Skip to content

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 19.2–12.3 kl. 15.00.

 Se utbildningar som ingår i ansökan

Ansökan via antagning enligt prövning

Ansökan via antagning enligt prövning till yrkesutbildning

Om du har något särskilt personligt skäl kan du söka till alla dina yrkesutbildningsönskemål genom antagning enligt prövning. Skäl för ansökan enligt prövning kan vara:

 • inlärningssvårigheter
 • sociala skäl
 • avsaknad av skolbetyg (om du har avbrutit den grundläggande utbildningen)
 • svårigheter att jämföra skolbetyg (om du söker med ett utländskt betyg).
 • otillräckliga kunskaper i examensspråket för avläggande av examen.

Inom antagning enligt prövning kan du antas till utbildning oberoende av dina antagningspoäng. Till exempel ditt utbildningsbehov och dina förutsättningar att klara av studierna beaktas.

 • Fyll i ansökningsblanketten på Studieinfo.fi. Om du söker till yrkesutbildning enligt prövning, ska du kryssa för detta i ansökningsblanketten. Fyll också i grundskolans vitsord, om du har fullgjort den grundläggande utbildningen tidigare än under ansökningsåret. Vitsorden behövs ifall du blir antagen enligt poäng i den normala antagningen.
 • Skicka inom ansökningstiden alla nödvändiga bilagor till alla läroanstalter som du sökt till inom antagning enligt prövning.
 • Vid en del av läroanstalterna ordnas ett prov för mätning av inlärningsfärdigheterna. Du kallas till provet av den läroanstalt som utgör ditt första ansökningsönskemål.
 • Delta också i det egentliga inträdesprov om du kallas till det. Ett eventuellt inträdesprovsresultat inverkar på antagningen.
 • Om du har avbrutit den grundläggande utbildningen, antas du alltid enligt prövning.
 • Om du har avlagt utbildning utomlands, antas du via antagning enligt prövning. Du antas enligt prövning eftersom dina skolbetyg inte kan jämföras med ett finländskt motsvarande betyg.

Till följande grundexamina kan du inte antas enligt prövning om utbildningsanordnarna antar sina studerande enbart på basis av inträdes- eller lämplighetsprov:

 • grundexamen inom konstindustrin
 • grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning
 • grundexamen i dans
 • grundexamen i musik
 • grundexamen inom cirkusbranschen
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i idrott
 • kompetensområdet för akutvårdpå grundnivå inom grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Prov för mätning av studiefärdigheter

Om du har antecknat i ansökningsblanketten att du också söker enligt prövning, kan du få en kallelse till ett prov som mäter studiefärdigheterna.  Läroanstalterna ordnar provet april-maj. Läroanstalterna kan använda provresultaten då de antar studerande enligt prövning.

Genom provet för mätning av studiefärdigheter utreder läroanstalten dina möjligheter att bli vald till utbildning. Provet görs på läroanstaltens dator och du behöver bara delta i provet en gång. Provet består av följande delar:

 • visuella,
 • matematiska och
 • verbala uppgifter som mäter slutledningsförmågan
 • uppgifter som mäter läsförståelsen.

I början av varje del visas ett exempel. Provet räcker cirka en timme. Deltag i provet om du får kallelse till det.

Antagning enligt prövning till gymnasieutbildning

 • Om du har avbrutit den grundläggande utbildningen eller om du söker med ett utländskt betyg kan du endast antas enligt förfarandet för antagning enligt prövning.  I ansökningsblanketten frågas efter den examen enligt vilken du söker till utbildning.
 • Gör så här: välj i ansökningsblanketten för gemensam ansökan Ej fullgjord läroplikt (inget avgångsbetyg) eller Utbildning som avlagts utomlands. Skicka kopior av dina betyg direkt till gymnasiet innan ansökningstiden går ut.

Mer information

Du får mer information om antagning enligt prövning av läroanstalterna.