Skip to content

Antagningsresultaten i ansökningarna efter grundläggande utbildningar är klara.
Läs mer om antagningsresultat och mottagande av studieplats

Telefontjänsten är öppen 14.6-24.6 mån-fre kl. 9.30-13. Läs mera om rådgivningstjänsten.

Resultaten i högskolornas första gemensamma ansökan har publicerats. Om du har blivit erbjuden en studieplats, kom ihåg att ta emot platsen senast 16.7.2021 före kl. 15.
Du kan bli antagen från reservplats fram till 2.8.
Kom ihåg att du endast kan ta emot en studieplats i utbildning som börjar inom samma termin.

Bekanta dig också med instruktionerna om resultaten i gemensam ansökan och mottagande av studieplats.

Höstens gemensamma ansökan till högskolor 1–15.9. Bekanta dig med utbildningarna i nya Studieinfo!

Bildlänk till nya betaStudieinfo.fi.

Begränsningar vid antagning av studerande till högskolor

I högskolestudier ingår krav som kan begränsa antagning av studerande då det gäller minderårigas säkerhet, patient- och klientsäkerhet eller trafiksäkerhet:

 • Vid yrkeshögskolor:
  • humanistiska och pedagogiska området
  • social-, hälso- och idrottsområdet
  • sjökaptensutbildningen.
 • Vid universitet:
  • medicin
  • odontologi
  • bildkonstuppfostran
  • logopedi
  • psykologi
  • farmaci
  • socialarbete
  • lärarutbildning.

Det förutsätts att studerande som antas till dessa branscher med avseende på hälsotillstånd och funktionsförmåga kan genomföra praktiska uppgifter och praktik i anslutning till studierna. En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om detta hinder kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i sådana fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen.

Mera info om begränsningar per bransch

Observera att högskolorna kan ha specifika begränsningar för varje ansökningsmål inom respektive bransch. Du får närmare information om ansökningsmålet i Studieinfo eller på högskolornas webbsidor. Du kan också kontakta högskolans ansökningsservice.

Yrkeshögskolornas ansökningsservice

Universitetens ansökningsservice

Narkotikatestning och utdrag om brottslig bakgrund under studietiden

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Studerande som har antagits år 2012 eller därefter kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett utdrag om brottslig bakgrund.  Endast studerande som i studierelaterad praktik eller andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp utdraget om brottslig bakgrund. Utdraget ska visas upp innan praktiken eller uppgifterna påbörjas. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i brottsregistret om vissa grova brott (brott gentemot barn, sexuella brott, våldsbrott, brott mot friheten och narkotikabrott).

Tidigare beslut om indragning av studierätt

Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande.

Studerandes studierätt kan hävas om

 • hen upprepade gånger eller allvarligt har äventyrat andra personers hälsa och säkerhet i sina studier och härigenom visat sig vara olämplig för praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna, eller
 • hen inte under ansökningstiden har berättat om sin tidigare hävning av studierätt på grund av funktionsförmåga, hälsotillstånd eller säkerhetsskäl.

Den sökande ska på högskolans begäran lämna uppgifter om beslut gällande hävning av studierätten.