Skip to content

Studieinfos rådgivningstelefon är stängd 1.9-30.11.2021. Frågor om ansökan och antagning till yrkes- och gymnasieutbildning samt övriga utbildningar efter grundläggande utbildning till info@studieinfo.fi 

Ansökningstiden för högskolornas gemensamma ansökan hösten 2021 har gått ut. Du kan ännu ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna måste vara uppladdade och ändringarna skickade senast 22.9.2021 före kl. 15.00 eller annat datum som högskolan har angett. Du hittar sista inlämningsdatum för bilagan på din ansökan bredvid knappen “Ladda upp bilagan”.

Höstens gemensamma ansökan var den första som ordnades i förnyade Studieinfo. I fortsättningen hittar du alla examensinriktade högskoleutbildningar i nya Studieinfo.

Ansökan via antagning enligt prövning

Antagning enligt prövning till yrkesutbildning

Om du har något särskilt personligt skäl kan du i gemensam ansökan söka till alla dina yrkesutbildningsönskemål genom antagning enligt prövning. Du kan antas enligt prövning:

 • om du har inlärningssvårigheter
 • på grund av sociala skäl
 • om du saknar skolbetyg (du har avbrutit den grundläggande utbildningen)
 • om du har skolbetyg som inte kan jämföras med finländska betyg (du söker med ett utländskt betyg).
 • om dina språkliga färdigheter inte är tillräckliga för att avlägga examen.

Då du antas enligt prövning sker det oberoende av dina antagningspoäng. Istället beaktas till exempel ditt utbildningsbehov och dina förutsättningar att klara av studierna mera.

Ansök så här:

 • Fyll i ansökningsblanketten på Studieinfo.fi. Om du söker till yrkesutbildning enligt prövning, ska du kryssa för detta i ansökningsblanketten.
 • Skicka inom ansökningstiden alla nödvändiga bilagor till samtliga läroanstalter som du sökt till inom antagning enligt prövning.
 • Vid en del av läroanstalterna ordnas ett prov för mätning av inlärningsfärdigheterna. Du kallas till provet av den läroanstalt som utgör ditt första ansökningsönskemål.
 • Delta i eventuella inträdesprov om du får kallelse. Inträdesprovsresultatet inverkar på antagningen.

När sker antagningen automatiskt enligt prövning?

Du behandlas automatiskt via antagning enligt prövning om dina skolbetyg inte kan jämföras med ett finländskt motsvarande betyg, och

 • du har avbrutit den grundläggande utbildningen
 • du har avlagt utbildning utomlands.

Om läroanstalterna antar sina studerande enbart på basis av inträdes- eller lämplighetsprov, kan du inte antas enligt prövning till följande grundexamina:

 • grundexamen inom konstindustrin
 • grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
 • grundexamen i dans
 • grundexamen i musik
 • grundexamen inom cirkusbranschen
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i idrott
 • kompetensområdet för akutvårdpå grundnivå inom grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Prov för mätning av studiefärdigheter

Prov för mätning av studiefärdigheter ordnas inte år 2021.

Antagning enligt prövning till gymnasieutbildning

Om du har avbrutit den grundläggande utbildningen eller om du söker med ett utländskt betyg kan du endast antas enligt förfarandet för antagning enligt prövning.  I ansökningsblanketten frågas efter den examen enligt vilken du söker till utbildning.

Gör så här: välj i ansökningsblanketten för gemensam ansökan Ej fullgjord läroplikt (inget avgångsbetyg) eller Utbildning som avlagts utomlands. Skicka kopior av dina betyg direkt till gymnasiet innan ansökningstiden går ut.

Mer information

Du får mer information om antagning enligt prövning av läroanstalterna.