följande fråga

 

Har du ett EU-blåkort?

Ja ⇒ Du behöver inte betala läsårsavgiften.

Om du har beviljats ett EU-blåkort i Finland, behöver du inte betala läsårsavgift. För att bekräfta ditt uppehållstillstånd ska du som bilaga till din ansökan skicka en kopia av ditt uppehållstillståndskort. I uppehållstillståndet bör finnas en anteckning om EU Blue Card.

Mera information

Exempel på finländska uppehållstillståndskort 

EU-blåkort

Nej  ⇒ Se följande fråga

Söker du till fortsatta studier i Finland (doktorsexamen)?

Ja ⇒ Du behöver inte betala läsårsavgift
Nej ⇒ Se följande fråga

Är du inskriven vid ett utbildningsprogram vid en finländsk högskola då du lämnar in din ansökan?

Ja ⇒ En tidigare studierätt vid en finländsk högskola avlägsnar inte skyldigheten att betala läsårsavgiften, om fr.o.m. 1.1.2017 söker till en ny utbildning på främmande språk. Du behöver dock inte betala läsårsavgift för en studierätt som du fått tidigare och du kan slutföra ditt examensprogram.

Nej ⇒ Se följande fråga

Söker du till ett finsk- eller svenskspråkigt utbildningsprogram?  

Ja ⇒ om du söker till ett finsk- eller svenskspråkigt utbildningsprogram behöver du inte betala läsårsavgift oberoende av ditt medborgarskap. Läsårsavgiften berör endast andra än EU/EES länders medborgare som vid yrkeshögskola eller universitet studerar för kandidat- eller magisterexamen på ett främmande språk .

Nej ⇒ Se följande fråga

Är du inskriven vid en utländsk högskola och kommer till en finländsk högskola för ett temporärt studentutbyte? Observera att studentutbytet bör ingå i ett officiellt utbytesprogram som anknyter till dina högskolestudier.

Ja ⇒ Du behöver inte betala läsårsavgiften

Nej ⇒ Se följande fråga

Har du ett preliminärt uppehållstillstånd (B-tillstånd)?

Ja ⇒ Du bör betala läsårsavgiften.

För att kunna börja studera bör du ansöka om preliminärt uppehållstillstånd (B-tillstånd). Du kan söka uppehållstillstånd efter att du har fått ett beslut om en studieplats. Om du beviljas ett preliminärt uppehållstillstånd, bör du betala en läsårsavgift.

Om du inte har beviljats ett stipendium, som täcker hela läsårsavgiften, bör du enligt högskolans regler betala hela den återstående delen. Uppehållstillstånd kan beviljas först efter att läsårsavgiften är betald i sin helhet.

Mera information

Läs mera på Migrationsverkets webbplats.

Allmänt om uppehållstillstånd

Du bör ansöka om uppehållstillstånd för studier i Finland som pågår i mer än 90 dagar. Ansök om visum om dina studier varar mindre än 90 dagar. Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz, behöver du inte uppehållstillstånd i Finland. Tilläggsinformation på www.migri.fi.

Vem beslutar om läsårsavgiften?

De finländska högskolorna fattar beslut om din skyldighet att betala en läsårsavgift uteslutande enligt Migrationsverkets uppehållstillstånd, dvs. utgående från kopian av uppehållstillståndskortet som du bifogat din ansökan. Om du har ansökt om uppehållstillstånd, men inte fått ett beslut före läsårsavgiften ska betalas, är du skyldig att betala avgiften.

Mera information

Exempel på finländska uppehållstillståndskort